Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία:Recognized text:
Όταν ο Ματ φοβάται τον
Ι κυβέρνασα, υπαρχει τυραννία.
Όταν ο κυβέρναοα φοβάται
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Τομ ν,
3οε πρόεδρε των ΗΠΑ (ΙΒΝ-1809)
' Αρ. Φύλλου: 113
Τεταρττι 20 ΑΠριλΙου 2016
Τιμή: Ι€
ΠΟΙΟΙ θΑ Ι'ΙΑΙ·ΙΡΣΟΥΝ ΤΟ Ι ,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 °# ΕξοΦονί;σντοι
ευ: μεσαίο εισσὁομοτο,
Ι·ῖ_ενσίκιο και μερισμοτο
Σελ.:Π
Στον Καιαὁα
ανατιτιροτ, χήρεε και
οικογενειακο ετιτδσματο
ΜΑΜΑ σε κύρια και επικουρικέ8 συντάξετε
Σελ.: 10
ΑρθροτουΓτωργουΤραγκα Η: 
_°¦ σὲ"
Σελ.:32 Ι
 - ' ω ε; ` ΟΤΜ95ῖ
 των κατοίκων Σ
. ¦` 'γ ·β ξ _>|·· '
Η .τα ”°  ¦.ττι5 Ειδομενη5 ·
:η ΛΑ: 
,` «οι απιαστο ·
Η ἑ·_
κ ι .τ 7 - _ · ` . Ϊ < .
'ε 'γ 'τι Ψ | ή, < Σ τ 'ὁ_ψ Ευ 'τῖ .τ
ο' .Ξ ι ` ο Ι “
σ ω η ' ' .
:ε - Δ!ὲ: | ` τι Ρ· π . ·
'Ω ' “κ <τ>· -_ .ἡ - ο .“ '
_ · . . 383 Ι ι ~' "τ 
··¦` ·-/ _ Σ Ϊ' η Ξ
>_'ν Χ “ ζ :η _ '
¦ τι Π .
 “ ' · ν Σ
_. ' Ρ . Ξ
Αγονόκτοσο έχει τιροκαῆέσετ τι υτιόθεστι βιασμού ενόε  _.  _ γ
Α3χρονου Αφγανου (Μο 29χροΥο ομοεθνΠ του· την ΠΡοΠγ09μενΠ Ι Ο 'Α ο ουκ 05 των 6ο “ο τν τοστ οτοστσο στο Εῆῆονικο 
Παρασκευη. Το αερτστοττκο κατογγειῆε στην Αστυνομιο ο θετοε του Παιδιου. _ .ΜΜ ΜΜΜ σο Ο ε$ωΟΠε6|οἩΜ ως Μ ΜΜΟ 
Ο δραστο5 συνεῆοφθο και του οτιογγεῆθτικε κατηγορια για κακουργτιμα... Σελ.:3 . η ι ι .. .. _,  .. “ΜΜΜ
, ["';τ:ἑἔἔ ΟΙοοισυτκοι ε <<ΤέΗοε:> Ι
·  ποροτρογσυ6ο στο Ξ 7:· Ο ΠΟΥΜΕ ΠΜ
- ΜοσΙΙΙοΙΙτ20Ιθ Ι ΙΤ ΜΜΜ·
¦ ΠτκρουένσεσΟυρσυνσυονόε
Σελ.: ΙΟΙ? . Σελ.: 29
ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΟΥΜΠΙΖ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ τυπικο ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΝ «κΑΘΑΡιΣε» Ο ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟ «ΙΣΑΑΜ'ΚΟ ΚΡΑΤΟΣ» ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ τΡοΜοκΡΑτικΕΣ
' · · < Ι ' ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
. Τουριστικό θέρετρα
στόχαστρο του Ι8Ι8
Σελ.: 22
Το κουττονιο των Προσφορών
“ΕΥ-ΟωΒν κοι “ΦΟΥΡΝΟΙ
χοΡΙΔτικο“ στο οεῆι6ο 5
θρίῆερ με την κΑτιρονομια που αφησε ΕῆΠτινοομερικανή
Σελ.: Ι3