Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο Βξλ<Βρτ:›τ.=:ι» γκολ
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | 'ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΛΗΜΝΟΥ 20% | ΤΜ" Τ Φ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.238
- __: ν” 
ΛΟΥΛΕ|ΕΣ ΤΟΥ 'ΤΟΛΛΡ|ΟΥ ΣΤΗΝ , ΗΕ ΤΟ ΡΛΗΤΕΟΟΥ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ |ΤΟΤ|ΕΤ ΗΛ' ΤΗΝ ΛΗΟΗΛΗΡΥΗΣΗ ΤΟΥ,
το" δ ΟΛΡΛ ΤΗΝ ΛΗΤ|ΟΕΤΗ ΛΗΛΗΟ|ΗΟΣΗ ΤΗΣ ΟΛΕ Λ|ΤΟ ΗΟΤ"ΤΕΡΛ
«ΜΜΜ εοιιιἑοοο.“ 'ΜΓ Μ)
Ηιιρύβο ΡοΟΛο»
Π Ο Σοββί6ο5 εττιμένει νο μην
«κοτὲβει» ο Δικὲφολοε στο
κοτιελλο ' Στι5 8 μμ. ο Λομιιρἡ
εκδήλωση γιο το 90 χρόνιο
' Στον Λευκό Πύργο στι5 6 μμ.
το γιορτή τοοε οι οιιοδοι
Βοιωτοι-ο ι 
ποιιτΒιιοτο ι  ο. 
_. ΤΟ ΛΤΕΛΕ|ΟΤΟ 24ΟΟ ΗΕ ΤΟΗΗΛΗΛΤΖΕΡ ΤΟΥ ΟΥΡΟΥΤΟΥΛΗΟΥ, ΤΟΝ ΗΕΛ|ΣΣΛΗ|ΛΗ, ΤΛ ΛΗΗΟΣΤΕΥΗΛΤΛ ΗΛ' Τ|Σ ΛΟΛ|ΤΗΣΕ|Σ ΕΠΣ ΤΟ ΜΟΤΟ Φ|ΗΛΛΕ
ΜΜΜ @69 κ “ο ω· · ο . ο
«Β|θ 4» . '- · '
ΣΤΟ |Δ|ΟΤΡΑΠΕΖ| . τ
οι Αλοφούζοε¦ Βοἑντζοε¦ Δέ6εε
κο· Μ. Γκογκοτοο8 σονοντΛΘΠιτον
με τοοε Σπονὁ. ΜποοοβΛλο
κοι Πονοιιοολο στο Β|ΛΜΛΡ
κο·συζοτοσσγτ·8ποοτόσει5 .ο Η Ο ΗΛΛΗΤΤΟΡΛΛ«ΣΗΟΥΤ||ΣΕἶΤΟΗΕΕΛΣΤπἐ _  _¦ ΜΜΜ"
γ'°"'ῦ'°""°'° .. ω ο .οτΖοΡτΖΕΒιπΑποΑΥοΗκΕἔἐἔ ' `  "Μ"
 -  _   ποΣτοΜ·ο
 οοεΔοιΜιιτττοιιΔι>οιιοτιιτΕιιιττι>οοιιτ  τι    ΜΜΜ
ΜΜΜ ΠΛΗΡΩΣΕ έ -.
ΤΟΥ Σ|ΛΒΔ
μ ΑιτοτνχιΑ  έ :ΜΟΒ
το τοοη"τὸο Σεοβοο Μα τρει5 ογωνε5 οδΗγοοον στο οιοζογ ' Ποιζει δονεικο5 στην
Ουντινέζε οι·ιο την Τσελσι
_ 2 Π Τον ειχε ετιιλὲξει ο νυν
' ` - · «Προοινοε» τεχνικ05
' Πρωτο ειτοφο γιτι
Γιορομοντι του Εβονζελιστο
Φο; ΣΞΛ|ΞΣ ο σο
Μι Πορσλλιτλο Πέτοξον τον Πονοθτινοικο εκτοε Πτηνά >“
«Ολο του Μήτσου 6ΟοκοΛο...»
. : · ι _
ή Η δ Η . _
ΟΠοοτογολοε ΜΜΜ εοτιοοει “: Η “
οτι5θὲσει5τιοο θελειενισχοοο ΜΝΗΜΗ ΥιΟἴΟν ΜΝΉΜΗ
το κολοκοιρι τ στοντελωτοιοτοοευρωοοικοχοοο