Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τελειώνει ο χρόνος. Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσειςRecognized text:
ε Ι@< . . .
“ων-Μ  Σ ΙΑ ννννιΛιιιηειιι8ιηηι
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙ'(ΟΝ0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΤΡΙΤΗ ΙΟ ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2Ι)Ι(ι - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20247 - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
Ε|(Τ0Σ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΑΝΑ Το ιιΡοΣΦντΙκο
Απώλειε5 εκατομμυρίων
στην ΤΡΑ|ΝΟΣΕ από
το μπλόκο στην Ειδομένη
Χάος και επεισόδια χθες στα σύνορα. «σπάσει» τη συμΦωνία με την ΕυρώΤην ίδιαὡρο. ηΤ0ῳκίααηειλείάτι θα ηη για τους πρόσΦυγες > σελ. 26
ΠΑΡΑΙΤΗθΗ|(Ε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙ|(0Σ
«Ξηλὡνει» την ΟΝΝΕΔ
ο Κυρ. Μητσοτάκη5 μετά
το φιὁοκο στο Συνέδριο
Τῶοςσιο«ιιαρσμάνσζωπ0ΝΝΕΔ σας μήνυμα στους εσωκομματι
¦ Μάιο Κυρ. ΜΜΜ Μανιάς καις αντιπάλους > σελ. 25
Επιπτώσεις στην ογοοο Κομισιόν: Μην περιμενετε λυση στο Ευ τοστουρ της Παρασκευής
Ανοτιμτισεις 3%
ο φέρει ο νέος Τελειώνει ο χρόνος
συντελεστή ¦ ¦ ¦
24% στον ΦἩΑ Σε οριοκο σημειο οι διοπρογμοτευοει5
Ο Σοβαρες επιβαρύνσεις στις τιμές
, Φ Επιστρέφουν στην Αθήνα οι
των ειδων πα ντοπωλε|ου > σελ· 9
. . , Η λίστα ετα νέα ετ α
δανειστες, ξητωντας συνολικα μ μ ρ
Πακέτο μέτρων 8 δια ευρώ ' , Π · Περικοιιεςμισθὡν στοΔημὁΤ ' . _ _ · .- σιο,ειδικα σε υπαλλήλους
τ Κ Η χ _ ι _/ ι ' “ 0 Στα στ01Χεία της Βοιωτοι Ι . ή' “  ι Χ“ι“ιλὡν“ΡΜντων
Ἡ ι ι η · Ι Ι ξ" ι ι τ Αμεσες καταργήσεις
η ο η για το Πρωτογενες Π):εονασμα ¦ η _ .η ι η @ΜΜΜ Φορέων
/5 Ω α / Πονταρει τωρα τι Αθηνα ' «Παγω¦ΣΒιἐροσἐΐἔεων.
- Ι Ι ρ Δ Δ αυΕηση απ %
Φ Ασφυκτικι1 Μεση των Θεσμων ΜΒΜ σε ρευμα. ΕΥΔΑΠ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ γ!" μείωσΠ ΠΠ] αφορολόγΠῖου ι. _ Κατάργηση συντελεστή
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ -> · ΦΠΑ 6% και Φορο
σρίου στα 8.182 ευρώ Μελ. 4- 5 “““λλ“γὡν
Σήμερα στη Βουλή το νεο ασφαλιστικό μομοσχεὁιο
«Ρητρα» για μειωσεις
και σε κυριες συντάξεις
ι ' Ο Αυτόματες αναπροσαρμονες μετά το 2012
εάν η συνολικη δαπάνη νια εθνικά αναλονικη
Ε ΜΠΑΙΝΕΙ'
και επικουρικη ξεπεράσει το περιθώριο Με λ ίσα]
αύξησης των 2.5 μονάδων του ΑΕΠ
με εργα για
ΜετονἑονομοσΧἐδιοορἰζε- θεσμιις βιωσιμότηταςτου α- Ι
ται ότι οι συντάξεις θα επα- σφαλιστικού συστήματος. Τι 
νοτιαθορἱζονται.μεστάΧοττι Προβλἑττει τι αιτιολογική Ι
διασφάλιση της μακροπρὸ- έκθεση Γ. Κατρούγκαλου. 
Ι . Σε Τουρισμό. ενέρνεια και
Αμε°° «ψ“λ!δ!» 
 Ο Γεύμα|(ατάινενμε τραπε
ἄτες για τους τροπους
ΜορράΦηοης κονδυλίων
Ο Αυτόματες οι περικοπές νια οσους έχουν κάρια και επικοῳιισΙ σύνταξη πάνω απο 1300 θ Το “ΜΑ το" «Παω των·
κερ» ύψους 82 δισ. ανέλυσε ο επίΜενάλες μειὡωΙςαναμένσ- λαμβάνουν κύρια και εττι- τροπος Ε Καταινεν στους τραπεζίνται στις υψηλές επικουρυ κουρική σύνταξη πάνω από τες και τον Ε Στουρνάρα > σελ. 7
κος συντάξεις. Θίγσνταιόσσι 1.300 ή 1.400 ευρώ > σελ. 6
Την Πέμπτη
«Το χρυσό 8ρεπάνι»
Μ··ικ·-ο·Μ· ι Οια· με· Μ Μ ΜΜΜ - Μ