Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τι αλλαγές "κλειδώνουν" στο ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιοRecognized text:
 ι.. το  Ε .κ .. γ Σ: 'η ··
ΠΑΡΤΗ 2ο ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20"6
ι -.--··-.ι* --. ω .- _ .
ΕΤΟΣ 27ο
έ .Ιω
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Γενικος Δεικτης
ΒΔ. 5?8¦85
ΓενικάςΔείκτης Μ
πεσΜΜ0ω τω
°'78% "8Βχ^Μ"ω   Μ Μ
Π8Ε/ΧΑΜ8πη'0φ  ω
"Μ ΜΜ _ Ξ ὅ Μ Μ Μ Μ "Ο
ΦΥΛΛΟΥ 5682 'Γ|ΜΗ Ι,5 ε
¦.“Ό.._`>·.
κινηση Μετόχων
μ" “- ·_··( -.~;`
 ......... 95
 ....... 
ΣΤΑ 9400 ΕΥΡΩ το ΑΦΟΡΟΑ0ΓΗΤΟ · Τ' ΑΑΛΑΖΕ| ΣΕ ΚΑ|ΜΑΚΕΣ, ΕΝΟ|Κ|Α, ΕΚΤΑΚΤΗ Ε|ΣΦΟΡΑ, ΜΕΡ|ΣΜΑΤΑ
'Γ' ΑΛΛΑΓΕΣ ιι|(ΑΕ|ΔΩΝ0ΥΝ»
στο φωτιστικό και το φορώογιιι6 νομοσχέδιο
Εθνική σύνταξη στα 584 ευρώ για 2Οετία
 . ή _ Ε θνική σύνταξη στα 384 ευρώ, μη
νιαίως, εφόσον έχουν συμπλη
ρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ορίζεται με το νομοσχέδιο για
το ασφαλιστικό που δημοσιοποίησε
7 γ το υπουργείο Εργασίας, το οποίο πε “ _ ριλαμβάνει, επίσης και ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων. Παράλληλα, το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που
υπολείπεται των 20 ετών, μέχρι τα ί 5
έτη ασφάλισης, που αποτελούν προύπόθεση για την καταβολή της.
Οι συντάξεις στο εξής θα αποτελούν
άθροισμα της Εθνικής και της Αναλογικής σύνταξης. Παράλληλα δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και αντιμετώπισης ελλειμμάτων, που θα λειτουργεί ως "προάγγελος" μελλοντικών περικσπών.
Οι μειώσεις εστιάζονται σε όσους συ-.  νταξιούχους λαμβάνουν από 1.300
- . σε ευρώ και άνω σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, μαζί. Δημιουργείται ένας φορέας κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο ενσωματώνονται
και ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ και ένας επικουρικής (ΠΕΑ). ΟΓΑ και ΝΑΤ διατηρού
ί· ιιιτ›ίΜ Η'
Να συζητούν στη Ρουμανία φέρονται
Εθνική με Ευτοοεηκ - Η Βεηςρσετ της
Ευτοσεηκ ενδιαφέρεται να εξαγοράσει
την Βσηεε Εοηιαησ85ςε της Εθνικής
- Πώς διαμορφώνονται τα Ποσοστά
νται μόνο για τις μη ασφαλιστικές αρμοδιότητές τους (πχ αγροτική Εστία,
οικογενειακά επιδόματα, ανασφάλιστοι υπερήλικες).
Στο ΕΤΕΑ ενσωματώνεται και το εφάπαξ. Στην περίπτωση δημιουργίας
ελλειμμάτων θα αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της Επικουρικής
Ασφάλισης.
'Οσον αφορά την ασφαλιστική εισφορά, αυτή αυξάνεται κατά μιάμιση μονάδα, αλλά σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Αρχικά, για τα τρία πρώτα έτη,
μία ποσοστιαία μονάδα (μισή μονάδα
αύξηση των εισφορών του εργοδότη
και άλλη μισή αύξηση των εισφορών
του εργαζομένου). Στη συνέχεια προτείνεται αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή κατά 0,25% από τον εργοδότη και 0,25% από τον
εργαζόμενο.
Στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι οι εισφορές αυξάνονται για την κύρια σύνταξη, στο 20% για όλους. Ειδικά για
τις κύριες συντάξεις σημειώνεται ότι
από το 2017 και μετά θα προκύπτουν από αναλογιστικές μελέτες ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις, άρα και
περικοπές. :ι κι 
Σε ρυθμούς διαπραγμάτευσης  Σε εξέηιξη διεηκυστίνδα Ι Συμφωνία Π. Σκουρηέτη
ηάηι η κυβέρνηση
Β. Ντομηράβσκις: Βρισκόμαστε κοντά
στην οηοκήήρωση της αξισηάγησης
φ μεταξύ Ε.Ε.- Τουρκίας
γ Με φόντο τη συμφωνία .
 · ἔ για το μεταναστευτικά χα... 
. Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
με τους θεσμούς
Για το χρονοδιάγραμμα για ΑΔΜΗΕ και
αηεήευθέρωση αγοράς Η/Ε
Σιλ-3
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ
Οριακή αύξηση
της ζήτησης για
στεγαστικά δανεια
Αι.ιετ=:ιβσστσι οι στα
ανακτά; ι.2Δο € ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
Σιλ. 'Η
οι μετοχές που
ηρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμηηά
Σελ. Η 'Ξ 3
ΧΑ.: Δοκιμάζει
τις αντοχές
στις 58ο μονάδες
Η αγορά ετιιδεικνύει
αξιάηογη ψυχραιμία
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Αύξηση μεγεθών
στο 3μηνο
για Σαράντη
Οι εξαγορές τροφοδοτούν
την ανάπτυξη τ
Ευκαιρίες για το
εηηηνικά εταιτυρε
στη Γερμανία
Σε ενέργεια, ηδηροφορική,
τηήεηικοινωνίες
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Τα εηιτάκια
«τιηήττουν»
τις επενδύσεις
Αυξάνει το ρίσκο η τακτική των
κεντρικών τρσηεζών
ΙΟ ?Ο