Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20-04-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΙΕἘΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Στά ανατολικά λίγες
νεΦώσεις τοπικα αύξημένες, μέ πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τό πρωί.
Άνεμοι στα βόρεια τοπικα ίσχυροί. “Η
θερμοκρασία έως ΖΖβ.
Πέμπτη 21 Ἀπριλίου 2016
Πρό τῶν οσων. '|ανουαρίου ίερομ. Ἀλέξανδρος τής βασιλίσσης.
Ἀναστασίου Α' Ἀντιοχείας, ὁσίου. Μαξίμου Κων/πόλεως
Σελήνη 14 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου δ.41'-Δύσις 8.07'
Ἀριθμ. Φύλ. 40482 ί Τιμή 1,50 € (μέ τι βιβλίο 4 €)
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10672, Ἀθήναι, ιιιιο@εειιειιεννε.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 3227870
"Ετος 12βον
Ἡ μεγαλη
σοσια-ληστεία
°Επαίρεται ή Κυβέρνησις ότι δέν ένέδωσε στίς πιέσεις τῶν δανειστῶν καί ότι τό Φορολογικό νομοσχέδιο
είναι δικό της δημιούργημα Καί πράγματι. Τό Φορομπηχτικό τερατούργημα πού κατατίθεται στήν Βουλή
δέν μπορούσε να είναι προϊόν λογικῶς σκεπτομένων
ἀνθρώπων, απο ὁδηγεί μαθηματικής σέ περαιτέρω
ύΦεση. Με τόσο βαρια Φορολογία, ούδείς πρόκειται
να αναπτύξει τήν έπιχειρηματική ή έπαγγελματική
δραστηριότητα του στήν χώρα μας. Καί αν τό πράξει,
θα κανει ότι μπορεί για να αποΦύγει τούς Φόρους
Καθε μισθωτός πού πραγματοποιεί έτήσιο είσόδημα ανω τῶν 40.000 εύρώ, θα Φορολογείται για τό όπερβάλλον ποσό μέ συντελεστή 45%, ούν 7 ,5% ώς έκτακτη είσΦορα αλληλεγγύης. Δηλαδή για κάθε 1.000
εδώ πού θα είσπραττει πλέον τού ποσού αύτού, θακαταβάλλει στήν έΦ0ρία τα 525 εύρώ καί θα τού μένουν
μόνο τα 475! Για τό έτήσιο εἱσόδημα ανω τῶν 65.000
εδώ ή έκτακτη είσΦορα αύξανεται σέ 9%, ὁπότε για
κάθε έπί πλέον 1.000 εύρώ θακαταβάλλει στήν έΦορία
τα 540 εδώ καί θα τού μένουν τα 460 εύρώ.
Ἀναλογη είναι ή κατασταση καί για τα χαμηλότερα είσοδήματα, μεταξύ 20 καί 40 χιλιάδων εύρώ
έτησίως. Οἱ συντελεστές 29% καί 37% είναι απαραδεκτα ύψηλοί. Ἡ δέ έκτακτη εἱσΦορα ύψους 5% καί
6,5% συντελεί στήν δήμευση σημαντικού τμήματος
τού είσοδήματος. Συγκεκριμένα, Μαθε 1.000 εύρώ
πού θα είσπραττει κανείς πλέον τού ποσού τῶν 20.000
εύρώ, θα καταβάλλει στήν έΦορία τα 340 εύρώ, ένῶ
γιακάθε 1.000 εδώ πού θα είσπραττει πλέον τού ποσού τῶν 30.000 θα καταβάλλει στήν έΦ0ρία 435 εύρώ.
ΣκεΦθείτε μαλιστα, ότι από αύτα τα 435 εύρώ πού
θα απομένουν στόν Φορολογούμενο τής προηγουμένης περιπτώσεως, ότι καί αν ξοδέψει θα έπιβαρυνθεί
μέ ΦΠΑ. Καί αν αὐτό ύπαγεται στόν ύψηλό συντε
: λεστή, ὁ ὁποῖος αύξανεται σέ 24%, θα καταλήξουν
στό δημόσιο αλλά 105 εύρώ. Δηλαδή από τό έπί πλέον χιλιαρικο πού εἰσέπραξε ὁ έργαζόμενος, τό δη μόσιο οι αρπάξει πανω από τό μισό. Καί αν τό έτήσιο
είσόδημα του όπερβαίνει τα 40.000 εύρώ, στό δημόσιο θα καταλήγουν περίπου τα 2/3 τού χιλιάρικου!
