Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
< "“° ΠΠΣ"«Π0ΥΜΕ»
Η Η ω
ΠΑΟ ΝΒ ΜΜΠ0ΡΜ Κ
,~:ῖ και!" 
Με 0% τκΑΜοτΑ# & Ι50+ ΒΑΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΑ ξ.“ΜΜε ~
Ἡ Ο ι ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ν·Μ.ΚΠΗΕΑ.9Ι Ι ΑΡΜΟΔ'ΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΪΗΣ ΜΒΑ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΠΟΧΗ ΣΕ ΠΑ!ΓΝ|Α
^ ΑΦΟΡΑ Το ΠΟ|ΧΗΜΑ “Ν|κΗΪΝΣ ΑΓΩΝΑ'.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ| Κ·ΝΔΥΝΟ Εθ|ΣΜΟΥ ΚΔ' ΛΠ0ΛΞ|ΛΣ ΠΕΡ'ΟΥΣ|ΛΣ ΠΡΙΝ ΪΗΝ ΝΛΡ:Η Τ Υ
Ε Ο ΠΛ|ΧΝ|Δι Υ_
Μο. |ΝΔ0ΗωΜ· Α Μπα
. ο _
' ιΜ¦
Μι ιιιιιΕΒΕΡ0ΜΝ0  @_ `ἔὶ
ΤΠ ΠΗ|ΧΝ|Δ| ›
ἶΜ [ΜΜΜ
ΜΥ ΜΜ[
Μ 7#Μ[/ΜΜΜ
ΜΜΜ ΜΜΜ
[ΜΜΜΜ
Η [Μ ΜΒ Μ ΜΜΜ
ΜΜΜ/7Μ ΜΜ
@τοΜΗΜΑ
ΑΕΚ Μι ΠΟΠΗ ΜΝΗΜΩΝ
Μι ΜΜΜ" Πο ΝΑ τι ΜΜΜ
προκριμοτικ Πο ΠΜΣ ΤΗΣ ΣΕΖΠΝ
· .- 4 ΠΜ κ0 οιιοιιχο5 Ιου λο'ι›κοο δικοοΙηοιου
κοι η Πιθονοτητο γιο... διοικητικο
. ἔκ0ζἙοἡμ ερο ε7γ·ὸψει κυΠὲλλου ¦
·',Ἑ Ι  Οι «ερυθρόλευκε5»
' 2-Οτη θὴοοοτου5
τελικουε του Μπι
ΜΜΜ ΚΑΛΕ' ΔΕΚ ΝΠ! ΗΜ · ΕΟΚ: «ΔΕΝ ΟΛ θΥΣ|ΑΣ0ΥΝΕ ΤΗΝ ΕθΝ||(Η» θ 9
ῶ'|6Ί22
?7Ί Ί09|
ΟΝΕ” ΡΥ8Ν|ΠΗΣ. ΠΠ - Η ΣΥΝΝΕΦΙΑ ΣΕ ΠΗΡΑ ΜΗΝΑ ΕΓιΙΡΕ"ΕΗ| 
ΟΣΕΑΤ0ΝΜΝΜ0ΜΒΕΠ' ΓΡΙΠΗ" ΠΝΡ|ΞἩ ΗΜ