Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'σεσεπεπ@στσπστ.ετ
ΣΕ ΗΛ|κ|Α 85 ΕΤΩΝ
Απεβίω
ο Γεράσιμος Αρσέιιης
Σελ'2
σγ8σίσ σὐξηση
των περιστστικών
ρωσικής βισς τσ 2015
Σελ. Η
<<κΑΜπΔΝΔκι» ΕϋΗΟΡΟΕ
Συνέπειε
στην σσφ λεισ
από ένα Βια"
οικΟΝΟΜικΗ ΕΝιΣχγΣΗ ΣΤΗΝ “Δ  α
ΕΛΛΑΔΑ Μο ΤΗΝ ΕΕ. ἑἔτ·-ἴ Ο
83 εκ. ευρώ γισ τη βελτίωση
των συνθηκών δισβίωσης
των προσφύγων
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
εθνη(
σει Μι
α... η
Μι κωεπικο
ιιπρ›ικών
χΡιιΜΕτιῇιιΡιο
της δισΒουλευσιις
Οι εκπρόσωποι των Θεσμών
Βρίσκονται στην Αθήνα με φορτωμένες Βαλίτσες "μέτρα" . Ο λόγσς είναι το επιπλέον πακέτο μέτρων που κουΒαλούν στις αποσκευές τους. Πρόκειται για μια
επιπλέον δέσμη μέτρων που αγγίιαυν τα 5,5 δια. ευρώ, τα οποία
προστιθέμενα με τα μέτρα 3 δισ.
ευρώ που Βρίσκονται σε εκκρεμότητα, διαμορφώνουν ένα δυσΒόστακτο λογαριασμό που ξεπερνάει
τα 8 δισ. ευρώ.
Το ποσό επιΒε8αιώνει και το ρεπορτό: της αμερικανικός εφημερίδας ΗΜ" 8ττεετ τ'οπτηα|, το
οποία σημειώνει με νόημα ότι "οι
δανειστές πιέ:ουν την Ελλάδα για
περισσότερη λιτότητα. Η κυΒέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανα:πτεί,
από τη μεριά της, το πολιτικό κέρδος της μείωσης του χρέους έτσι
ώστε να μπορέσει να επιΒόλλει με
ευκολότερο τρόπο τα αντικοινωνικό μέτρα".
Είναι φανερό ότι οι συ2ητόσεις
που ξεκίνησαν , έχουν διαφορετικό σκόπευση το αποτέλεσμα
όμως θα φανεί από τον αριθμό
των ..νεκρών.
Ο λογικός