Για τούς έλεύθερους έπαγγελματίες, τούς έπιτηδευματίες καί όσους εκδίδουν δελτία παροχής ύπηρεσιῶν,
καταργείται ή παλαιά κλίμαξ πού εἶχε ανώτατο συντε- _
λεστή 33% καί έΦαρμόζεται ή κλίμαξ τῶν μισθωτῶν
μέ τόν ανώτατο συντελεστή 45%. Για τήν κατηγορία
αὐτή ίσχύει προκαταβολή Φόρου γιατό έπόμενο έτος,
μια καί ή αύξημένη εἰσΦορα αλληλεγγύης."Ετσι,
για καθε εύρώ πού θα είσπραττουν, θα καταβάλλουν
στό δημόσιο ως Φόρο, προκαταβολή καί έκτακτη
εἱσΦορα, σημαντικό τμήμα τού είσοδήματός τους. Δ
Βεβαίως λοιπόν καί είναι έμπνεύσεως τῶν
ύπουργῶν τού Σύριζα οἱ ως ανω Φορομπηχτικές ρυθμίσεις. Οἱ έκπρόσωποι τῶν δανειστῶν διέπονται από
λογική καί δεν θα μπορούσαν να ἔχουν ύπαγορεύσει
τέτοιες ακρότητες. Διότι γνωρίζουν ότι οἱ παρενέργειες μιας τέτοιας Φοροεπιδρομής θα είναι ή παρατασις τής ύΦέσεως καί ή περαιτέρω έξαρση τής ΦοροδιαΦυγής.Ἀραγε ποιός έπαγγελματίας θα έκδίδει
έΦεξής απόδειξη, όταν γνωρίζει ότι θα χάσει πανω
από τό μισό εἰσόδημα του;
Ό μόνος χαρακτηρισμός πού τα αποδίδει αύτα
είναι «σοσια-ληστεία». Καί μαλιστα μεγάλη!
Παοακαμψ ις
τού κράτους
ή Κοινοτικοί πόροι κατευθύνονται αν εύθείας στούς ίδιῶτες
Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ διαστη μα, ή
ι Εύρωπαίκή ῦΕπιτροπή δείχνει μέ
κάθε δυνατό τρόπο ότι έχει αποΦασίσει να παρακάμπτει -όπου καί
όποτε δύναται- τό ἑλληνικὸ κρα
~ τος, όσον αΦορα στήν διαθεση καί
αξιοποίηση κοινοτικῶν πόρων. Κανείς δέν μοιαζει να ένοχλείται! Ἡ
δυσπιστία τής Κομμισσιόν έναντι
τής δημοσίας διοικήσεως τής χώρας μας εἶναι έμΦανής, οἱ αξιωματούχοι τῶν Β ρυξελλῶν σχεδιάζουν
τρόπους για να χρη ματοδοτούν αν
εύθείας τους ἰδιῶτες, καί τό έγχώριο πολιτικό σύστημα Φαίνεται πως
έχει αποδεχθεί τήν νέα κατασταση
Ζ πού διαμορφώνεται.
'Ο αντιπρόεδρος τής Εὐρωπαίκής ῦΕπιτροπής, Γίρκι Καται
νεν, ἐπεσκέΦθη πρό ήμερῶν τήν Χ
Ἀθήνα, για σειρα ένημερωτικῶν
Ι συναντήσεων για τό λεγόμενο
~ έπενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ. «Τό
' Εύρωπαίκό Ταμείο Στρατηγικών
)Επενδύσεων είναι έργαλείο χρηματοδοτήσεως κινδύνου, καί είναι
ένα καλό όχημα για να έχουν χρηματοδοτήσεις οἱ ἑπιχειρήσεις. Γιῦ
αὐτό πρέπει να ἑνημερωθούν ότι
μπορούν να ζητήσουν πόρους χωρίς να ύπαρχει έγκρισις τού ἑλληνικού Δημοσίου», τόνισε ὁ Φινλανδός ίΕπίτροπος. Για να μήν ύπαρχει
αμφιβολία ως πρός τό τί ακριβώς
έννοούσε, συμπλήρωσε: «Οἱ ίδιωτικές ἑπιχειρήσεις μπορούν να
έχουν πρόσβαση στούς εύρωπαϊκούς πόρους χωρίς έμπλοκή μέ
τούς ἑλληνικούς δημοσίους Φορείς. Ύπαρχει γραΦείο στήν Ἀθήνα έτοιμο να βοηθήσει. Δέν ύπαρχει αναγκη έγκρίσεως από τό
ἑλληνικὸ Δημόσιο».
°Ο κ. Καταινεν δέν θα εἶχε κανένα λόγο να «διαΦη μίσει» τήν παρακαμψη τῶν έγχωρίων ύπηρεσιῶν αν
δέν πίστευε ότι αὐτό ακριβώς τό
πλαίσιο δίδει κίνητρα καί καθιστά
τήν χρη ματοδότηση πιό ἑλκυστική
στούς ἱδιῶτες πού δέν έχουν έμπιστοσύνη στίς διαδικασίες τής δημοσίας διοικήσεως.
Τήν ἑπομένη ή μέρα τής έπισκέψεως τού κ. Καταινεν στήν Ἑλλάδα, ή Εύρωπαϊκή ῦΕπιτροπή ανεκοίνωσε τήν χορήγηση 83 ἑκατομμυρίων εύρώ για τήν βελτίωση τῶν
συνθηκών διαβιώσεως τῶν προσφύγων στήν χώρα μας. Τό ποσό αὐτό
δέν θα δοθεί ούτε στούς Δήμους,
ούτε σέ καποιο δημόσιο Φορέα ή
ύπηρεσία. οι διατεθεί στήν"Υπατη
Ἀρμοστεία τού ΟΗΕ για τούς ΠρόσΦυγες (ΠΝΗΟΚ), στήν Διεθνή
°Ομοσπονδία τού ῦΕρυθρού Σταυρού, καί σέ έξι διεθνείς Μή ΚυβερνητικέςῦΟργανώσεις. Ἐν συνεχεία,
οἱ προαναΦερθέντες θα συνεργασθούν μέ ἑλληνικές ΜΚΟ για τήν
αξιοποίηση τῶν κονδυλίων, πού θα
πολλαπλασιασθούν στό προσεχές
διαστημα. η
Ό ῦΕπίτροπος Ἀνθρωπιστικής
Βοήθειας, Χρήστος Στυλιανίδης,
ύπέγραψε τίς πρῶτες συμβάσεις
στήν Ἀθήνα, στό πλαίσιο τού νέου
μέσου στη ρίξεως έκτακτου αναγκης έντός τής ΕΕ.
  ζητούμενο
τῆ€ ἑθνι%ῆἔ (ασφαλείας
Τί δεν συζητήθηκε χθές στό Κοινοβούλιο
ΟΥΔ0ΛΩΣ καθησυχαστική για
τούς πολίτες ήταν ή χθεσινή συζήτησις στήν Βουλή για τα ζητήματα
ασφαλείας τῶν πολιτών. Πραγματι,
ή αξιωματική αντιπολίτευσις έθεσε
μια σειρα από θέματα, πού αρχίζουν
από τήν αύξηση τής έγκληματικότητος καί Φθανουν μέχρι τήν τρομοκρατία καί τα τραγικα κενα πού
αποκαλύπτονται έξ αἰτίας τού μεταναστευτικού. Σέ όλα αὐτά ή Κυβέ ρνησις δέν έδωσε ούτε μια προσχήματική απαντηση. Ό Πρωθυπουργός ὁμίλησε για «κινδυνολογία»
καί «έθνική ανευθυνότητα», ένα),
αντί απαντήσεων καί συγκεκριμένων ἑξαγγελιῶν, προέβη σέ ανούσιες πολιτικές κορῶνες.
Τό χειρότερο όμως εἶναι ότι δηλώνει πως ή Ἑλλάς «δέν αντἰμετωπίζει ζητήματα ασΦαλείας». Πού
σημαίνει ότι ή σκοπίμως παραπλάνα τήν Βουλή, ή έχει αγνοια
τῶν όσων συμβαίνουν στήν χώρα.
Είτε τό ένα συμβαίνει εἴτε τό αλλο,
οἱ πολίτες αύτής τής χώρας έχουν
κάθε λόγο να αίσθανονται περισσότερη ανασφάλεια.
"Οσο για τήν τρομοκρατία,
ήρκέσθη να χαρακτηρίσει «διχαστικές» τίς ἑπισημανσεις τῶν διαχρονικών σχέσεών της μέ τήν παράταξη πού έκπροσωπεί. Ούτε μία
λέξη για τίς σχέσεις κυβερνητικών
παραγόντων μέ καταδικασμένους
τρομοκράτες.
*Ικανοποιημένος ἑδήλωσε ὁ κ.
Τσίπρας καί για τα θέματα τής
έθνικής ασφαλείας. «Βρισκόμαστε
σε μια διαδικασία διαλόγου καί
ἐνεργητικής διπλωματίας μέ τήν
Τουρκία», τόνισε. Καί όμως, τήν
περασμένη Παρασκευή προήδρευσε τού ΚΥΣΕΑ, όπου ἑτέθησαν οἱ
αλλεπαλληλες τουρκικές προκλήσεις. Πρό έβδομαδος είχαμε τίς περισσότερες μαζικές ύπερπτήσεις
τουρκικῶν μαχητικῶν στα ἑλληνικα νησία. Ταυτοχρόνως αμφισβητούνται τα χωρικά μας ύδατα, ὁ έναέρίος χώρος καί τό ΡΙΚ Ἀθηνῶν.
Κατα τα λοιπά, ὁ κ. Τσίπρας ασκεί
ένεργητική διπλωματία.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σήμερα
Προκαλεί
ο Πολάκης
Είσβολή τού αν. ύπουργού 'Υγείας σέ συνεδρία
Τα ἡμέρας
Μιά ζωή πρόσκοποι...
ση τού ΚΕΕΛΠΝΟ αναζωπυρὡνει τήν αντιπαράθεση μέ τόν όργανισμό καί
τήν αντιπολίτευση. ΣΕΛ. 8
Αύξησις τού ΦΠΑ
από 28% σέ `24%
Στό 24% συμφωνήθηκε
χθές να αύξηθεῖ ὁ ύψηλός συντελεστής.
ΣΕΛ. 2
Ἡ «Εστία» αύριο
Ή «ε Εστία», όπως καί οἱ
ύπόλοιπες ἐΦη μερίδες, δεν
θα έκδοθεί αύριο, λόγω τής
απεργίας πού κήρυξε ή
ΕΣΗΕΑ. Ἡ «“ Εστία» θα κυκλοΦορήσει κανονικα τό
Σαββατο 23 Ἀπριλίου 2016.
ή!! Η!! ή
Η ?Μωβ ?01144
'Επειτα από έκατόν πέντε χρόνια, οί πρόσκοποι θά ψηφίσουν, μέσω διαδικτύου, γιά τήν αλλαγή τής
στολής τους! Τί μας θύμισε ή είδηση
πού διαβάσαμε! Άλλες έποχές, τότε
πού ὁ Προσκοπισμός ήταν παράθυρο πρός τόν έξω κόσμο, τότε πού
δέν είχαμε ύπολογιστή, αύτοκίνητο,
κινητά τηλέφωνα (ούτε σταθερά δέν
είχαμε, έβγαινε στή γωνία ό μπακάλης ό Μουκουβάλας καί φώναζε:
«Κυρία Γεωργίααααα, τηλέφωνο!),
«θρή τζί», «χάντς φρή» καί, φυσικά,
τηλεόραση! .
Τότε πού περιμέναμε σάν καί πως
τήν Κυριακή το πρωί (τό Σάββατο
είχαμε κανονικά σχολείο, έπτάωρο,
καί σχολούσωιε στίς όκτώ παρά είκοσι πέντε τό βράδυ, διότι ή πρωτη καί
ή δωτέρα τάξη ήταν «απογευματινές». €Εκτσ Σύστημα Ναυτοπροσκόπων» έγραφε τό σιρίτι στό δεξί μου
_ χέρι καί καμάρωνα, καθως είχα σφίξει
τόν κόμπο τού μανι·ηλιοῦ στόν λαιμό
καί καμάρωνα σάν γύφτικο Μάρνη
καθώς κρατούσα τό κοντάρι γιά νά
κραταμε «διάδρομο» γιά τό προσκύνημα τού Ἑπιταφίου!
"Ά, όλα κι όλα! Οί Ναυτοπρόσκοποι είχαμε τό προνόμιο νά «κανουμε
κουμάντο» στόν 'Επιτάφιο! Μπροστά-μπροστά, από τόν σολέα μέχρι
τήν έξοδο, κρατούσαμε ανά δύο τά
κοντάρια, γιά να φθάνουν εύκολόιτερα
οί πιστοί στό ίερό κιβούρι, νά προσκυνήσουν καί νά περάσουν από κάτω. Καίιάπό κοντά ένας «Βοηθητικός», νά στηρίξει κάποιον ήλικιωμένο
ή να βοηθήσει μιά μητέρα μέ τό παιδί
να περάσουν κάτω από τό βάθρο
τού μνήματος.
Καί βέβαια, τό μάτι μας έπαιζε
δεξιά-ἀριστερά, για να έντοπίσσυμε
τό όμορφο θηλυκό πού είχαμε ξεχωρίσει, νά χαμογελάσουμε μέ νόημα,
μεθυσμένοι από τό αρωμα των λουλουδιών, από τίς μυρωδιές τής Άνοιξης, από τή φουσκοδεντριά τής νιότης... Άχ, τά νιάτα! Πόσο εύκολα
μπορούσαν νά συνταιριάξουν τό
πένθος τής ἡμέραι μέ τή λαχτάρα
τού έρωτα!
Ἀπὸ κοντά καί ο! «Πεζοπρόσκοπσι», μέ Τα δικά τους, καφέ χρωματα (τά δικά μας ήταν γαλανόλευκα), καί σπανίως κάποιοι «Ἀεροπρόσκοποι», τούς οποίους θεωρούσαμε «Ἀστέρια»...
θυμαμαι μιά φορά πού μέ ρωτησε ή κοπελιά μέ τήν ὁποία είχα πιάσει κουβέντα έξω από τήν έκκλησία:
- Γιατί πας στούς προσκόπους;
- Γιατί μαθαίνω πράγματα, μαθαίνω να ξεπερνῶ μόνος μου τίς δυσκολίες, σκληραγωγούμαι καί μαθαίνω να προσπαθῶ.
- Καί θα πας καί φαντάρος;
- Ναί, αλλά άμα είμαι καλός πρόσκοπος, θα πάω στα ΑΟΚ!
- Καί ποιόν έχετε αρχηγό;
- Με. δεν τό ξέρεις; Άρχισα μας
είναι ὁ ίδιος ό βασιλιάς!
Κι έμενε τό κορίτσι μέ τό στόμα
ανοιχτό, πού ὁ φιλαράκος της είχε
νι·αραβέρι μέ τόν ίδιο τόν βασιλέα!
Μεγαλεῖα! '
θυμάμαι κι ένα καλοκαίρι, πού
πήγα κατασκήνωση μέ τούς προσκόπονι στή ΜΜΜ τα Σαλαμίνας,
ένα μέρος μαγευτικό... Ἀντίσκηνα, περίπατος στό δάσος, κολύμπι καί καταδύσεις, αναρρίχηση στό βουνό,
χρήση τού σουγια γιά νά φτιάχνουμε καραβάκια καί άλλα κομψοτεχνήματα μέ τή φλούδα τῶν δέντρων.
ἈρΥότερα. στήν έφτασα. μέ κέρδισε ή κιθάρα, ὁ'Ελβις, οί Μπήτλς, τό
ρόκ έντ ρόλ... Χαίρομαι πού ό Προσκοπισμός παραμένει ζωντανός καί
δυνατός. Με; βοήθησε στή ζωή μας,
κάναμε δυνατές φιλίες. Μιά φορά πρό
σκοπος, πάντα πρόσκοπος! Καλή
ψήφο καί καλά Τζάμπορι!
1ΠΠΟΔΑΜΟΣ
ί λυτελή
ΠεΝΜεΣ
ΔΗΣονΛεΣ
Π£ΡιΕΡ£Α
τι Στήν... μαμά του ἐπεστρεψε ένα μικρό αρκουδάκι, τό ὁποῖο ένας κάτοικος
ὁρεινοι7 χωριού τής Καστοριάς βρήκε νά περιπλανάται σέ έρημική τοποθεσία. Εύτυχώς, διότι
τό αρκουδάκι είναι πολύ
μικρό, μόλις 40 ήμερών!
Φυσικά δράση ανέλαβε ό
«74ρκτοι7ρος», περιέθαλψε
τό... μωρό, τό τάισε, διεπίστωσε ότι είναι άπολ ύτως ύγιές, καί μετά τό
άφησε ἐλεύθερο κοντά
στήν μητέρα του, πού τό
αναζητούσε έναγωνίως
στήν περιοχή. Τελος καλό,
· όλα καλά!
οι Τό θρυλικό ΟΠοΠίΕΧρτεεε, τό τραίνο μεγάλων
αποστάσεων, μέ τήν ποεπιτρέπω,
πραγματοποίησε τό τελευταίο δρομολόγιό του
τό 2009 μετά από 116
χρόνιαλειτουργίας. Τώρα
όμως τό ΟτίοιιιΕΧρΓοεε
«ξαναζωντανεύει», καθώς
μια ἐταιρεία ανέλαβε νά
λειτουργήσει, γιά τουριστικούς σκοπούς; αύθεντικά βαγόνια τού 1930 στήν
διαδρομή Βενετία-Λονδίνο,
ων γιά τήν κλασική Παρίσι-Κωνστσντινούπολη.
Σίγουρα θά είναι μια μοναδική ἐμπειρία. ή
ο Σχεδόν τό ήμισυ των
κοράλλιῶν στόν Μεγάλο
Κοραλλιογενή Ύφαλο τής
Αύοτραλίας πού άπΟτΜεϊ
τό μεγαλύτερο οίκοσύστημα τού κόσμου, είναι
«νεκρό ή έτοιμοθάνατο»
λόγω των ύψηλῶν θερμοκρασιών τούς τελευταίους
μήνες! Μόνον τό 7% έχει
μείνει άνἐγγιχτο άπό τόν
άποχρωματισμό. Αύτό
διεπίστωσαν, δυστυχώς,
οί έρευνητές, οί ὁποία
ύπολογιΖουν ότι γιά τήν
ανάκαμψη τού °Υφάλου,
πού ἐκτείνεται σέ μήκος
2.300 χιλιομέτρων βορειως
τής Αὐστραλίας, θά χρειασθούν δεκαετίες, ἐάν βεβαίως τό ἐπιτρέιμει ή κλιματική αλλαγή. Κριμα!
ο «Κινδύνο γιά τήν δημόσια ύγεία» χαρακτήρισε
ή Πολιτεία τής Πούτα τήν
πορνογραφία, τήν οποία
κήρυξε «επιδημιο» πού νομιμοποιεϊ τή βία κατά 'τῶν
γυναικών καί αποθαρρύνει
τόν γάμο. Τό πολιτειακό
Κοινοβούλιο πού ψήφισε
τήν διακήρυξη, ὁ κυβερνήτης πού τήν κύρωσε καί οί
Μορμόνοι πού τήν ύποστήριξαν θεωρούν ότι καταπολεμούνται έτσι τό
τράφφικινγκ καί οί βιασμοί. Ύπάρχει δέ καί ξεχωριστή τροπολογία
πού ιπτοχρεώνει τεχνικούς
ύπολογιστῶν νά ἀναφέρουν στήν αστυνομια τυχόν εύρεση ,παιδικής πορνογραφίας σέ ύπολογιοτές
πού καλούνται νά ἐπισκευάσουν.
ο Ένας Κινέζος μεγιστάνας έχει φυσικά άφθονα
χρήματα γιά νά κάνει ψώνια στά καταστήματα.
Καθώς λοιπόν τό μόνο του
πρόβλημα ήταν ποιός θά
τού κουβαλάει αὐτά τά
ψώνια, τήν βρήκε τήν λύση! Ἀγόράσε όκτώ ρομπότ, πού τόν ακολουθούν
καί κρατούν αγόγγυστα
τό πλήθος των πραγμάτων πού αγοράζει...
Τστορικά ντοκουμέντα
«°Ο“Ελλην έφευ οέτης
τού αεοόπλοιου Ζέππελιν»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)