Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεπον@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8924 - ΕΤ0ὶ 320 · ΠΜ" Ί ενρὡ - ΠΕΜΠΤΗ 2Ί |ΠΡΜ|0Υ 20Ί8
ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡ|ΩΝ Το... ΔΝΛΓΝΩΣΜΛ
0ν0μ· ενίσχυση _“ Ι
έως 22.000 ευρώ ` γ _ Ι
σενέο"ς°γ | Μ2 Μ · Ν ο Μ | Λ
 Η δ ' ^ β Ι σε
 Τὁἰπρα - ΜηΤσὁΤάκη σΤη Βουλή
Σχεδόν 54.00
πρόσφυγες στην · ›
ελληνική επικρόΤε·α ~ Ι -- ο““- .. “Δ
ἐ !_“__Μ_*_.“.-. μ 'Χώρα ΜΜΜ;
-- έ ασφαλειας
ΗΜπαραμΜωςέναςαπόιΜ
ΜΝ ΜΜΜ Μ Ευ
Μ. "Η Ελλάδα λόγω των ΜΝ
προσπαθειών των ελλπν·κών αρχών
ΜΜΜπςΜΜ
ΜΜ.ΑΜόαΜίπωθα
Α' Μς“Τω[ Μ
. 0 προκα
ΜΜωπκωραςμας.Μ
Σελ-8 ναπαΜωΜΜΜ”,Μ
' 0ΜΜωΜ
Γ|ΔΝΝΗΣ ΒΟΓΛΗΣ · Οκ.ΚΜ,Μρ·ξεῶ8ενΜ
Μα6αΜμαΜΜ
ΜΜΜΜωωΜΜ
Μ #  Ι ΤαΜ1μΜΜΕΛΣ|ἈΤω
ς#σΜΜΨ00α@  Η :
ἡ ΜΜΝ··Μ ΜΜΜ!! τις
Τῆἐαυξήσἑι
ί  |  ` Μω9014Μ1908.000ω
ομεγόλοςηθοπο·ός ν απο την_αυξηση Τ0ΨΦἩ^ :3ἔἑἔἔἩἩΠ
·. ¦'“
800.000. Τα 9011 ω 911.929 ο· ω.
«Έφυγε» από Τη ζωή
Μ4 ΜΒ 4 0Μ