Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλό "χτύπημα" και έπεται συνέχεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοηκι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΔΩ ΒΘΗΘ|Ξ|Ω ο
ΠΥΡΘΠΡΘΣΠΑΣ|ΑΣ
@ ει·εοηοηιία
νννννν.στηοησηιία.αι
Τετάρτη 20 ΑΠριλίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.047
Ενθουσιώδης η υΠοδοχη
αΠό τις διεθνείς αγορές χρέους
ΕυρωΠαίκη ΕΠιτροΠη
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
της Ε.Ε. για διακρίσεις
Βολές στο Ελεγκτικό Συνέδριο
3,6 δισ. αΠό τα ν|σχ για φορολογικό, ασφαλιστικό Που δημοσιοΠοιηθΠκαν - Ακολουθούν έμμεσοι φόροι 1,8 δισ.
ΔιΠλό «από ΠΠμα» και έΠεται συνέχεια
'Ερχεται και Π υιοθέτηση των Πρόσθετων μέτρων συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευ ρω
σημερα στη Ν
Αρίστος Δοξιάδης
οικονομολόγος, συγγραφέας,
εταίρος στο 0ρεηίυηά
Με τέτοιους φόρους
«ινροβοΜιιε
τα Πόδια μας» >13
ΕΠενδύσεις: Τι θα αλλάξει
με τον νέο αναΠτυξιακό νόμο
Την έγκριση των θεσμών για την κατάθεση του
τελικού σχεδίου του νέου αναητυξιακού νόμου
αναμένει το υΠουργείο Οικονομίας και ΑνάΠτυξης,
καθώς το κείμενο Που έχει διαμορφώσει αΠό τον
Περασμένα Φεβρουάριο αναλύεται εΠί των λεΠτομερειών αΠόδοσης των αναμενόμενων
αηοτελεσμάτών του. Αυτό ανέφερε χθες, μιλώντας
σε ειδικη εκδηλωση, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και |διώτικών ΕΠενδύσεων, Αόης
ΑαμΠριανίδης. >12
Ειδομένη: Η Ελλαδα έχασε
τον δρόμο των διαμεταφορών
Οργη και αΠόγνωση για τη σταση της κυβέρνησης
στην Ειδομένη εΠικρατούν στην εφοδιαστικη αλυσίδα, καθώς η σιδηροδρομικη γραμμη Παραμένει
κλειστη για 33η ημέρα λόγω της κατάληψης αΠό
τους Πρόσφυγες. ΕμΠορεύματα αΠοκλεισμένα στα
σύνορα με τα ΣκόΠια, εΠιχειρησεις Που κινδυνεύουν
να χάσουν συμβόλαια με το εξωτερικό και αΠώλειες
Πολλών εκατομμυρίων για την ελληνικη οικονομία
συγκαταλέγονται στις εΠιΠτώσεις αΠό το «μΠλόκο»
της σιδηροδρομικης γραμμής στα βόρεια της
χώρας. >10
ΤΑ ΝΑΥΠ|·||'Ε|Α Δ|Ε|(Α||(0ΥΝ
θΕΣ|·| ΣΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥΝ|(ΕΡ» >14
ΣΕΣΡ|Α: ΕΝΑΑΑΑ|(Τ||(|·| ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΑ ΤΑ «Κ0|(|(|ΝΑ» ΑΑΝΕ|Α >9
Α|ΑΖΥΠ0 θΕ0ΧΑΡ|·| ΠΕ Π0ΤΑΡ|| >26
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠ|Ζ|·|Ρ||0
το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π0Σ0Τ||(|·|Σ
ΧΑΑΑΡΩΣ|·|Σ Τ|·|Σ ΕΚΤ >23
Η Πρώτη Πράξη του «δράματος» των φορολογου μένων και ασφαλισμένων άρχισε, καθώς η κα βέρνηση υλοΠοιώντας ης
μνημονιακές δεσμεύσεις Προχώρησε
στη δημοσιοΠοίηση των αλλαγών στο
ασφαλιστικό και στη φορολογία, με στόχο τα 3,6 δισ. ευ ρώ, ενώ οι δανειστές εξακολουθούννα Πιέζουνγια Περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου και για την υιό
θέτηση «Πακέτου ρεΖέρβας» 3,5 δισ. Ακολουθεί η β' Πράξη αφαίμαξης των εισοδημάτων, με ανατροΠές στην έμμεση φορολογία, Που θα «κοστίσουν» 1,8 δισ. Το
Πρώτο «Πακέτο» της φορολογικής μεταρρύθμισης εΠιβαρύνει τους φορολογούμενους εΠίσης με 1,8 δισ., ενώ μεγάλοι «χαμένοι» είναι μεταξύ άλλων όσοι
έχουν εισοδΠματα αΠό μισθωτές υΠΠρεσίες και «μΠλοκάκια» άνω των 25.000
ευρώ, όσοι έχουν εισοδηματα αΠό ενοίκια, κ.ά. Στο μεταξύ, το νέο ασφαλιστικό
Περιέχει σαρώτικές ενοΠοιησεις όλων
των ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα
υΠερταμείο, με ταυτόχρονη ενοΠοίηση
όλων των εΠικου ρυ«ών μαζί με τα ταμεία
Που χορηγούν το εφάΠαξ. Στον Πυ ρηνα
της ασφαλισηκης μεταρρύθμισης βρίσκεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφο ρών για τον κλάδο κό ριας σύνταξης,
η οΠοία θα έχει ως βάση υΠολογισμού
της Ποσοστό 20% εΠί των Πάσης φύσεως
αΠοδοχών των εργαζομένων. >4 - '7
Περισσότερα βάρη θα φέρουν
οι νέες κλίμακες φορολόγησης
Εισόδημα Εισφ. αλληλεγγύης
0 - 1 2.000 0%
12.001 - 20.000 2,2%
20.001 - 30.000 5,00%
30.001 - 40.000 6,50%
40.001 - 65.000 7,50%
65.001 - 220.000 9,00%
>220.000 10,00%
Εισόδημα ίμισθοί, Φορ. συντελεστης
συντάξεις, εΠιχ.
δραστηριότητα)
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
>40.000 45%
Εισόδημα αΠό Συντελεστης %
ακίνητη Περιουσία
0-12.000 1 5%
12.001 -35.000 35%
>3 5.000 45%
(Ποσα σε ευρώ)
ΥΠ0Α0ΠΖθΝΤΑ|
0| Φ0Ρ0|
Με βάση το νέα φορολογικό νομοσχέδιο για ετησια εισοδηματα αΠό
9.100 έως και 27.000ευρώθα
υΠάρξουν επιβαρύνσεις αΠό 8 έως
και 1 76 ευρώ, ενώ για ασοδηματα
άνω των 45.000 ευρώ οι έτβαρύνσεις ξεκινούν αΠό 101 ευρώ
και φτώ|ουν μοφι και τις 3.851
ευρώ (για εΠίσιο εισόδημα
100.000 ευρώ). ΑΠό την άλλη
Πλευρά, ελαφρύνσεις θα σουν οι
φορολογούμενοι με εαίσια εισοδηματα αΠό 28.000 έως και 43.000
αιρώ, αλλά και οι ελεύθεροι σταγγελμαιίες Που θα δηλώσουν
εισοδηματα μέχρι 32.000 ευρώ σε
ειησια βάση Στους «τυχερούς»
Πάντως συγκαταλέγονται οι αγρότες. ΠροβλέΠεται εΠίσΠς η αύξηση
του φόρου στα μερίσματα αΠό
10% σε 1 5%, καθώς και η
αύξηση της φορολογίας των
εισοδημάτων αΠό ενοίκια, Που
υΠολογπεται όιι θα αΠοφέρει
αιιΠλέον 250 - 300 εκατ. ευρώ
στα δημόσια ταμεία. >4 - 5
θεσμοί]
Ιζλείδωσε
το Πλάνο
αΠόσΧισΠς
του ΑΔΜΗΕ
Σε φάση νέας κινητικότητας εισέ ρχονται τα ενεργειακά θέματα σε όλα τα Πεδία, με διαβουλεύσεις ξένων Παραγόντων και
κυβέρνησης σΕηνΑθηνα. Σε εΠίΠεδο θεσμών εΠηλθε συμφωνία Χθες το αΠόγευμα, κατά τη
συνάντηση των εκΠροσώΠων
τους με τον υΠου ργό Ενέργειας
Πάνο Σκου ρλέτη στο ΗίΙτοη, για
το χρονοδιάγραμμα αΠόσχισης
του ΑΔΜΗΕ και του (γαλλικού)
ΠροτύΠου δημοΠρασιών ΝΟΜΕ, το σΠοίσ θα εφαρμόσει η
ΔΕΗ. Ο υΠου ργός είχε, στο μεταξύ, συνάντηση με στελέχη του
ομίλου Εάίεοη και της Εάιεοη
Ηα11ειε, ενώ ο αντιΠρόεδρος της
Κυβέρνησης είδε τον Πρόεδρο
της δοση Εηοτἔγ (Πέσε 8.Α. >1 2
[Πρόσθετες ω|βαρῦνσες] Η κυ βέρνησΠ εΠιχει ρεί να διαχειριστεί Πολιτικά το «Πακέτο» της Ουάσιγκτον
«Ναι» σε ρΠτ ρα, «όχι» σε νομοθέτΠμα
Στην τελικη φάση για την ολοκληρωση της αξιολόγησης, σε εΠίΠεδο
κλιμακίων, βρίσκονται οι συνομιλίες
της κυβέρνησης με τους εκΠροσώΠους του κουαρτέτου σΕηνΑθΠνα. Κατά τΠν κυβέρνηση, τη βάση για την
ολοκληρωση της αξιολόγησης «θα
αΠοτελέσουν και οι θετικές εξελίξεις
στην ελληνικη οικονομία, καθώς τα
στοιχεία της Εμτοετατ Που θα ανακοινωθούν την ΠέμΠτη θα υΠερβαίνουν τις σχετικές Προβλέψεις στο δημσσιονομικό σκέλος». Σύμφωνα με το
Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση θα
μΠορούσε να δεχθεί ρητρα ληψης νέων μέτρων, αλλά όχι την ΠροκαταβοΜη νομοθέτηση τους. >3
«Δεν θα
Προλάβουν
το Ετιι·οει·οιιρ
της Παρασκευης»
θεσμοί και κυβέρνηση βρίσκονται
«Πολύ κοντά» σε συμφωνία για
την ολοκληρωση ως Πρώτης
αξολογησης, ωστόσο φαίνεται οτι
δεν θα Προλάβουν να καταληξουν
στο Ευτοετουρ της Παρασκευης,
στο Αμστερνταμ. Αυτό ΠροκύΠτει
αΠό τη χθεσινη τοΠσθέτηση του
αντιΠροέδρου της Κομισιόνγια το
ευρώ, Βάλνας ΝτομΠρόβσκις. >3
[αΠοκρατικοΠοιησεις]
Συμφωνία
για το
υΠερ-ταμείο
Αρχίζει σημερα η συγγραφη
των κειμένων της συμφωνίας
για το νέο υΠερταμείο αΠοκρατικοΠοιησεών μετά τη χθεσινη Πρόοδο Που σημειώθηκε
στη διαΠραγμάτευση μεταξύ
θεσμών και κυβέρνησης. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα