Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·κονονι· η τσρετονορο. οσηνησε τον
σευμητσκο σε Μουτ νίκιι. ηου σο
ο σευμηισκος
οντεορσσε. μείωσε σε 2340.
ο οηνκηιηκοτ “
"ω '° Μ °'° ΡΜ" μητρώα να είνοι το· Χωρίς σηῶηεισ στου ενο μηηοκ στην κινιοκοΒο ΜΜΜ
α°“ "ως "' α" σετ ον οεν υηηρκε η Μηρίνκμσν ο :το σουηκε κοκῶς μηηοκ σουτ. οηυς Μ" Μ" “ί ““
=Μ°°Μ ω” '" “9 ωΜ· τρίτο σετ -κοτ ενώ ο ηρωτοοηιιτοτ κοι στο ριηηει της τηηεοροσης ο ο Ψ “ Μ" "
"Μ"Μ' με 20 "Ως '°' είχε ηοροκωριίσει μοηις το ηοντους κοτοτσεεης ομως είτε ηορει το νίσοο - κ ω..Μἔ“
'ΤΩΝ ΣΠΟΡ ":ἔ:ἔ=α===ΐ° στο ηροηνἔυμ2νο- ονξ;ρευε το τοϋ των” ηου είτε σικοίσμο στο σετ κοι του
- .  . σε τω”. τ τε μυς η ε στο σερείς η ετσι ο σευμηιοκος κρειοοτηκε κοι ε
“/ ν" " ς ' ο ' Ν | κο Β α | δ Η ς "κκ, "° κ"" Γερμονίοο κοι εστοσε το σκορ στο 21-45 το τετορτο σετ ντο νο σώσει
Διευθυντης ΣυντοΞεσς: τυπο: ΜΑΚΡΗΣ Ο Μ Ε)
'ΜΤΒ το ΑΠΡίΛίοΥ 2048 Ο ΑΩ. 45937 ί
στη νίκη
οι ·ερυσροηευκοι· νιορτοσον με την
κοροιο τους το 48ο ο Μο συριο ομως
εηιστρεσουν στο του ντο το .Μ"“" 'ως
ντομηη ο ·Φτιονμενοι· οι ησίκτες "ω" είν" ¦° 'ο'
οηο τη μονικη σωστο σ στου” νο 'ΜΜΜ . “ΜΒΜ ω' - °=°:;Μ;2:Μ°ΜΜ#
ΜΜΟ!" 'Η °εζ°ν με ΗΝ ακομη κοσμο μος στον Μαρ. ΜνοΜοΜτηνσαΜΜ του
κοὐηο ο Τη τση στην εησκιί
Μορινοκη ντο τον σουμιτιοκο
τροιιοίου. Μ στο ΜΜΜ. Μο σεων
με συνηονιστικο ρεκορ κσιμισ ΜΜΜ
Μοτο εστω" στην κορυΜιί τους
τεηικο·
Μοτο με τον
ηονιῶνιο την ΜΜΜ
κοι μίνι ηροετοιμοσίσ οηο τον
τίημσ ντο τον ημιτεηικο με τον
Ποστ( κοι τον τουτο ο Γιοτί στν
ηηνε ο σουστερ στο οείηνο των
ηρωτοοηητὡν ο Γιο τις το ιουνίου
ηοει η ενσρεη της ηροετοιμσσίος
ον οι ·ερυοροηευκοι· ηοπουν
ηροκριμοτικο στην
Ξυρῶηη
τα σετ: 2844. 2345.
2025. 2548 σ Ο Μυμηίσκος
Με" είνοι μιο οντισσ σηο το
τετορτο σερί ντομηη
φάει ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΜ°ΝίΔΗΣ ίσεῆίοσ '5)
ΟΕΔΒ' ΝΔ ΜΒΝΕ' Ο ΒΒΔ"
Τι είηε ο μονοτζερ του στους
ονορῶηους του σηυμηιοκου ντο την '
εηομενη σεζον ο των επεσα κοι ο
παντος των Ρομηερτο κοι Μηοτίσ
Σ"ίΝΛ τι τεστΜιτ Μηιτκε
_ .οτ
ΑΠΟ ΤΟΥΡ"· =  ι Γιο το" Ντστεσι
"Α ΣΛΛ|Ν° τ που” ενσισσερον των ίσηονῶν ντο τον
τητσημη ηροτσση της Μηουρ- τονκοηειο οσο της ποντορ Μένης ο κοι
σσσηορ στον ·εηευοερο· ντο τη Μίντηεσμηρο. ηου εηιστρεοει
στην ηρεμιερ Λινκ. νρωουν στο
Βεηνιο
Βρσζιηιονο μησκ. ηου
ηεριμενει τον
σουμηιοκο
"ΒΑ στη·ενεττ Το' σηνινιτιιηκσν
-Προοονῶς το οσο νροφτηκον ντο ροντεμοιί
στην Μονο του κ. Μορινοκη με τον ιστοκτητη
της Νοτινκσμ Φορεστ είνοι μυσευμοτσ·.
εηενον χθες σι ·ερυοροηευκοι·
'Ι Ι οι οσμηονιες ονοιΞσν κοι το κρυο”ηευκο· Μρτι Μετς οριστεί. Μισές
στινμες την κυριου· στο ΜΜΜ!
τρίτο" ο
ητσηντητ ΛΕΩΝ"
τοπίου 3·
-_' _
¦||Β|: ιτθἈ 2"'|"|¦Ω "ΩΡΛ "¦Ρ|¦¦°ῖΕΡἈ γ
Α"° ΤΟΥΣ "Α|ΚΤΕ¦ ΜΟΥ"
ο Μτονἑηος ·°' ΜΒΜ εΜιτηΜονι ντο το
τεκντκ ΜΜΜ με . ετ' Μ'
Ξεκοοορισε οτι το ΜΜΜ· “Μ Με “ως Ο ωΜ“=ἶω. ἔ= °μμΜἘ:"
μενου· ασίστ- ·ΜΜι·α· τα· α· Μ ΜΝ" Μ κοι οεν κοντ· κομίο Μη
ντο τον ίσιο είνοι νο ΜΜΜ ο 'ηξερα οτι είκσν ενον
σκεψη· είμοι ηεριίσονος ντο
"ΜΜΝί Η' “Μ οσο ηετυηομε ο πω
σηοιτηττσο ηροηονητη ο στο συρτο το
την ομοσ· του το· τους ζητησω Μα” οηο οσο · .
νο την οστινησει “ουν ηετυΧετ. νιοτί Νεο νο “"%Ἡἔ ω ω Αυτο σηηωνετ
τονο σε νεο ρεκορι ρΜηω εσοημορινσ Μ ω Μ"“ϋ οηο την Μονο ο
ρωταω· ηρσεορσς της ευτοτσσουε
πορνο Μηερτομεοο. ηου
Πισω:: Μοτο τον σηοκηείει τιμωρίες ομοσων.
κοπουσο το ρεκορ ο ¦ _- · · εηειση οιοηεεον το τιποτα»
στου οσο τροντσ είμσι ἑ==ἔΩ==” =Ἑ==ἔ=ἔ°==“ΐ=ἑΐἴ=ὶ ·Ξίνοι ησρονσμσ του τετοιο το· ον
“Ψ " "ή" " ΜΜΜ' κοηυτερο στην ευρῶηη. οηηο στοοήκομε οτυκοι· ευνοεί. ω Μ'°Ρ°°ω"¦ Ο Ϊ”“°
ΜΜΜ και να ΚΜ· συτο ηου κσνει η σιεονης
Ξ=%έ:=== σμσσηονοίο. η οηοίο σηειηεί
“αμα "ο ω ΜΜΜ. ο ΝΥΝ” ησυ μουσείο". οι_ΜπσΤίη κοι στη . ο Μαρ είτε· με το ΜἘΉΪ=ἩΏἔΪΜ
"ακα ”ο ῖ°@μ"Μς ΚΟΠ· ησυ δεν οσηνσν με τιηστο την κσυησ Β ΜΜΜ', Μ “Μ¦ΜΜ ΕΜ . "
ηινκ ο το τετνικο τιμ το 'Ψ “ΝϊαθΠΜα από τα “Μα τους. Ν ` στο ο” Μι τις Μ
κονει ο." είνοι ουνστον αΦ'Ε·ωΒ“α "Μ Παο“νοηίο ντο τον Σίσσυ κοι ` στινμος του σρισμσου. ο
γω ω Φ¦¦@¦¦ "η ΜΝ ηοηηο σκομσ σηο οσο ενινον ηίσω οηο τις ' τω πορτονοηος ένα
οσο ηισ γωγω νίνετοι· “Ρως Μ ΜΝ Ι Λ 4 “τ 'ΜΜωΜα%$” τι εοκ ηη" τη· εηιττοηιι
ΜωΜοηυυ: Ϊ"¦ ¦"| ε"'°Ρ¦
“Μ ΕΜ· κοι την εστειηε στον Στοιίρο
“Μ%%' κοντονη. κωρίς νο ενημερώνει
· · ση
Αν" ° Ε ' Ν Δ ' Τ ο Γ ἀ:“““:;ῖ¦ “=ἶυΐ=ἔ;ἑἩ?εἐἔἔ°
 . ρ εισ Ξ ο ηονσ κοηετ ινοο'σει
Μ Ε "ΑΠ ° ¦ Ϊ ° ' Χ Η Μ Α μ ΜΜΜ· ΜΜΟ· ισ· -=ἔωσετς- στη ειδ εοτ=ρ·
μεκρι σοριο. εισοηηως
οηειηείτοτ με οηοκηειομο σηο
το ευρωμηοσκετ το"
'ισως ηρσηονητης.
ίσιες “πωπω
Η Μαιο
των ρεκορ αν
ηροεκυσε τυκοίο ντο Βετο το εεστρεττεο φετινο κ
τον ορυηο ο οι σκετικσ στη" νοω·κ ο Παρτυ '
“Μα "ΜΜ'°""ς Σω" ω εκ" 8"Μ'” Ντου σε σεμινωτο οιοιτητὡν κοι ΜΜΜ "°“κ
στο ροστερ το κοιταοίρτ Φωτ Και "Ο ·ΨαΜε· Μ" “απο Μ" Μ' Β. ("°ω””
οιστιίσησον τον ησοσινο :;:¦τυ="τιοίτε';ἑ"ι:'ι=ἶ;ν Ο "να” "ὁ ω ΜΜ"“° η: της "Μ Ε"'°°ω=
'°°"°· ="Μ°"" '" "'""° Η ΜΜ¦=Μ τω Μ¦°_ τοπος πως στο περιστέρι ο ακρο- α°εκουμε σηοκηείσει ηση
τηε Οι· στις ο Αν οι Φωτο”- "Πω Μ Ν "Ωω” τρουμοτιομοί_ ο ενος εε ουτον του °"ῶ °μ°°"°ναες "ω
=:=ἔο':=υΐ την τἔἔ του Φώτων" τα· του :Μ==Β="#ΜΜἩ" συντοκσηκσν σηο την
σατανοαοΜ πωπω Με ΜΜΜ). θα απ0“Μ°°“ν °¦° ΟΝ Μ. Μ ως Μα.” ορκη με το σωστο της
την κσηοτερη είσηση ντο την Π π
ηοηυ ωσιτητικη κρονιο ο'
ηου εριτετσι ευρωπη:
οίνες σηηο κσίριεε
ειτνσίεοουε·
ηρσσοηκεςι. του χρονου
τ· ' ' | · 4 ' Δ
'>ΐΓροΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΗΣ ίσεῆίοσ '4)
θα τινα· Νότια Μα ο ττο εηετσοοιο συμμετείχα
ισχυροί τοσο οτομσ με κρονη κοι
Ἡ 3° Ἡ .° " Β" ] κουκσυηες ηου εισὲΒοηον
. · · ~_ παν ΜΝ" τα· Μ τοστ “ετκηττ·ητικιτ σοι·ηηητττ- _ ψ' ηπἙΉ"Ἡΐἄ°έ="ὡἴ=¦“ . :; ~  : Μα.=τἔΜαΜ Ο' ο το ηςρτστοτικο είκε ··Κσυστικη σνοκοίνωη οηο την ομοσηονοίο ] ο
είνοι το +σο σηο τον ηηο ο τι ·'Ενωση· σο εκατ στο / ` ἰ“° · ”π" " Β" "'°'ως “Ν““··“·“ Μ" "ρ" “Μ Ν ΜΜΜ" ν" 'Μ "Μ"
ετ ενο ο τρίτος ΜΜΜ... ·σιετσιτητος· οι”. οι · τ ο2“Ν““ Ρ' " '° "ω "°° "““' °°Μ“Ψ "9 "ΜΜΜ °°""°°'Ψ '"'" Μ""°"'°
 ο σου -σο ο Αν το Μονο ηρωΜηηιια είτε " ο°' ““= ”ν α "“Μ" 'Β Ξ" ""'“· "“ °°"'“Ψ "ο" Μ ““°“"“ ω “““”“
3. "ωΜ'"ς Φως τ" "Ν "Μ"°"" σε' α" . "ω ΡΗ" Μοτο ηΜρο0ορτες κοηστσι οηο τους Μσνικσ σύστημα συνεχίζει νο σετει σε |
σηοκηείετσι το κοντερ να ένω στομη το· 50 ·- - · .ω τκἔ°' ες Μ"'°" “°°°Μ "°'°"“ κ"°"” ω @ή 'ω '" °“"°"'" Ρ""'""'° `ἔ
Νομούς σωστο στο τους θεσσσηοναείτ - έ “ω Μα" ”" Μ""Μ'ω “πωπω ω" ““““Μ“· “
 __ - μηροστο τους ..
9 77' Ι08 852'29 Η ΜΝ” ° """°Σ "Μ" ΜΒ!" 3) τρωω ο Μιτου" ΜΜιττριον “πείσει τι)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα