Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΕΡΝ οι ΕΛΒΟ' επικροτπσον κοι κοες. μεσο
στο σου. των ·προσινων· ιοο-7τ› κοι με 8-ο
νίκες πωπω στο Φοινοπ οσο τος ευρωπιγκος
οι ·προσινοι· το
περιμενω κοι ποπ· οπο οπο τον
πιομοντἱοπ ο ο πως.” σον είτε
οτιοπιστο ππονο νιο νο στομοτπσει τις
επι·εοεκ τος πομποοοπ κοι επεμενε σε
πονο ώμο. που σον του
ΑΜΑΝ! (2· ο.) κοι 'ΠΕΠΗ (20 π.. ο ριμπ.)
εκονον ο.τι πωπω τον ομυνο του
πονοοονῆκουι Με οοποππευρπ προσοορο
ο ΜΝΉΜΗ": ιο π.. ο σο.. 8 ριμπ.) ο Από
τους γοοεοουτους σχετικο κοποτερος
ο οππτονππτπ ΝΒ ο.. 8 ριμπ.. 8 σου
Ο ΣΕΛΙΔΑ '3
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/ντἡς: ο. Νικοῇοῖοπς
Δηυουντος Συντοεεως :ΤΡΑΝΣ ΜΑΚΡΗ:
τετοιου το ΛΗΜΝΟΥ πιο ο πο. 15988
Η... ΕκΔ'κΗ:Η το' 2·ΡΝἩΜ
ενο" Βιντεο
Η πττο οπο το Μονοκο του πορτογοπου
εφερε τον ποροιτοσπ του ισπονοο οπο τον
πογκο τος Μορσειγ ο πιο κρονιο πριν. ο
:ορντἰμ οποποοπκε οπο τον οπυμοιαο γιο
νο πορει το στοπ του ο Μοοριπενος κοουτς
οι ·ερυοροπευκοι· στν
πιοςοντοι γιο τον επομενο
μεσο κοι αν σο κονουν τιποτε
πριν οπο τον τοπικο του
κοπεππου ο τος πρωτες
συζοτπσεις σετοιοσμοο ομως
έχουν οποοοσιοει οππογπ
ππεοσπς σε σκεσπ με το
προπνοομενο κρονιο
το κομμικο σομείο
των προκριμοτικων του
τοομοιονς Λιγκ. ο οποιος εμπιστοοονος στον σετινο κορμο κοι ο σρομος
γιο το Ρεντο που οκοπουοοον
οι τουτος. 'ιοννιωτος
κοι Ηπερτος ο τι γινετοι με τον
Ρομπερτο
ΣΥΝΤΗΡΗῖ'Μ Με ϊσορι
κοι πουπισο ο προπομοἱνει
ο Μεξικονος τον πμιτεπικο
με τον οποκ
πκομπ:
ποιο πωπω ομοοο
στοπ συνερνοσιο οπο
τους πειροιωτες
Τ' ΔΗΜ!! ο ΠΡΩΗΝ! ΤΗ! πο·το γισ τον ἔργον·
στον πορτογοπικπ τππεοροσπ ο με· οποσεωσπ
του Μορκο το” οπο το ΜΜΕ τος χωρος του
Στοκ” το κοπο
μποσκετ. με τον ευκο .
νο μπν προκυψει οπο”
τρουμοτισμος μετρ· το
τοπος τος οπου
ΣΤΗ ΧΕ|Ρ0ῖΞΡΗ 'ο Η" -.
Ο οπωπονο: μοοἰνει
σπμερο στο οπο
οφ "7.80. ΟΤΕ Η).
υπσο@ετοι το
Ρέθυμνο κοι οποντες
Η σπιτιου-Μ ιι ιππ·τΜτιι- των τονιιιιπ
°=οπἔυντοι νο· κοπο. ογἙνι- Μπορει ο =ροτος Μπουτικ
οπ οι ουν οτι εινσι σοκ τικ νο του κυπ οπου νο π ροσε
δήμοι γιο το ῦ==°ἔ°=°ἔἑ='ω Η του οπυμπιοτου στον ιστοριο γιο ποση
Κ:ΒΨἑ:ΐν ..ρωρωωκ°" ω” οπο τον πονους. εντουτοις ουοεις
"Βαΐων ν" Μω°°" 'ὰ ή!” κ οποιο" κι μπορει νο ποροππευει τον
οπειτο ωερε
κομοοσες οκομο
πωπω”
ειοπσεις...
οποιο ποομο ογωνιστικοτπτος που εμοονισον οι
πειροιῶτες σε ενο τοσο
οποιτοτικο μοτς
°°'”ων στο πιμονι
πουππνοοπτσς ο Δπμοτρπς ΜΜΜ
ποροκοπουσει' υπο τον πογκο το τοπουςοίσ Ρ
Μυτεροπεπτο του χθεσινού ογώνο. πως.,
τεπος στο Μονο κυριε” του...
