Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΠΠ" 'Ο' |μ8'°"°"Μ
"Η ΑΝΝ ΜΗ:
"ρήτρα ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 32
Ντιν τσιμπστε.
πωπω"...
ΑθΛΗΪΠ Η"
πιο Ί9 ΑΠριλιου 2ΟΊ6 / Φυλλο Ίῖ58 (2358) / € "730
Η @ΜωωωΜΜωωωΜ . "ω ΜΜΟ( Π""
στιγμή για να Με· @ΜΜΜ
Επιβεβαίωση
τΠ8 «ΩΡΑΣ» για
την επίσκεψη 
του μονστζερ  ὰ Ι, _ 'Ι .  .`
του Πογετ  χ “
ΣΟΚ ΜΕ ΑΡΕΤΟΠΟΥΛ0 ΣΤ Ο ΟΑΚΑ!
Τον στελνουν πρωτπ ωορο σε εποε ϊ"$ ΑΕΚ.
σλλσ σε ΜΜΜ που εινσι κεκλεισμένων των
θυρών κοι σούπερ κρίσιμο · «Ποκετσ» κοι ο
Δελφοκπε. που εγινε οωορμπ γιο τον οτοκο
Μελισσονί6π γιο «το τρενο»
Δεν ειναι υπερ του
Πορτογολου οι πιθανοτπτ85 ,, ¦
γιο να, παιξει συριοἑἔ» ο 
. ¦ Ρ · '
Ι ω “
'2:Δ ε τ 7 ω :χ ¦ “ 3
· · τ Μ; κ · · π · · “ _ ·4
Ό > 'ο τη ` ι ` ω: “Δ γ λ
3' ;  3 Ι Ι ΣΦ 7 Ι
ι Η η» Ξ, ' ΜΜΜ
.2 Σ;|“: . 3 “ ο . 
,τ _ , εβαλαν ΠΝ συναντηση Μι?τΐΞἔἐἱ'ἘΖ"ιἱῖἰ¦ῖΞῦἑΐἑΠΜ' 7
Ἐιῖσυῳτπθμκε με τονΞεκπροσωπο του Ουρουγουανρυ τεχνικου ο
“Ιβ Ι' . ἈΙ` Ι Ι Ι
.Παττ““0990Ψκ€ “ωῖσε.9“ϊΠ ΜΜΜ το: ΜΜΜ ο· κ ιι-·_ποντε8“νο οφοοιῳΙθουν στι8.κρισιμεε σγωνιστικεε υποχρεωσει8
ά  “° έ >
Η σπουσίσ των 'σπσνὡν οπο τπν χθεσινή
προπονπσπ κοι οι σρνπτικεε εντυπωσει8
που 6πμιουργπθπκον