Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20-04-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Ἀραιές νεφώσεις κατά
τόπους πιό πυκνές. Οἱ_ανεμοι θα πνέουν
νότιοι καί βαθμιαία βορειοανατολικοί
μέ ἑνίσχυση. 'Η θερμοκρασία θα Φθασει
τούς 28β. ή
Τετάρτη 20 Ἀπριλἰου2016
Πρό των Βαίων. Θεοδώρου ὸσίσυ τού Τριχινα. Ζακχαίου αποσ.,
Ἀθανασίου ὁσίου, :Αναστασίου Β' Ἀντιοχείας, ἱερομ.
Σελήνη 18 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.48'-Δύσις 8.08'
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ιτιτο@εειιεπεννερι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
~ Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Ἀριθμ. φύλ. 40481 ί Τιμή 1,50 €
"Ετος 12βον
Φαύλος κύκλος
φόρων-ύφέσεως
Στίς 4 Μαρτίου 2010, έξ αφορμής τής ανακοινώσεως τών πρώτων περιοριστικών μέτρων από τήν
Κυβέρνηση τού Γ. Παπανδρέου, ὁ :Αλέξης Τσίπρας,
πρόεδρος τότε τού Συνασπισμού τής Ἀριστερας
προειδοποιούσε:
«σε μπούμε σέ βαθιά ύΦεση καί όΦεσιακό τέλμα
' Όδηγούμαστε στήν μείωση της αγοραστικῆς δύνα- .
μης πρώτα τών δημοσίων ύπαλλήλων, Με καί μέ
τήν έπιβολή έμμεσων Φόρων. Αύξηση στήν Φορολογία καυσίμωκ αύξηση τού ΦΠΑ. οι βρεθούμε σέ
μιά κατάσταση ὅπου θα πρυτανεύσει ή μείωση τοῦ”
είσοδήματος καί τῆς αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μέ τήν ταυτόχρονη αύξηση τών Φόρων στα
' είδη μαζικής κατανάλωσης».
Αύτή ήταν ή αντίδρασις τού Α. Τσίπρα, στήν πρώτη έκείνη δέσμη μέτρων πού ανεκοίνωσε ή Κυβέρνησις Παπανδρέου, πρό τής προσφυγής στό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καί τής ύπογραΦής τού Μνημονίου.
Καί σκεφθείτε ότι ὁ ΦΠΑ αύξήθηκε τότε από 19% σέ
21%, χωρίς τήν μεταταξη προιόντων στόν ύψηλό συντελεστή. Αύτή έγινε μεταγενέστερα. Τότε ακόμη, τα
περισσότερα τρόΦιμσκαί εἴδη πρώτη Με έκβαρύνοντο μέ ΦΠΑ μόλις 10%.
Τώρα λοιπόν, έξι χρόνια αργότερα, ή Κυβέρνησις
τού κ. Τσίπρα Φέρεται να έχει ή Βια ζητήσει από τούς
έκπροσώπους τών δανειστών να αύξηθεί ὁ ΦΠΑ από
23% σέ 24%, προκειμένου να αποφευχθούν αλλες περικοπές τίς ὁποίες ζητεί τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καί έτσι καταδικάζει τήν έλληνική οἱκονομία
σέ νέο φαύλο κύκλο Φόρων-ύΦέσεως. Διότι τό πρώτο
πού θα συμβεί μετά τήν νέα αύξηση τού ΦΠΑ, θα
είναι ή πτώσις τού τζίρου καί τής καταναλώσεως καί
αρα ή έπιδείνωσις τής ύΦέσεως.
Στήν έπικείμενη αύξηση τού ΦΠΑ θα πρέπει να
προστεθεί καί ή ὁμοβροντία τών αλλων Φόρων, τούς
ὁποίους προβλέπει τό Φορολογικό νομοσχέδιο πού
κατατίθεται πρός ψήφιση στήν Βουλή."Ενας τεραστιος αριθμός Φορολογουμένων θα ύποχρεωθεί να καταβαλλει σέ πάσης Φύσεως Φόρους τό μισό ή καί περισσότερο τού είσοδήματός του. Δυσαναλογα ύιμηλό
Φόρο είσοδή ματος, Φόρους ακινήτων καί δήθεν πολυτελούς διαβιώσεως, έκτακτες είσΦορές καί 24% ΦΠΑ
για καθε εύρώ πού θα ξοδεύει.
"Ολα Με, γιανα διατηρηθεί τό παμΦαγο δημόσιο
καί να μή θιγούν οἱ στρατιές τών δημοσίων ύπαλλήλων πού έπιμένει να προστατεύει ὁ κ. Τσίπρας. Αύτό
Μεικαί από τήν πρό έξαετίας δήλωσή του, στήν
ὁποία έκανε αναφορα για τήν μείωση τής αγοραστικής δυναμεως είδικώς τον δημοσίων ύπαλλήλων.
Λές καί ήταν αύτή πού έπέΦερε τήν συρρίκνωση τού
Ἀκαθαρίστου °Εγχωρίου Προιόντος καί όχι οἱ ύπέρμετροι καί δη μευτικοί Φόροι πού στραγγιξαν καί γονατισαν τόν ίδιωτικό τομέα τής οίκονο μίας.
Παντως σημασία έχειπώςκαί στό θέμα τού ΦΠΑ,
έκ. Τσίπρας πραττει σήμερα τα έντελώς αντίθετα σε
αύτα πού διεκήριπτε. Τότε μας έλεγε ότι «θα μπούμε
σέ βαθια ύφεση καί σέ ύφεσιακό τέλμα». Καί τώρα
έμΦανίζεται να έχει προτείνει ὁ ίδιος στούς δανειστές
τήν αύξηση τού ΦΠΑ στό 261%. Ό νέος κύκλος ύΦέσεως θα Φέρει τήν δική του σφραγίδα
Ἀκρωτηριασμός
τού σχολείου   ῦ
Προτασεις καί προσχήματα για «αριστερή» Παιδεία
ΜΕ ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ συνέντευξη στήν «Αύγή», ὁ Πρόεδρος τής
°Επιτροπής Διαλόγου για τήν Παιδεία, καθηγητής κ. Λιάκος, έδωσε ί
στήν δημοσιότητα μερικα από τα
σημεία τού «νέου σχολείου» πού
ὁραματίζονται αὐτός καί οί σύντροΦοί του, καθώς καί ή ήγεσία τού
'Υπουργείου Παιδ είας. Ό κ. καθηγητής διακρίνει σαφώς ότι ή ψηΦιακή ἐποχή «όδηγεῖ από τόν
έντυπο καπιταλισμό στήν ψηφια
¦ κή παγκοσμιοποίηση». Για να μήν
καταρρεύσει λοιπόν μέ ατακτο
τρόπο τό σημερινό τοπίο, ἱδού μερικα από τα μέτρα πού προτείνει:
Όνειρεύεται να απεξαρτήσει τό
σχολείο από τήν προπαρασκευή
για τό Πανεπιστήμιο, πού γέννα
αγχος καί μειώνει τό σχολικό έτος
κατα δύο μήνες λόγω πανελλαδικών έξετασεων! "Ετσι, Φαντασιώνεται είσοδο στα ΑΕΙ καί ΤΕΙ
«πολύ χαμηλής ἑλκυστικότητος»
ανευ έξετασεων, καί διατήρηση
τών έξετασεων για τίς σχολές μεγάλης ζητήσεως. Δηλαδή μας ανακοινώνει πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων, για «καλούς» καί «κακούς»
μαθητές, πού θα έχουν καί αναλογη
πορεία στήν ζωή τους.
Καί για να βοηθήσει ακόμη πιό
πολύ τήν διακριση έν ὁνόματι παντοτε τής δημοκρατίας καί τών ίσων
εύκαιριών, αλλα καί τής αύτοτελείας τών σχολείων, προτείνει ένα
κακώς όργανωμένο σύστημα ἑξαετούς Δημοτικού, τετραετούς Γυμνασίου (δηλαδή 10ετούς ύποχρεωτικής έκπαιδεύσεως), καί, έν τέλει, διετούς Λυκείου, πού θα προετοιμάζει για τό Πανεπιστή μια.
Πρόκειται για κακή αντιγραΦή τού
συστήματος τής έκπαιδεύσεως τής
ἐποχῆς τού ῦΙωαννου Μεταξύ,
ακριβώς 80 έτη μετα τήν είσαγωγή ἐκείνου τού συστήματος. Πρόκειται έπίσης για ανόητη είσαγωγή τού συστήματος τού αγγλοσαξονικού Κολλεγίου. Διότι τα κολ
λέγια στίς ΗΠΑ δέχονται Φοιτητές μέ 1Ζετείς σπουδές καί κατόπιν έξετασεων.
°Βδώ, καθώς Φαίνεται, πηγαίνουμε για πλήρη κατάργηση καθε στοιχείου διακρίσεως καί αριστείας.
Διότι μαλλον στόν Σύριζα δέν είναι
μόνον ὁ κ. Μπαλτας ἐχθρός της αριστείας. *Ο Διάλογος για τήν Παιδεία
στοχεύει στήν κατεδάφιση καθε λογικής δομής καί καθε στοιχείου
αξιοκρατίας, μέ τήν έπίΦαση τής
ἱσότητος. ἈποκεΦαλίζει τό σχολείο από τήν παραδοσιακή λογική
της 12ετίας, δημιουργεί δύο δρόμους «είσαγωγής» στα ΑΕΙ καί ΤΕΙ.
'Καί, πέραν αὐτοῦ, σχεδιάζει καται
γισμό μέτρων πού θα έγγυώνται τήν
ίσοπέδωση καί τών ἱδιωτικών σχολείων. Δηλαδή θέτει από τώρα
στούς γονείς τό πρόβλημα τής αποστολής τών παιδιών «έξω» για σπουδές. Ό κίνδυνος αφελληνισμού καί
αποχριστιανοποιήσεως τής Παιδείας εἶναι δεδομένος. `
°Η Νέα Δημοκρατία
αλλαζει πρόσωπο _
Νέο Καταστατικό καί προσδοκίες από τό Συνέδριο
ΟΙ ΓΡΗΓ0ΡΕΣ αποφάσεις πού
προέκρινε ὁ κ. Κ. Μητσοτακης καί
ή νέα ήγετική ως τής Κεντροδεξιας για τα ζητήματα πού προέκυψαν στήν ΟΝΝΕΔ αποκτούν συνέχεια μέσα από τό σχέδιο αλλαγών
καί διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
τού κόμματος, πού ἑτέθη πρός δημόσια διαβούλευση.
ΣύμΦωνα μέ αὐτό, ή ἑπερχόμενη Νέα Δημοκρατία προσομοιαζει
ώς πρός τίς βασικές της λειτουργίες
μέ τό νέο κρατος καί τή διοίκηση
πού ή Κεντροδεξια μπορεί, καί θέλει, να έγγυηθεί. Δέν θα έχει δανεισμό από τράπεζες, θα είναι ένα κόμμα απολύτως διαρθρωτικό ώς πρός
τήν λειτουργία του, ανοικτό στήν
κοινωνία, απολύτως διακριτό από
τό Κρατος. Ό ούσιώδης χαρακτήρας τής έπόμενης Νέας Δημοκρατίας θα συσχετίζεται μέ τήν παραγωγή πολιτικής, αλλα καί τήν>διαδραστική σχέση τής ηγετικής ὁμάδος διακυβερνήσεως τής χώρας μέ
τήν κοινωνική βαση τού κόμματος,
τήν «κοινωνία τών πολιτών».
*Ο κ. Μητσοτακης καί ή ήγετική
. ὁμας πού τόν συνεπικουρεί στό
έργο του προτείνουν πρός διαβούλευση ένα κόμμα απολύτως δημοκρατικό, σύγχρονο καί αντιμεσσιανικό. Μέ θητεία τού Προέδρου, έτήσιο Συνέδριο, Πολιτική 'Επιτροπή
πού θα συνέρχεται ένα τρίμηνο, μέ
Ἐθνικό Μητρώο ύποψηΦίων βου
λευτών καί καταρτιση ψηΦοδ ελτίων από τίς τοπικές κοινωνίες. Ό κ.
Κ. Μητσοτακης είναι Φανερό ότι
προσδοκά να έκπροσωπή σει μια
νέα πολιτική γενια στόν χώρο τού
Πολιτικού Κέντρου, από τήν πλευρα τής Κεντροδεξιας, πού θα ύπερβεί τίς αγκυλώσεις τού παρελθόντος
τής Μεταπολιτεύσεως, προδικαζοντας μια έπόμενη ”Ελλάδα, μέ λιγώτερες έξαγγελίες καί περισσότερο
έργο καί αποτελεσματικότητα.
Πόσο κοντα είναι μια τέτοια
Νέα Δημοκρατία; Τό Συνέδριο τού
κόμματος πού θα έξελιχθεί τό Σαββατοκύριακο θα έχει έμβληματικό
αλλα καί ούσιαστικό χαρακτήρα για
τήν όλη διαδικασία μετεξελίξεως.
Νέοι Φόροι καί
μειώσεις συντάξεων
Νέους φόρους, μειώσεις
συντάξεων καί αύξη μέ
Οἰ στατιστικές καί ή
νες ασφαλιστικές είσφορές περιέχει τό σχέδιο
νόμου πού δημοσιοποιήθηκε χθές. Σελ. 2
Ἀπειλητική
ή Τουρκία
'Η Τουρκία προειδοποιεί
τήν ΕΕ ότι θα ακυρώσει
τήν συμφωνία μαζί της σέ
περίπτωση πού ή τελευταία δέν συναινέσει στήν
έκδοση βίζας. Σελ. 4
Στόχος τα θέρετρα
της Εὐρώπης
Τα εύρωπα'ικα παραθαλάσσια θέρετρα της Μεσογείου είναι οἱ νέοι
στόχοι τής ίσλαμικής
τρομοκρατίας. ΣΕΛ.5
Η ίίίίί]θ ΠΕΠΗ?
Τό 52% τών γυναικών καί τό
49% τών ανδρών έχουν «δοκιμάσει»
Μζυγιιώ σχέση! Τούτο απόλυτα
μιά (από τίς πολλές) έρευνα κάποιου
(τί σημασία έχει;) έπισιημονικού φορέα· Καί ἀρχην, Με Μισνμε_στό
«αλλο» ποσοστό, καί ό,τι καί να μας
κάνετε δέν πρόκειται να ακούσετε κάτι
αλλο! Κατά δεύτερον, ούδεμία έμπιστσσύνη έχουμε οι όλα αὐτά τις σε»
νες», διότι αμφισβητούμε τήν γνησιότητα τών απαντήσεων.
Άς πούμε ότι έχετε τσακωθεί
αγρίως μέ τήν σύζυγο, σας έχει πεί
κάτι πού σας πείραξε πολύ, σας έχει
θίξει την ἀγαπημἐνη σας ὁμάδα, σας
έχει κλείσει τήν τηλεόραση τήν ώρα
πού ή ὁμάδα έχει κερδίσει πέναλτυ,
έχει μιλήσει τήν ώρα πού ό πρόεδρος
τού κόμματος πού ύποστηρίζετε όμιλεί στην τηλεόραση, καί ένα σωρό
αλλά «έγκλήματα», τά ὁποία μπορεί
ί Ι να διαπράξει μια σύζυγος στήν καθη
μερινη σας τα.
'Εκείνη τήν ώρα, λοιπόν, πού είστε
«ξαναμμένος» χτυπάει τό τηλέφωνο.
- Καλησπέρα σας, είμαστε από τό
Πανεττιστή μιο τής Ταραζουλιλάνδης
καί θά θέσω να απαντήσετε σέ μερικές
'Εσύ, πού έχεις χάσει τόν έλεγχο,
απαντας καταφατικά, καί αρχίζουν τα
-Είστε παντρεμένος;
- Πού να μήν έσωνα...
- Περισσότερα από Με χρόνια;
- Ναί, ὁ ηλιθιος!
- Εχετε συνάψει έξωσυζυγική
σχέση;
- Βάλε πληωντικό, σέ παρω<αλώ!
- Δηλαδή έχετε μόνιμο έξωσυζυγω δεσμό;
-'Εχω καί θα έχω! Λές, καί κλείνεις
τό τηλέφωνο. βέβαιος ότι ασκήθηκε
τήν «ταραχοποιό», καί ξανακάθεσαι
στόν καναπέ. Χωρίς νά κοιτάξεις Τα
χάλια σου, πού έχεις παρατήσει τόν
ἑαυτό σου, πού έχει κατέβει ή κωλάρα
μέχρι τίς κάλτσες σου, πού έχεις χάσει
τα μισά σου μαλλιά καί βάλε, πού
τρώς στό τραπεζάκι μπροστά στην
πολυθρόνα καί γεμίζεις τόν κόσμο ψίχουλα, τα ὁποῖα έκείνη θα καθαρίσει,
πού έπειδή δίνεις τά χρήματα σέ ἐκείνη, θεωρείς ότι πρέπει να μπορεί να
κανει θαύματα!
Ἀς πάρουνε τώρα την ἄλλη πλευρά. θέλει καί ή σύζνΥ05 να δεί στήν
τηλεόραση. στη μεγάλη. στό καθιστκὸ, ένα πρόγρσωα τω την ένδιαφέρει.
Τήν ίδια ώρα, όμως, έχει μακ ή ὁμάδα
σου για τήν Εύρωλήγκα, καί, αν κερδίσει, πηγαίνει στό «Φώναλ φόρ»! Σέ
βλέπει πού κοντεύεις νά έκραγεῖς καί .,
απόσα' ρεται στήν κρεβατοκωαΡα, γιά
νά ΜΜΜ στη μικρη τηλεόραση
νά δεῖ τήν έκπομπή μέ τίς σννταγές.
Σάββατο βράδυ, έχετε κανονίσει να
βγείτε μέ Φίλους, να πάτε σέ μια ταβέρνσ. νά βγείτε λίγο έξω, επιτέλους.
πού σας έχει κλείσει μέσα ή κρίση καί
οί συνεχείς περικοπές τής σύνταξης. Κι
έσα πού δέν έχεις κέφι, έιτειδή θα χάσεις
τό ίσττανικό το κλασικό», είσαι όλο
μούτρα καί γκρίνια. Κι ἐκείνη λέει: (Αν
δέν έχει όρεξη. άς τό 
Γυρίστε ἀπό τσ γραφείο μεσημέρι.
Μπος, σας έχει μιλήσει ασχημα ὁ
ΜΜΜ. σας έχει ΜΜΕ! ὁ στα
τού μπροστινού όχήματος στόν δρόμο, είστε «στήν πρίζα». 'Εκείνη σας
ύποδέχεται μέ χαμόγελο κι ως ούτε
λέξη! Κι αὐτή τήν ώρα, χτυπάει τό
τηλέφωνο. Κι έσύ αποφεύγεις να τό
σηκώσεις. Καί τό σηκώνει όαση.
- Καλησπέρα σας, είμαστε από τό
Πανεπιστήμιο τής Ταραζουλιλάνδης!
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ταξικός διχασμός
ΓραΦει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης*
|. Η ΝγκτΑ τής 12-18 'ίουλίου 2015 ύπήρξε μοιραία. Κατέρρευσε τότε, στίς Βρυξέλλες, ή «έθνικοαπελευθερωτική» ρητορία τού Σύριζα.
Οί έταῖρσι καί δανειστές δέν φοβήθηκαν.
Προσφέρθηκαν να διευκολύνουν τήν έξοδό μας
από τήν <<Εύρωζὡνη›> (1). 'Ο κύριος 8σηέυυ|έ πρότεινε (καί) ανθρωπιστική βοήθεια έξόδου (111).
ί!. Τό ναυάγιο τού φευδοεπικού Σύριζα όλοκληρώθηκε αμέσως. 'Η όνομαστική μείωση του
χρέους λησμονήθηκε. Λησμονήθηκαν καί οί
αξιώσεις γερμανικών κατοχικῶν έπανορθώσεων.
Τό κόμμα του κ. Τσίπρα - αύτοματως- έγινε
τμήμα τής εύρωπαϊκής τάξης πραγματων.
Ἀντιστσίχως καί οί ένδοκομματικές ανακατατάξεις ύπήρξαν σεισμικές. Οί μέχρι τότε κορυφαίοι έγιναν αντίπαλοι (1). 'Ο κ. Βαρουφακης πολιτεύεται αλλού. Προεξοφλεῖ οἱκονομική καί πολιτική συντριβή τού κ. Τσίπρα. Μέ παραλλαγές
ύφους τα όμοια ίοχύουν για τήν κ. Κωνσταντοπούλου καί τόν κ. Λαφαζάνη.
"Ο,τι έπικαλεῖται ύπέρ αὐτοῦ (ὁ κ. Τσίπρας)
είναι πώς έπανεξελέγη τόν Σεπτέμβριο του 2015.
'Ο ἱσχυρισμός προδίδει αφέλεια. Είναι καί ύποκριτικός. °Ο'κ. Ἀντ. Σαμαράς νόμιμος πρωθυ
τ πουργός ήταν. Ἐκαλεῖτο, έν τούτοις, από Θεσσαλονίκης τήν 18.814 να έγκαταλείψει τήν Ἀρχή
διότι: <<[. . .] δέν μπορεί αλλο να απομένει ὁ λαός
[. . .]>> (ί). 'Ο λαός δηλαδή ὁ ὁποῖος σήμερα ύπο
μένει -αφαντα0τως- περισσότερα (111).
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜΕΣ
ί ΖἔΕ|ἑ Ρ! Α
Ο Ποιός μπορεί νά πεί ότι
δέν όναγνωρίζει τήν βα- _
σίλισσα °ΕλισάβεΤ; Κι
όμως. 'Υπάρχουν κάποιοι
πού τήν έχουν συναντήσει, αλλά δέν κατάλαβαν
σέ ποιά μιλούσαν. "Οπως
μία ήλικιωμένη κυρία; πού
τής είπε ότι «μοιάζει πολύ» στήν Βασιλισσα. Καί
ή Ἐλισάβετ άπή ντησε:
«Είναι ἐξαιρετικά καθη ουχαοτικό»!”Η κάποιοι τουρίοτες, πού τήν ρώτησαν
τα έχει δεί ποτέ τήν Βασιλισσά, όπότε ή Ἐλισάβετ, δείχνοντας τόν άστυνομικό πσύ ήταν πιό πέρα, τούς είπε: <ἔΟχι, αλλά
ἐκείνος τήν έχει δεύ›! Αύτό
είναι χιούμορ!
· ”Εχουμε ακούσει γιά
λογής-λογής «μάχες»,
_ αλλά για... «μπουλντοζο
μαχίες» πρώτη φορά
ακούμε. "Η πρωτοφανής
αὐτή «μάχη»“ ἑδόθη σέ
ἐργοτάξιο πόλεως στήν
βόρειο Κίνα μεταξύ έργολάβων γιά νά πάρουν τό
ἔργο... Ξεκίνησε ό ένας τήν
μπουλντόζά, ἐπεΤἐθη κατά μέτωπον σέ μία άλλη
καί τήν  Ἀκολούθησε τρίτος, πού «ἔσυρε»
τούς άλλους, καί τέταρτος, πού προσπάθησε νά
σηκώσει τό πεσμένο όχημα. Ἀπίθανες σκηνές! Στό
τέλος ἐπενέβη ή Ἀστυνομία καί συνέλαβε τούς
«μπουλντοζομάχους»!
ο "Ενα ακόμη όμως απίθανο περιστατικό μέ
αύτοκίνητο συνέβη στήν
Κίνα. Ένας άνδρας έκλεψε
ένα λεωφορείο τήν ώρα
πού ὁ όδηγός κατέβηκε
γιάλίγο. "Ομως, ώς φαίνεται, μᾶλλον δέν ήξερε νά
ὁδη γεί ή, γιά κάποιο λόγο, δέν μπόρεσε νά ἑλέγξει
τό όχημα. Έτσι, έκανε μια
τρελή πορεία πέφτοντας
ἐπάνω σε άλλα αύτοκίνητα, παρέσυρε καί μια γυναίκα, πού γλίτωσε μέ μερικά σπασμένα πλευρά
καί διάσειση, καί στό τέλος έπεσε σέ όνεγειρόμενη
οίκοδομή...
Ο Στήν Τασμανία ύπαρχει ένα μικρό νησάκι, τό
Ηιιοα, τό ὁποῖο πωλείται! Καί μάλιστα φθηνά. Μόλις 150. 000 δολλάρια! Πράγματι φθηνά γιά
όρισμένους, ἑάν λάβουμε
ύπ° όψιν ότι ένα σπίτι
στήν Βρεταννία κοστίζει
περί τις 1 9Ζ000 στερλίνες.
Ἐδώ δέν αγοράζει κανείς
νησι; πού αποτελεί οίκολογικό παράδεισο, μέ
ίδιότυπη ένδημική πανίδα! (Όταν βρίσκεσαι ἐκεί
αίσθάνεσάι ότι ζείς στόν
δικό σου πλανήτη», γράφει ὁ ταξιδιωτικός πράκτορας. Τρέξτε!
σ Τόν ξέρατε τόν μαυρομυγοχάφτη; Ούτε ἑμείς!
Μάθαμε ότι είναι ένα μικρό πτηνό πού διάσχίζει
δύο φορές τόν χρόνο τήν
Σαχάρα καί πετά συνέχεια
έως καί 60 ώρες! °Ορνιθολόγοι από τήν 'Ολλανδία
έβαλαν αίσθητήρες στό μικρό αποδημητικά αὐτό
πτηνό καί έτσι έμαθαν για
τό χωρίς στάση ταξίδι
του. Άραγε κατά τό πέταγμα αὐτό νά τρώει καί
τά κουνούπιά τής Ἀφρικῆς. πού είναι καί ἐπικίνδυνοι;
Τστορικά ντοκουμέντα
<ἐΟ Ἀχιλλεύς Νέης, πού έξυμνούσε
τίς καλλονές τών Ἀθηνῶν!»
τού Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ. 4)