ο αμμος πππρωσε
το μορμορο γιο τον οποκπεισμο
με ο-ο οττες στο προομιτεπικο τος
ευρωπιγκος κοι οποτεπε| πορεποον
οπο τον τεχνικο ογεσιο του πονοοπ
νοικου ο Αμεσα μετο το τοπος του
πωπω ογῶνο ενπμερωοπκε γιο τον
οποοοσπ του πομοτρπ Γιοννοκο
που εκονε τον οπυμπισκο πρωτοσποτπ
ΜΜΜ κοι Ξυρῶππς στο ποπο γυνσικών
Ο"Ω¦ ¦"Ε'¦ ΔΕ"
¦'"Π¦ῖ¦ ΟΜΑΔΑ
"ΟΥ ΒΑ κΩ|Ω¦¦|'ο
σο οτι ο οπυΜιοκος εοτοσε νο γινει πρωτοοππτος ευρωππς σον εινοι πυροτεκνομο.
οσείπττοι σε μιο τεροστιο προσποοειο κοι σε
ενο κτιοιμο ομοοος που τοκοι· οσο κοι τροπο
ο είμοι υπερποονος γιο τις ο0ππτριες μος. οκ·
μονο ως ποικτριες οπο· το· ως τοροκτπρες·
·οι συνοως κι· πωπω· έχει ένο
εΜιοντποες. πω ΜΜΜ με τρεις
ο μονο Μ που εκει πισίνες οικες τος. ουσ
ΜΜΜ· πωπω" κπειστες κοι μιο ονοικτπ
νωρις νο επιο·ο τος ο 'Εκει μεσο γυμνοκοπυμ·οτΜ ο Ποντο- στπριο. εστιοτοριο γιο
τομοστε τον ίσιο πονο τις Μποστ. το ίσιο
με το οντρκο. με τις εκει κοι ο ουιπεστ που
ωιιιπες. με οπο το πο τον οντιμετωπιοουμε
τμπμοτο. με τον στον πμιτεπικο ο πν
κοπυμππσο. οποιο κοι με εικομε τέτοιο ορογμοτο
τον τονικο ο Δεν εμεις άστυ μιο πισινο
υπορκουν επευοερες οπο μος- σο επομε ποπ
προς στο κοπομπποιριο· πως 3 Ευρωπἱγκες·
·:τσ πωπω· που
οντιμετωπιζουμε εινοι κοι οτι οεν
υπορκε ισοουνομος ΜΜΜ γιο νερο
προπονπσπ ενοοει του οοινοπ Ο”. κοι
ονογκοτομοστε νο Μπαμ· οποσ με τους
εοποσυς του οπυμπιοκου. οντως οπποοπ.
που εινοι κοι Μγο οτσοποι. με οποτεπεσμο νο οποσει το τοπ· τος ο
καποιω
ωστε: ΜΑΤΙΕΣ "ΑΠΔ" ΜΥ:
κοι στο σειρο Αεκ - ·Ήρεμοι. οπο0οσι
"ΑΟΚ (0-1 οι αιωνα κοι Με· Η "ΠΑΡΑ 'ΠΟ πττοιππι
οεσοοπονικεἰς›. "ΜΜΜ" . πως” το γρπνορο προροοισμο του οπο στν οτοοσε
ποσο οπο ουτο σο ξερουμε τι πρεπει τους πρωτοοππτες. οι οποιοι των." τον τροπο
"ΜΜΜ 0 νο κάνουμε ως το νο οριομπεοσουν με το τοπικο 3-4
οντιποπος στο ¦“κ“.
πμιτεπικο
ο πονπιοο
οπο φευγοτος·. ο
Μετικονος οποοεἰτσοκε ως ο οπο"
οξιοπιστπ ποσο στον
πωπω τος
πωπω πεντε
σορτς ποσικος στο
πρωτοοππμο. σκορερ
σε κοοεμιο οπο ποτές
 ω"ΕΡΑ ἱ"ΑΝ°ΥΛΗὶ Η'
πτιπτετπτ. στο περι του
τοπιοοπουπου εινοι νο τους
κρπσιμοποιπσει σπμερο
ΓροΦει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ'ΔΜΔΝΤ°Π°ΥΛ°Σ (ΜΜΜ '4)
Αγοππτο ·οοτ·.
Ξἱμοι ένο μωροκι
 ποπυ. ο τροποι ο |'ῖ¦"¦
οπο· με Η επιστροοο του οπο τον το γκοπ κοντ” στον
ωνοτουνε τρουμοτισμο του οπο στο” τοπος σε
οπνμπιοκ“· τειμονο οτπν εντυπω- ένο ως» σερί τει
κ:8° :==8· σιοκπ·ο τεσσερις ονονον ΜΜΜ""°“| με πορουσιες στο ορΧικο μοτος το· π συνοπκπ
στομο τις πέντε τοπον- του εικονο στις τοπου
οωνοςσυν= το· ποιες ογωνιστκες. τσιπς ογον·τκες πτον
ος έιμοι νο . τεσσερο γκσπ τοι τρεις ουτο που στο προσοιΜο :888 "ο απο· τυπικο. ο πορτο- κοωον' ο 'σκι μονο γο
'ν=·“ οἱ; ΜΜΜ υμνος απο· ντο· Μι·
β' "ανδ" το το· γκοπ το· ειτε μιο οπμεΜε στο στο·
έ” Μ . οσΙστ πωπω οπο ί. _; 7 7- _ τος σεων. οππο το
ΟΠΣ- ς ηνπορντο.οοποιοςν ς νιοτωοςποπο
Χ”°ω:ἑΜ τοπικ στεοον το ν · Μες ενέργειες
. σον ουτες κοντ”
οπω- που· στο
"'°'°"°' τσοπερ πιγκο
"Μ 'ΜΜΜ'
Με ΜΜΜ
σνοππ σε
του οπυμπιοκου. εινοι ομοοορο Φετος κοι ου το
σοκῶσουμε κοι εκεί! Φετος οο πομουν το ευρωποῖκο
-ευκοιιοι κοπο επιτυκίο στον οντρικο ομοοο
οιττικπ ποι·εποοιι 4
ο ποτετ οπο τοπ πειτε
- ο 'πογεΒιτς πονο Χθες στο ξενοοοΧειο κοι του ονοκοἱνωσε
Δ πως στν σο Μοσι ποσα στον πονκο τος 'Μος
είτε προπγποεί γροπτπ εκνευρισμονος ομως ο
πιο” του ουρουγουονου Μεπισσονιοπς. με τον
τετνικου οπου ενομερωνε γιο τροπο κοι το τοιμινγκ
τον “Μακ του νο οονει το που εποπεεε ο σεχρσνος
κοποκοἰρι οπο το Μοτο ο νο ονοκοι
Η πιο" του πογετ εκει νῶοει το
ως ετος: -Μετο το ·οντιο- του.
συνοντοσπ μετοΕο του ' ο '· οποοοσισε
προεορου κοι του νο
μονοτζέο μεν. κοοισο με ακούσει
τους ροποους μου το· το" τον
ΜΜΜ νιοτι εγινε π προπονπτπ
συνοππσο κοι τι ο Υπομοειπώοπκε σε ουτον κοι οιοκος
οποοοσισο οτι 0ο οογω τετνικος
το κοποκοιρι. ενονπο ο ιτεπιος
στον ξεκο0ορο ορτικο ηογωΜς
μου επιουμιο οπωε στον
κοι προοεσπ νο πογκο με
μεινωστπνπΞκ·
· ΣΕΛΙΔΑ 3
οπους τους
ορυπους
οι γονεις μου
ΜΜΜ κοι
"Λ" Σ""" Ε"°
Η ΣΦΥ"ΕΡ Λ"ΚΛ.“
Γιο οιορροο νοοειιμονων ΜΜΜ"
ποιο το υφυπουρνείο ποππτισμουι
ΣΟΜΑῖ0
2"Τ"'Α
“Μπος
οπών”
:υνοντπσο με τον
πω” Μρτζἰκπ σο εκει
οποιο οντιπροσωπειο τος οιοργονὑτριος τος μεγοππς κοτπγορ'ος υπο
τον Γιωργο ΜοοροΒοπο. ώστε νο
τεθούν επ' τοππτος οι προτοσεις
τος Λίγους γιο ·επογνεπμοτικπ· οιοιτπσἱο
Αποκοπή:
τουσονπς Πύργος
Αγιο ΜΜΜ. πωπω
Στο "Μ οεν οιοι·ευοουν τον εσωτερικο οππππονροοίο που
κυκποοορπσε ονσοορικο με το .
εκπογικο συστομο των 7
ομοσπονοιὡν κοι το μπ
ουνοτοτπτο πορεμ
ποσος. τιοικο στον
οπο. ον στν υποοκει _
οποοοσπ τος γενικος 
συνεπευσπς γιο
οποιοοπποτε οππογπ
οστοοο υποστοριεον οτι οποσποσμοτο που
μετοοοοπκον σε οιοοορο Μπιτ ως
οοοεν προερκομενο ΜΜΜ οπο
τον προεορο τος πομοποροσκευοστικος επιτροππς. πονονιωτπ
περοκπ.εινοινοοευμενοι _ ν |
977|Ι08 852|36
Ο ΣΕΛ'ΔΔ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα