Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
/ Στο ΔΡΟΜΟ ΠΑ Το ΒΕΡΟΛ|Ν0!
η | έ Ι ΜοΗΜποΣν8 ΜΜΜκ
Ί '|3ἑΞΞΞ“·Μ!Δή||||`
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ7| ΣΤΟ ΛΑὸ ΤΟΥ
Η ΜΗΝΗΜΑ ΠΛΩ" ΠΙΝ ΠΑΝΑοΗκΑϊκΩΝ Μ ω ΜΜΜ Με ΔΡ_ΦνΜσν27" ΝΝ: 1.50 ο
¦ `3 “Μ  7. $ Ι . .
ὁ · Μ η ἶΡ,έ ΣΔ ¦ · Ι:ΞΙ Δ " ζμ 55 -|'9 - '· ;-ἶ·ΪΜ Ζ _ ·< . 
.ε Δ 7
;=& ..
Υ· , ·
2· " .
ΜΠΕΡΝ (ΜΜΜ.ιινΕ¦ιΕοΡσΜεω Η ·
γ Ν ν Εἶ'ἶΉ;=Μω
Ν Μ Μ
;... .>:» ςΨη7Ψ_Μ λ
 _. Ά 7« ·ιῖ..` Μ
ΣΤ^--ΜΚΕΜΠεΔΜ το" Μπι·
ΜΑ ΜΒΜ;»
. Μι ΜΝ ΜεμογΣΜ ΜΛπῖμΣ£πΕΜΜ
 Β|Τ0Ρ|ΛΤ|Λ!ΣΦΡΛΠΣΜΙΟΥ
3 ἡ . ' κ 9 δ Ϊ 
" χ ι έ ,. ..ς
/βΞἔ! "· Αχ 4 “: 7 Δ ; ['_€ν-< · '·. Π ` κ ε Ν 'ν ` γ ά _4_
"ΑΠΔ" ||'"'"Ρ"! ΠΜΝΜΜΜΜ '“":“"ω /
θ..! Δ __ ¦“ Ξ
ω δ; Η? .
Ε|Σ|Τ||Ρ|0Υ Γ' ΜΜΜ ε Α
9 ' - _ Ἡ _-:|τ4 'Ἡ
·Μ··_-'ΐ_' Δ' Ψ” Η'
«:γΝεΜΜ...κΜΜ·επ·ΜΜι» ἔΒ'8¦¦Μὶ
' ¦ - Τ·μΜ·ΜΜΜὡΜΤωΤρΜΜωΜΜψΜΜΜΝΜ-!Μ Ρ ""“γ»
' “ ' ~ “ #“ΔἔωΛε:ΞΡ“τ€Φε ΕΡ “ΌΝ>
ΧΕΡ|·ΧΕΡ' ΜΕ Μ' 8"ΡΜΜΜ Μ Ϊ Ἡ
_ ·.ἶ'ἶ' _ :Λ ξ
 ? ι .-.>- .ν 7~-`7.·ῦ·ἔ;έ·._ ”
¦ ·- ~ 7
 ·_μ-.'-·ω“; .ο ° α·
ο Απο. ο 8·τιΑόΜἑ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ Μ το· ΜΜΜ. "Με το· κι· πο «πιω “
7 :ν ·ἔ·τ< ;¦> <-¦ἔ·| : Ρ
7 Ϊ Κ :ϊ Ό “ .κι .
Έ' ῦ- < ·`; κ ,· Η: 4
' '5 ; “ . »
› · 4 Π ε τῇ “ _
 ΜΒΜ ΑΝ «ΠΑΣΠ» ΕΞΛ|ΡΕΤ|Κ|| "ΡΟΗΣ" ΚΔ' Α"0 ΚΒΡΥΦΛ|0 ΕΥΡΠΠΛ|Κ0 ΜΑΜ" ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΠΡ0ΚΥΨΕ| ΒΕΝΑ
 τ ΤΗΝ _ ΣΕΝΛΡΜΑποτΗΝΑΡΓΕΝΠΝΗ Ἡ
¦ 1· ΜΜΜ ΜΜΜ Μ°ΜΜΜΜ ΠΑ ΤΟΥΣ 'ΜΠΕΣ ΤΗΣ ΡΛΣ|ΝΓΚ ΜΜΜ"
· ΜΝΉΜΗ Φ” ωΜΜωωω
. ο ` 7 “_ῖ
_ι `:-;·ἑ' 7
Σελ. ν
|'-'Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα