Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19-04-2016 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Ἀραιές νεφώσεις κατα
περιόδους πιό πυκνές στα βόρεια.Ἀνεμοι
νότιοι 4 μέ 6 μπωφόρ. Εύνοείται ή μεταφορα σκόνης κυρίως στα δυτικα. Ἡ θερμοκρασία έως 30β.
Τρίτη 19 Ἀπριλίου 2016
Πρό των Βα'ίων. Παφνουτίου ίερομαρτυρος, Φιλίππας
μαρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου Πισιδίας τού ὁμολογητού
Σελήνη 12 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου θ.44'-Δύσις 8.05
Ἀμερικῆς 9, ΤΚ. 10872, Ἀθηναι, ίπίο@εειίεηοννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227670
Ἀριθμ. φύλ. 40480 'Τιμή 1,50 €
"Ετος 1280ν
σε πληρώσουν
ι μόνο οί πλούσιοι!
Ἡ έπωδός τήν ὁποία έπαναλαμβανουν έπί 15
μήνες οί κυβερνώντες είναι ότι τα μέτρα πού λαμβανουν δέν θίγουν τα χαμηλα είσοδηματικα στρώματα,
στα μόνο τους πλουσίους. Μαλιστα ὁ ώιος ό Πρωθυπουργός, σέ πρόσφατη δήλωσή του είπε ότι τό
Ἀσφαλιστικό καί τό Φορολογικό θα διευθετηθούν
«μέ δίκαιο τρόπο, χωρίς έπιβαρυνση τών χαμηλότερων στρωματων». 
σε μπορούσε κανείς του να πεί ότι «τό ψέμα έχει
κοντα Μαρια». Καί ότι σύντομα, οἱ"Ελληνες θα διαπιστώσουν ότι τα νέα μέτρα πού θα έπιβληθοῦν, θίγουν
τούς παντες."Οπως αλλως τε τό έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα. Τούς πρὸηγούμενους 15 μηνες, αν ότου
Μια ὁ Σύριξα στήν ἐξουσία, ή ζωή έχει καταστεί
πολύ χειρότερη για όλους. Χαμηλότερες αποδοχές,
ύψηλότερες δαπανες, ανεργία, ανέχεια. Τί αλλο χρειαζεται για να διαψευσθεί τό προπαγανδιστικό σύνθημα
τοῦ Σύριξα ότι «πληρώνουν μόνο οί πλούσιοι»;
"Εχουμε ήδη γραψει ότι ὁ όπαίτιος για τήν διαιώνιξόμενη λιτότητα, ή ὁποία πλήττει πρωτίστως τα χαμητα καί μεσαία είσοδηματικα στρώματα, είναι ὁ κ. Τσίπρας. Καί τοῦτο διότι μέ τα αλλεπάλληλα «όχι» καί τίς
καθυστερήσεις στήν διαπραγματευση μέ τούς δανειστές, χανεται χρόνος ὁ ὁποῖος αποβαίνει είς βαρος της
έλληνικῆς οίκονομίας καί Με έπαχθέστερα τα μέτ ρα πού ΜΜΜ έκ τών ύστέρων. Αύτό συνέβαινε
έως τώρα καί θα συμβεί καί μέ τα πρόσθετα μέτρα
ύψους 3 δίς εύρώ, πού απαιτούν οί δανειστές. .
'Η Κυβέρνησις προσπαθεί να κοροίδέψει τόν
ἑλληνικὸ λαό καί ώς πρός αὐτό. Τα πρόσθετα μέτρα
όποτίθεται ότι θα είναι προληπτικοῦ χαρακτηρος. σε
ύπογραφοῦν καί θα νομοθετηθοῦν, αλλα θα ίσχύσουν
μόνον αν δέν έπιτευχθοῦν οί δη μοσιονομικοί στόχοι,
όπως έχουν προβλεφθεί στίς συμφωνίες καί τόν Προύπολογισμό."Ομως ένόσω παραμένει στήν ἐξουσία ή
Κυβέρνησις τού Σύριξα, οί δη μοσιονομικοί στόχοι
μαλλον αποκλείεται να έπιτευχθούν, αφού ή οἱκονσμία θα έξακολουθήσει να παραπαίει.
Τό τραγικό μαλιστα είναι ότι οἱ δη μοσιονομικοί
στόχοι πού τίθενται τώρα για τό έπόμενο καί τό μεθεπόμενο έτος εἶχαν ούσιαστικώς έπιτευχθεί από τήν
Κυβέρνηση Σαμαρα. Τό έλλειμμα εἶχε μηδενισθεί
καί όλα έδειχναν ότι θα ΜΜΜ πρωτογενή πλεονασματα, τα ὁποῖα θα μας ὁδηγούσαν στήν ὁριστική
έξοδο από τα μνημόνια."Ομως ή πορεία αύτή διεκόπη
μέ τίς έκλογές τοῦ περυσινοῦ °Ιανουαρίου καί ή διαπραγμότευσις ξαναρχισε από τό μηδέν.
Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα έπαίρεται για αίτια, λέγοντας ότι ή Κυβέρνησις Σαμαρα ουσιαστικα δέν.διαπραγματευόταν.°Ομως ὁ λόγος πού έκείνή αποσταθεροποιήθηκε είναι έπειδή δέν ἑνέδωσε στίς απαιτήσεις τ·ῆς «τρόίκα», ύψους τότε μόλις 2,6 δίς εύρώ (τό ουσια Χαρδούβελη). °Ενώ σήμερα, μέ τήν διαπραγματευση Τσίπρα φθασαμε να συμφωνούνται μέτρα
ύψους 5,4 δίς εύρώ καί πρόσθετα μέτρα ύψους 3 δίς
εύρώ, δηλαδή συνολικός 8,4 δίς εύρώ.
Για όλα αύτα τα μέτρα, δηλαδή τήν ὁμοβροντία
φόρων, τίς περικοπές μισθών καί συνταξεων, τίς
αύξήσεις στόν ΦΠΑ, στα καύσιμα, στα τσιγαρα καί
Κύριος σίδε σέ τί ακόμη, οἱ κυβερνώντες έχουν τό
θρασος να λένε ότι «θα πληρώσουν μόνο οἱ πλούσιοι»!°'Βχει καί ή ψευδολογία όρια... ι
`Ἀποτυχία διαρκείας
ή διαπραγματευσις
Ἀπό τήν τραγωδία τού 2015 στίς ψευδαισθήσεις τού 2016
Το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι ή διαπραγματευσις ήταν έπί της ούσίας αὐτοσκοπός για τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων εἶχε
διαφανεί από τήν πρώτη κιόλας
στιγμή αναλήψεως τών καθηκόν
των της, τόν ῦΙανουαριο τού 2015.'
Στήν ὁμιλία του κατα τίς προγραμματικές δηλώσεις στήν Βουλή, ὁ
Πρωθυπουργός, Ἀλέξης Τσίπρας,
χρησιμοποίησε τόν όρο αὐτό 25 '
φορές, κανοντας λόγο για «σκληρή καί δύσκολη διαπραγματευση»
καί έκφραξοντας τήν έλπίδα για
«θετική έκβαση».
Ἡ έλπίδα αύτη πέθανε στίς
Βρυξέλλες τό βραδυ τής 12ης Ίουλίου. Οἱ διακηρυγμένοι στόχοι της
διαπραγματεύσεως, δηλαδή τό «τέλος στή λιτότητα» καί ή «απομείωση τού χρέους» δέν έπετεύχθησαν. “Η Κυβέρνησις ύπέγραψε μνημόνιο μέ τούς δανειστές, πέτυχε τήν
ψήφιση του από τό Κοινοβούλιο,
καί έν συνεχεία προκήρυξε νέες
έκλογές. Στίς πρώτες προγραμματικές δηλώσεις ώς έπανεκλεγείς Πρωθυπουργός, ὁ κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε να προχωρήσει «χωρίς χρονοτριβή στήν πρώτη αξιολόγηση τοῦ
προγραμματος». Ἀντ° αὑτοῦ, ώστόσο, ξεκίνησε νέα διαπραγματευση,
ή ὁποία ήδη μετρα πέντε καί πλέον
μηνες. Ἐν τώ μεταξύ, η πραγματική
οἱκονομία καταρρέει, οἱ όφειλές
τών πολιτών πρός τό Δημόσιο αύξανονται, καί τα λεγόμενα «κόκκινα»
δανεια συσσωρεύονται.
Ἡ τελευταία τακτική πού έπεχείρησε ή Κυβέρνησις ήταν να
αξιοποιήσει τήν ύποκλοπή τής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως μεταξύ
στελεχών τοῦ ΔΝΤ προκειμένου
να αναδείξει “καί να έκμεταλλευθεί πρός όφελος τής διαπραγματευτικης της θέσεως- τίς αντιθέσεις
μεταξύ των έκπροσώπων τοῦ
Κουαρτέτου. Τό αποτέλεσμα δέν
αργη σε να έλθει:"Οπως απεκαλυψε
ή <<8ί1ααουτεοΙιο Βίτσος», πραγμα
τοποιήθηκε μυστική συναντησις
μεταξύ των Κ. Λαγκαρντ, Μ.
Ντραγκι, Γ. Νταισελμπλουμ, Π.
Μοσκοβισί καί Β. Σώυμπλε, κατα Δ
την ὁποία συμφωνήθηκε ή κοινή
θέσις έναντι της <Ελλαδος!
Ἡ θέσις αὐτή μεταφραξεται σέ
πρόσθετα «προληπτικα» μέτρα`περίπου 3 δισ. εύρώ, τα ὁποῖα θα
έφαρμοσθοῦν αύτοματως, έφ9 όσον
διαπιστωθεί απόκλισις από τόν. στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους
' 3,5% τό 2018. Μια ἰδέα πού εἶχε
έμφανισθεί για πρώτη φορα στό περίφη μο πια «ει-Μ Χαρδούβελη»: 'Ο
τότε ύπουργός Οἱκονομικών δεσμευόταν για λήψη έπί πλέον μέτρων στό μέσον τού 2015, έαν αύτα
πού θα έφη ρμόξοντο τό πρώτο εεεμηνο δέν απέδιδαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. *Η συνέχεια εἶναι
γνωστή: Ἐκλογές, νέα κυβέ ρνη σις,
ατέρμονη διαπραγματευσις καί
«λογαριασμός» πού ήδη αγγίξει
ακόμα καί τα 9 δισ. εύρώ.
Οἱ αλλαγές στα Κατεχόμενα
αγπαθι για το Κυπριακό
Σπληροπυρηνιπα στοιχεία έλέγχουν την πυβέρνηση
ΣΕ ΜΙΑ περίοδο κατα τήν ὁποία
οἱ διαπραγματεύσεις για τό Κυ'πριακόεύρίσκονται σέ φαση 'στασιμότητος, οί έσωτερικές πολιτικές ἑξελίξεις στό Τουρκοκυπριακό ψευδοκρατος έρχονται να περιπλέξουν τήν κατασταση. °Εκτός
κυβερνήσεως μένει τό μετριοπαθές Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ένώ
σκλη ροπυρηνικα στοιχεία, όπως ὁ
Σερνταρ Ντενκτας (αντιπρόεδρος), ανέλαβαν χαρτοφυλακια.
'Ο δέ ψευδοπρωθυπουργός, ΧουσείνῦΟξγκουρκιούν, έχει διατυπώσει θέσεις ύπέρ τοῦ καθεστώτος
τών έγγυήσεων, τό ὁποῖο εἶναι ένα
από τα βασικα σημεία διαφωνίας
στίς διαπραγματεύσεις.”Ηδη στίς
συζητήσεις πού γίνονται στήν
«Βουλή» τοῦ ψευδοκρατους έχει
καταγγελθεί από τήν αντιπολίτευση ότι αὐτή ή κυβέρνησις θα φέρει έμπόδια στήν διαδικασία τών
διαπραγματεύσεων.
Ό ίδιος ὁ Ἀκιντξί, ὁ ὁποῖος
έχει συνταχθεί μέ τίς θέσεις τής
Ἀγκύρας, πού καθιστούν ανέφικτη
μια συμφωνία, κατελόγισε καί παλι εύθύνες στήν'Ελληνοκυπριακή
πλευρα, ύποστη ρίξοντας ότι ή τελματωσις τών συνομιλιών όφείλε
` ται στίς βουλευτικές έκλογές της
22ας Μαίου. Τίς αίτιασεις αύτές
έχουν ,απορρίψει έκπρόσωποι τών
εΕλληνοκυπριακών κομματων, αν
καί ὁ Πρόεδρος, Νίκος Ἀναστασιαδης, απέφυγε να λαβει θέση.
Τό ξήτη μα τών έγγυήσεων,
δηλαδή της ύπαρξεως ἐγγυητριών δυναμεων, δέν είναι τό μοναδικό πρόβλημα. Ἡ τουρκική
πλευρα, στήν προσπαθεια της· να
διασφαλίσει πλειοψηφία, κατοίκων, ψηφοφόρων καί περιουσιών
στην βόρειο Κύπρο, δέν αποδέχεται τίς ρυθμίσεις για τίς ίδιοκτησίες τώνἙλληνοκυπρίων, γεγονός πού τήν φέρνει σέ αντίθεσηόχι μόνον μέ τήν Λευκωσία,
αλλα καί μέ τήν σχετική εύρωπαῖκή νομοθεσία. Παραμένουν
ακόμη οἱ διαφορές στό έδαφικό,
πού αφορούν κυρίως στήν περιοχή της Μόρφου, όπου οί Τούρκοι
δέν φαίνονται διατεθειμένοι να
κανουν ύποχωρήσεις.
Σήμερα
Χωρίς λύση
στό Εστορτουρ
Ἀρχίζουν από σήμερα οἱ
διαπραγματεύσεις μέ
τούς «θεσμούς», αν καί
θεωρείται απίθανο να
υπαρξει λύσις στό Εστο
ρτουρ της Παρασκευής.
ΣΕΛ. 2
'Ελλείψεις
φαρμακων
Στήν Είσαγγελία του
Ἀρείου Πάγου ὁ φάκελος
μέ τίς έλλείψεις φαρμακων από τήν ελληνική
αγορα. ΣΕΛ.8
Καταρρέει ή τιμή
τού πετρελαίου
Νέα πτώση σημείωσαν οἱ
τιμές τού πετρελαίου λόγω τού ναυαγίου των διαπραγματεύσεων στήν
Ντόχα. ΣΕΛ. 5
Η ίί'!11ζίθ 701 '120
Τῆς ἡμέρας
Ποδηλατικός γύρος... της ταλαιπωρίας
«Τήν Κυριακή έχουμε τό έτήσιο
μνημόσυνο τού πατέρα μου, στόν
Άγιο Κωνσταντίνο, στήν 'Ομόνοια. Σὲ
περιμένουμε».
'Ο Μανώλης Ροδουσάκης. δικηγόρος έξαίρετσς, μοναχοπαίδι, τιμά τόν
έκλιπόντα (πλήρη ημερών) πατέρα
του, έπιφανή διακσνο τής Θέμιδος έπί
έξ·ήντα χρόνια.
«σε φύγω νωρίτερα, να περασω
καί μια βόλτα από τα γραφεία τής
"Κωστής” στή Στράτος. να θυμηθώ τα παλια σε κανω καί μια βόλτα ἀπό Τά Υι>αΦεἴα τής “Βραδννῆε”.
στήν ὁποία έπίσης έργασθηκα για δέ
κα χρόνια, καί στή συνέχεια θα κατηφορίσω τήν Άγίου Κωνσταντίνου,
από τή γωνία τού Μπακακου, ἐκεῖ
πού έδινε ραντεβού ή μισή 'Ελλαδα
.στήν ἄλλη μισή». σκέφτηκα·
Τό μνημόσυνο είχε όρισθεῖ για τίς
δέκα καί μισή. Σηκώθηκα νωρίς, κάθισα
στόν ύπολογιστή, Με: τα τηλεμηνύματα, έριξα μια μαπα καί στα πρωτοσέλιδα τών κυριακατικων έφημερίδων (άτιμο διαδίκτυο, μέχρι καί τόν
περιπτερᾶ Μωρέ)
Περίμενα να ακούσω τήν φωνή τής
Μονῆς μας γιά νὰ τῆς τα μια καλημέρα πρίν φύγω, ντύθηκα (δέν έχουμε
ακόμη κατεβασει τα χειμωνιατικα, καί
ή ζέστη ένα τιί γραβάτα ἀφόρητη.
αλλα δέν πός σέ μνημόσυνο ντυμένος
σαν βωλωτής!) καί στίς έννέα καί τέταρτο ξεκίνησα από τήν Καστέλλα για
τήν 'Ομόνοια.
Πέρασα από τό βενζινάδικο τής
γειτονιας, έβαλα ένα είκοσαρικο βενζίνη
(τόσο καίει τήν έβδομαδα τό μικρό
«Σταρλετ» τού 1994 πού έχω) καί
βγήκα στήν ὁδό Πειραιώς, από τό φαναρι τής «Ελαίδος».
'Ἀδειος ὁ δρόμος, στίς έννιαμισι
πλησίαζα τό φαναρι τής 'Ιερός 'Οδού.
'Εκεί, αρχισε τό μαρτύριο!'Ενας τροχονόμος καί μια ασπροκόκκινη λουρίδα
έμπόδιζαν τήν πρόσβαση στήν ὁδό
Πειραιώς καί τα αύτοκίνητα διοχετεύονταν στήν Τερα 'Οδό.
- Τί συμβαίνει; Άλλαξε κατεύθυνση όΠαπαςκαίήρθεστήν ΜΜΜ
από τή Λέσβο; ρώτησα, μέ καλή διαθεση, τόν διπλανό μου, πού ὁδηγούσε
μια θηριώδη «Μερσεντέ».
- Τί λές. φίλε;'Εχουνε, λέει, ποδηλατικό γύρο τής Ἀθήνας!.Καβαλανε
τό ποδήλατο οί βαρεμένοι καί τήν
πλερώνουμε έμεῖς, πού θέμε να παμε
στή δουλεια μας! μού απαντησε καί...
μέ έστειλε!
Βεβαίως, στή δουλεια του κυριακατικα, μέ μπλουζακι σινιέ καί τήν κυρία του στολισμένη ώς έπιταφιο στό
πλαι, ὸλίγον δύσκολον, αλλα ή πληροφόρηση τον έλαβα ήταν παρών
«Ποδηλατικός γύρος τῆς Ἀθήνας»!
Όπερ Μ ΜΜΜωενον: «αυτό.
κόψτε τό λαιμό σας καί καθίστε σπίτι
σας»! Ἀρχίζει τό «σημειωτόν». Στό
πρώτο στενό πού δέν ύπαρχει απαγορευτικό Με, ακολουθώ τόν τύπο μέ
τή γυναίκα-έπιταφιο. Μπαίνω σέ ένα
στενό. Πέφτω σέ τοίχο! Ἀδιέξοδο! Κανω
ττίσω, αλλα μέ έχουν κλείσει αλλοι! 'Η
ώρα πλησιαζει δέκα καί τέταρτο καί
είμαι καπου στό Μεταξουργείο, σέ ένα
στενό μέ συνεργεία αύτοκινήτων.
Στρίβω καπου, κολλαω, ίδρωνω,
ανοίγω τό ύποκἀμισο, σταματώ να
κοιταξω τό ρολόι. Ένδεκα καί πέντε
αφήνω τό αύτοκίνητο καπου στήν
Πλατεία Καραϊσκάκη καί ανεβαίνω μέ
τα πόδια πρός τόν Ναό, μέ τό σακακι
στόν ώμο σαν τόν Πέτρο Κυριακό!
Πρόλαβα τόν καφέ στό απέναντι ξενοδοχείο. «Εύχαριστώ πού ήλθες»,
μού λέει ό Μανώλης. «Λίγο νερό!» λέω
καί σωριαζομαι...
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ἡ έπανίδρυσις
τη; οΝΝΕΔ
Γραφει ὁ Ἐλευθέριος Γ Σκιαδας 
ΗΤΑΝ θέμα χρόνου. Ἡ απόφασις της ηγεσίας της
Νέας Δημοκρατίας να αναστείλει τήν λειτουργία
της όργανὡσεως της νεολαίας τού κόμματος
της Ἀντιπολιτεύσεως καί να προχωρήσει στήν
έπανίδρυσή της μετα τό Συνέδριο είναι όρθή.
Θέτει τέλος στήν καμαρίλα των δηθεν νεολαίων
καί των μηχανισμών οἱ ὁποίοι κατέκλυσαν τό
κόμμα τελε υταίως, αναπαραγοντας παθογένειες του παρελθόντος.
'Η ἰστορική ΟΝΝΕΔ της ἐποχῆς των αγώνων
παρέδωσε τήν σκυτάλη στόν έσμό των αέργων
πού έξηπλώθη στούς κομματικούς μηχανισμούς,
οἱ όποιοι κατατρύχουν τίς πολιτικές μας εξελίξεις
τήν τελευταία τεσσαρακονταετία. Νοσηρή ατμόσφαιρα. 'Ο ανεκδιήγητος Γραμματεύς της Πολιτικής 'Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μετέτρεψε το ίστορικό κόμμα σέ θηρόβοτο τοπίο. Ἀντί
όραματων καί,προγραμματων, παρήχθησαν φορείς αναχρονισμού καί δραματων. Σκοπός της
ύπαρξεως της κομματικής νεολαίας δεν είναι ο
παραγοντισμός. Είναι ή παραγωγή ἰδεών καί προτασεων. Οί ανοικτές θύρες σέ συλλογικούς προβληματισμούς καί ή προβολή των θεματων που
ταλανίζουν τήν χειμαζόμενη νεολαία μας.
Είναι βαρύ το έργο της ἡγεσίας της ΝΔ. το νυστέρι πρέπει να είσέλθει βαθια. Να αναγεννηθεῖ ή
έλπίδα. Να καθορισθούν μέ σαφήνεια οἱ προοπτικές καί να αντιμετωπισθεῖή έθνική καί κοινωνικοοικονομική λαίλαπα καί τα αποκαίδια πού θα αφήσει
πίσω της ή αριστερή Κυβέρνησις. Ἡ επιτυχής έπανίδρυσις της νεολαίας θα λειτουργήσει καθοριστικώς για τήν τύχη της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Σχεδόν 20 έκαττομμύριά
Εύρωπάἶοι πάσχουν από
σάρκοπενίά καί ὁ αριθμός
αὐτός θά αύξη θεϊ κατά
64% στα 32,4 εκατομμύρια έως Τό 2045. Αύτό άνεκοίνωσάν δελ γαι ἐπιστήμονες σέ παγκόσμιο συνέδριο πού εγινε στην °|σπάνία. Ἡ σάρκοπενία είναι
πάθησις πού οχετιζετάι μέ
τήν γήρανση καί χάρακτηρίζετάι από απώλεια
μυικής μάζας καί δυνάμεως
πού έπηρεάζουν τήν ίσορροπίά καί τό βάδισμα.
ΠΕΝΜεΣ
Πέππας..
α Τέρμα οί άπιστίες!
'|σπάνική εταιρεία κατασκεύάσε τό πρώτο
στρώμα στόν κόσμο πού
καταγράφει, μέσω 24 ήλεκ·τρονικών αίσθη τήρων,
κάθε «ύποπτη» δράστηριό“τητά πού γίνεται ἑπάνω του καί ενημερώνει τόν
ἀπαΤηνένο ή τήν Μανιμένη σύζυγο στό κινητό
τηλέφωνο! Τό «έξυπνο
στρώμα» ἐμπνεύσθηκε ή
α Καί πάλι ύποκλινόμεθά
στήν ἔρευνα πού μας δίδει
έταιρεία διότιτό φαινόμενο τῆς άπιστισς άνθεἴστήν
χώρα, Με καί σέ όλη
` την Εύρώπη, όπου προ
φανώς ἐλ πιΖει νά ατειςτείνει
τίς πωλήσεις της Οί «άτακτοι», λοιπόν, δα πρέπει
νά εμπιστεύονται ούτε τό
στρώμα τους...
ο 'Ομάδα νεαρών στήν
Ουκρανία σκηνοθέτησε
μία φανταστική ἐπι|θεση
μέ νεκρούς καί ὁμήρους
στήν μέση του δρόμου
στό Ντόνετσκ, τήν ώρα
πού περνούσε τό αύτοκίνητο μέ τίς κάμερες τής
γειιόεΧ.Γιι, πού είναι ή
ρωσική μηχανή ἀναζητήσεως, αντίστοιχη Τα
ΟΟΟἔΙθί Διαβάσαμε ότι ή
προσπάθειά τους χάρισε
άφθονο γελιο. Καί διερωτώμεθά: Ό θάνατος
αθώων ανθρώπων, ή βία
ή τρομοκρατία, ή όμηρεία, μπορεί νά προκάλοι7ν γέλιο; Τί είδους
χιούμορ είναι αὐτό; Εκεί
ἐλπίδες γιά τό μέλλον.
Αύτήν τήν φορά Γερμανοί
ἐπιστήμονες άνεκοίνωσάν
ότι είναι δυνατόν νά θερά
-πευθεί ή όξείά ήπα·τίτις Ο
μέσα σέ μόλις έξι έβδομάδες
χάρη σέ ένα συνδυασμό
τών φαρμάκων εοίοεί›ιινίτ
καί Ιεάιρεενίπ Καί μάλιστα
όπως έδειξαν οί κλινικές δοκιμές, χωρίς παρενέργειες,
αφού μόνον τό 30% τών
ασθενών πάρουσίάσε άπλώς αίσθημα κοπώσεως.
Ω Τά μέλη τῆς ίαπωνικής
μαφίάς, τῆς Γιακούζά,
όταν ύποπέσουν σέ «πάράβαση», ακρωτηριάζουν
τά δάκτυλα Τους καί τά
προσφέρουν στόν αρχιμαφιόζο! Φρίκη, αλλά έτσι
κάνουν. Όταν όμως μετάνοήσουν, πάράμένουν μέ
τό «στίγμα», πού τούς
έμποδιζει νά έχουν φυσιολογική ζωή. Αύτό ανέλαβε
-νά λ ύσει μία ίάτρός κατάσκευάζο ντάς προσθετικά
δάκτυλα. Καί ή τιμή,
καταντήσάμε; 1,. 800 εύρώ τό μικρό.
Διαβάστε τα αρθρα
«°Επαναστατικές φαντασιώσεις»
Παναγιώτης Μποποβός (σελ. 3)
«°Ισλαμιπός τρόμος»
Ἀνδρέας Σταλίδης (σελ. 8)