Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Σχέδιο για το crowdfunding ετοιμάζεται από την Επ. ΚεφαλαιαγοράςRecognized text:
Επιχειρήσεις & χρήμα
ΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΤΡ'ΤΗ "9 ΑΠΡ'Λ|ΟΥ 2076
ΕΤΟΣ 27ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 568 Ι
Τ|ΜΗ Ι|5 ε
τα; 574.87
οι Δεικτες της ημερας
κινηση Μετοχών
Γενικός Δείκτης
ΓενικύςΔθίκΤης 574.37 0.ω% ΜώΜς 
Π8Ε|ΧΑ.ΜΜ08ρ ί59.2δ -0.Τ2% .......  .......................... ..
ΜΑ Μη δερ 857.28 τό"
π8υχΑΜω τρωω . .Με
 --  · π8ΕΜΜΜ ι.ιω.47 Ϊ μια _
 μ ΜΜΜ-ΜΧΔ ταρω· μια ;Μ 7η Μ Μ
ΒΡιέκΕτΑι Στο τελικοί ΣτἈΔιο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑΣ
ΣΧΕΔ|0 ΠΑ το ©Κ0ΜΡ"Ν0|Ν0
ἔἔἔἔἔἔ
ετοιμάζεται απο την Ειι. κεφαήαιιινορίις
Μία νέα μέθοδος για όντήησή κεφαήαίών α
εαππ°·ί55ιοη ευφΜ Ι
Εμπορεεπ Εοπιηιι55ιοΠ
Την ανάγκη συμμετοχής του ΔΝΤ
στο εήπηνικό πρόγραμμα επεσήμανε
ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ.
Πιερ Μοσκοβισί, μιπώντας στο θίοοιηαετα
Επιπήέον μέτρα 3.6 δισ.
ζητουν οι δανειστές
Σε έκτακτο Ευτοαιουρ αναμένεται να
κήείσει η οξιοήόγηοη
οικοΝοινιιΑ 
Τ' ΓΡΑΦΗ Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
Εξανεμίστηκαν οι προσδοκίε
ε  που έφερε η ΕΚΤ Με·
Τ. κατόινεν: οδο εξαρτώνται
από τους επενδυτές
Αη. Τσίπρας: Τώρα είναι η ώρα
των επενδύσεων
ΠΟ^|Τ'ΚΗ 0-6
το τελικό στάδιο επεξεργασίας
βρίσκεται σχέδιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που αφορά
στην ενεργοποίηση του ετοννόίυηάίη8
στην ελληνική αγορά. Το ασπόίυηόίη8 ("χρηματσδότηση από το
πλήθος" ·-"συμμετοχική χρηματοδότηση") είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από
μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων¦ κατά κύριο λόγο. μέσω του διαδικτύου.
Αρχικά το ετονναίυηόίηε συνδέθηκε με
-:_ τη χρηματοδότηση διαφόρων κοινω
φελών έργων όμως τελευταία αναδεικνύεται ως μέθοδος άντλησης κεφαλαίων για νεοφυείς και καινοτόμες
εταιρίες (είαηυρ5) ή άλλα εμπορικά
εγχειρήματα.
Η λειτουργία της κεφαλαιοδοτικής
συμμετοχικής χρηματοδότησης στην
Ελλάδα προσκρούει σε μία σειρά από
νομικά προσκόμματα| τα οποία δεν
μπορούν να ξεπεραοθούν χωρίς την
ύπαρξη ειδικής νομοθετικής πρόβλεΨΠς·
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΚ προωθεί σχέδιο το οποία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι κατ εξαί
πό μενόήο αριθμό ενδιαφερόμενων
ρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια
προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου πληροφοριακού δελτίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποία διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ ή
πιστωτικό ῶρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και
διαβῷασης εντολών. Προσφέρονται
κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη των 500.000 ευρώ. όριο το οποίο υπολογιΖεται ανά εκδότη σε περίοδο ΤΖ μηνών και,
- Η συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 5.000ευρώήτο Τ 0%του μέσουόρου των δηλωθέντων εισοδημάτων
της προηγούμενης τριετίας ανά εκδότη και των 30.000 ευρώ κατ' έτος ανά
ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να μειώνεται ή να γίνεται διασπορά του επενδυτικού κινδύνου για τα
πρόσωπα που επενδύουν με τον ουγκεκριμένο τρόπο στις κινητές αξίες
των εν λόγω εταιρειών. Σελ. Τ0
Νέα μέτρα ενίσχυσης
από την ΕΚΤ
Μέχρι το Σεπτέμβριο
Με συμφωνα με αναήυτές αεκ
¦|ΥΓΕ|Α ο.ι63€  δ
Γιατί ήταν η Μετοχή
η της ημέρας τα 13 Ι
οι μετοχές που·
πρωταγωνίστησαν
ι αρνητικά ή θετικό η
` στο ταμπήό ι
εαπ-π ο
ΧΑ.: Χαμηηές
πτήσεις στην αρχή
τηςεβδομόδας
Ο τζίρος έπεσε
στα 58 εκατ. ευρώ τα το
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Στην Εήήάδα το
υποθαήόοοιο
καήώδιο ΔΔΕ-τ
Σε τηήεπικοινώνιοκό σταθμό
του ΟΤΕ η διασύνδεση Με
«Ζημιώνει το τέήος
συνδρομητικής
τηήεόραοης»
Υποστηρίζει ο (ΣΕΟ
της Ροπηηθτ τα. 9
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ποια είναι η αξία
των τραπεζικών
μετοχών
Η αποτίμηση. κεφαήαίων.
ΝΡι.5. κερδών του 2Οιθ τα 7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί0-26