Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αυξάνονται εισφορές, μειώνονται συντάξειςRecognized text:
77 . .
ηαν ΜΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Π||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20248 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΣΤΑ 0ΕΤΙ|(Α ΣΤ0ΙΧΕΙΔ ΤΗΣ Ε0Π08ΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡ00Δ0 ΤΗΣ 0Ι|(0Ν0ΜΙΛΣ Π0ΝΤΛΡΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι εληίδε5 για συμφωνία μετατίθενται τον Μαιο μ μ  
Τηλεφωνική ετιικοινωνία Αλ. Τσίι·ιρα-Αγκ. Μέρκελ για Πολιτική λυση ~
Αγώνα δρομου για να κλείσει το
συντομότερο μια συμφωνία σε εμί
αεδο τεχνικών κλιμακίων χωρίς νέα
μετρα δίνει η κυβερνηση. Η Αθήνα στις διαιτραγματεὐσεις μετά τη 8η
ιιροσδοκα σε αλλαγή του κλίματος μοσιοιιοίηση των στοιχείων για την
πορεία της οικονομίας > σελ. 3
, για ι . . ,¦ _.
λ λολ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΔΩΡΕΑΝ Με ΤΗΝ
«Το χρυσο 6ρετιανι»
Σαρωτικες αλλαγες στο ΑσΦαλιστικό Φερνει το νομοσχέδιο
Αυ ξαναπω εισφο ρές,
μειωνοντα1 συνταξεις
Φ Μεγαλύτερα Ποσα θα Πληρώνουν ελεύθεροι εΠαγγελματίες, εΠ1στιίμονες και αγρότες εο
° Ειι1βαλλεται εισφορά 20% 1.5ετιί του εισοδήματος στα «μαλοκακ1α» για κύρια συνταξΙ1
Φ ΥΠοΧρεωτική τι καταβολή
μέσω τράπεζας των μισθών, °·°
εισφορών και φόρου > σελ. 6- 7
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
ντα τις συντάξεις
015 ατομο-21 ί 21-24 24.27 27-30 3ο33 33-36 36-39 39-42
και ανω
Κλίμακα ετών Μαρης
Ανατροι·ιέ5 και στη φορολογία
Μ··ικ·-ο·ω·ι στα· ο· Μ Μ ΜιΜ - Μ
ΔιτόΦαση του ΚΑΣ
«Πράσινο φως»
γ1α αξιοτιοίΠσα
του «Αστέρα»
Ο Εγκρίθηκε το σχεδιο για την αξοιιοήιση του ξενοδοχειακοι1 συγκροτήματος
Ο Προβλέπεται μικροτερη δόμηση και
μολις 15 κατοικίες › σελ. 9
Με νέα κλίμακα
ο φοροε
στα εισοδηματα
ΣΤΑ 9.090 ευρώ το Φορολογητσ οριο.
Ειιιβαρσνσεις για οσους εχουν μηνιαία
εισοδήματα πανω απο 650 ευρώ. Αυξηση
Μου στα μερίσματα απο 10% σε 15%.
Αυξήσει5 στην
ειδική εισφορα
αλληλεγγύη5
Ο· ΜΜςΜΜς
ΑΝΑΤΡ0|ἘΣ στην ειδική εισΦορα σαι ετήσια εισοδήματα. 0ι συντελεστες Φορολογησης ξεκινούν απο 2.2% και Φωνουν
εως 10% για Μ Μνω ω 12.000 Μ
ΕτιιΒαρυνσει5
στι5 εισιιραξει5
ααα ενοικια
"ο Μή"
από ακίνητη Μα·
Μω""Γ ο
_ . .15%
ζ .καμερα 35%
>35.001
ΑΥΤ0ΤΕΛΗΣ κλίμακα Φορσλσγησής για
τα ενοίκια. 0ι συντελεστες αυξανσνται
απο 11% και 33% σε 15% και 35%. Νεος
υψηλος συντελεστής 45% > σελ. 4 - 5
Βραβείο Πούλιτζερ σε τρεις Ελληνες ΜογραΦους για το ΠροσΦυγικό ›σελ. 27