Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ναι" υπό όρους σε πρόσθετα μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααίτεταΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 18 ΑΠριλίου 2016 / τιμα: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26,045
τουρισμός
7  = ΠΟ|ΕΣΧΩΡΕΣ
 › · ΤΗΣ ΑΦΡ||(|·|Σ
ΖΗΤΟΥΝ ΒΟ|·|ΟΕ|Λ
Μ ιιηιι
[κυβέρνηση] Δεν αΠορρίΠτει τα λύω ΠρολαΠτικων βαρών εφόσον υΠάρξει συζατασα και για τα διευθέτασα του χρέους
«Ναι» υ Πο ο ρου ς σε Π ροσθετα μετ ρα
Στόχος α εΠίτευ ξα συμφωνίας έως ταν 22α Απριλίου ή στο έκτακτο ΕυτοἔτουΡ τα Μ. Εβδομάδα
σημερα στη Ν
Η ναυτιλιακη κοινότητα ζητεί
οΠό |Ρ|0 μέτρα για τους ρυΠους
Την αμεση ληψη μέτρων οΠό τη σύνοδο της ΕΠιτροΠιίς Προστασίας του Περιβαλλοντος του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμοι] ιικιο Νοι·ίηε
Εηνίι·οηηιοητ Εοηιιηίττεο -ΝΕΡΕ), Που αρχίζει
σημερα τις εργασίες της στο Λονδινο, ζητεί η διεθνιίς ναυτιλιακή κοινότητα σχετικο με τους αέριους
ρυΠους £Ο2 αΠό τη ναυτιλία. >ί 3
Κίνα: Αυξανονται οι αναγκες
για μέταλλα - αγροτικό Προίόντα
Ανοίγει και Παλι η όρεξη της Κίνας για μέταλλα και
αγροτικό Προιόντα, γεγονός Που γέννα Προσδοκίες
για ανάκαμψη των αγορών εμΠορευματων, οι
οΠοίες, μετα τα κέρδη Που εξασφαλισαν το δίμηνο
Φεβρουαρίου - Μαρτίου, βρέθηκαν ξανα να δέχονται ισχυρές Πιέσεις αυτον τον μηνα. >28
|'|Ε'|'ΡΕΜ|Ο|'|ΛΡΛΓΩΓΟ|
ΣΕ ΝΑΥΛ|'|Ο ΟΔ|·|Γ|·|Ο|·||(Ε
|·| ΣΥΝΟΔΟΣ Τ|·|Σ ΝΤΟΧΑ >23
ΤΡΛ|ΝΟΣΕ
ΔΕΧΕ'|Ά| ΔΚΥΡΩΣΕ|Σ ΦΟΡ'|'|ΩΝ
ΛΟΓΩ Τ|·|Σ Ε|ΔΟΡ|ΕΝ|·|Σ >11
Κλινικές: ί94 εκατ. ευρώ
ωραιο - τ|οννοοςκ στη διετία
Στα 194 εκατ, ευρώ έφτασε και εΠίσημα Πλέον ο
«λογαριασμος» για ιεοοιε και ς|ειιιιοοςκ των 4
εισηγμένων ομίλων ιδιωτικής υγείας (Ευι·οιηοαίςο,
|ασώ, |ατρικό Αθηνών και Υγεία) για την Περίοδο
20ί4-20ί 5, με βαση τα οικονομικα στοιχεία τα
οΠοία ανακοινώθηκαν Πριν αΠο λίγες ημέρες. >ί4
ΕΧΕ: Ελληνικός Κώδικας
Βιώσιμης ΑντίΠτυξης
Με γνώμονα την εθνικη στρατηγικη βιώσιμης αναΠτυξης, σε συνδυασμό με την Προετοιμασία της
ελληνικης αγορας για την εφαρμογη της ευρωΠαῖκιίς Οδηγίας αναφορικα με τη δημοσίευση και μη
χρηματοοικονομικών Πληροφοριών -Που νομοθετείται αυτό το διαστημα-, ο Ελληνικός Κώδικας
Βιωσιμότητος έρχεται να αναβαθμίσει το μοντέλο
λειτουργίας των εΠιχειρησεων. >ί 6
Η κυ βέ ρναοιι φέρεται να μαν αΠο ρρίΠτει και να συζατεί ταν Πρότασα των δανειστων για τιι λόγια και
ΠρολαΠτικών μέτρων -Πέραν των 5,4 δισ. ευρώ- τα
οΠοία θα εφαρμοστούν το 201 8, εάν διαΠιστωθεί Πως
ο στόχος για το Πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν εΠιτυγχάνεται, αλλά τιιν εντάσσει στο Πλαίσιο τας γενικότερας συμφωνίας Που θα Περιλαμβάνει και τα διευθέτασα του χρέους. Λίγες δεκάδες ωρες διαΠραγμάτευ οιις έχουν Πλέον α Ελλάδα και το κουαρτέτο για να
αΠοδείξουν αν μΠο ρούν γα όχι) να καταλαξουν σε μια
συμφωνία μέχρι το ΕυτοἑτουΡ τας ΖΖας ΑΠριλίου. Οι
Πλαροφορίες Που έφταναν χθες το αΠόγευμα οταν
Αθανα τοΠοθετούσαν χρονικά ταν εΠανέναρξα των
συζατασεων όχι νωρίτερα αΠό ταν Τρίτα, κάτι Που,
αν εΠιβεβαιωθεί, θα σαμαίνει ότι σαι διάθεσα των
δύο Πλευ ρων θα υΠάρχουν το Πολύ τρία Ζ4ωρα για να
βγει ο «λευκός καΠνός», Στο Πλαίσιο αυτό ο εΠόμενος
στόχος είναι έκτακτο Ευτοἔτουρ τα Μ. Εβδομάδα (2 526 ΑΠριλίου), ενώ στο μεταξύ τι κυ βέρνασα θα γνωρἰει
και το αΠοτέλεσμα της συνάντησης του Αμερικανού
Προέδρου ΜΠαράκ ΟμΠάμα με τιιν καγκελάριο Αγκελα
Μέρκελ το ΠροσεΧές Σαββατοκύριακο, σαιν οΠοία,
σύμφωνα με Παγές του Λευκού Οίκου, θα τεθεί και
το ελλανικό ζαταμα. >4-5
μαμας Φραγκίσκος
Η ανέγερση
τειχών ` _
δεν είναι λυση
[εΠενδιίσας1 Οι ΠροϋΠοθέσεις για τις δαμόσιες Προσφορές - Οι υΠοχρεωσεις δαμόσιότατας
ΟτοννάΕααά1α8: Πως θα δίνουν χραμα
Τα κό ρια σαμεία τας Πρότασας Που υΠέ βαλε α ΕΠιτροΠα Κεφαλαιαγοράς
ίΜρ“κρόΜ“-εισφοΜ “ΜηλΜ“ο
Δύο φόροι
«ψάλιδίζ0υν»
τις αΠοδοΧές
Μειώσεις αΠοδοΧων για τα συντριΠτικα Πλειονότατα εργαζομένων και συνταξιούχων αναμένεται να
Προκαλέσει ο υΠολογισμός τιις μανιαίας Παρακράτασας φόρου εισοδαματος και τιις ειδικας εισφοράς
αλλαλεγγύας με τις νέες κλίμακες Που Πρότεινε α κυβέρνασιι στους δανειστές. ΑΠωλειες στα μιινιαία εισοδαματά τους θα έχουν ακομα και χαμαλόμισθοι
και χαμαλοσυνταξιούχοι, οι οΠοίες θα Προκλαθούν
αΠό τα μείωσα του αφορολόγατου ορίου αΠό 9,545
σε 9,090 ευρώ Που Προτείνει α κυ βέρνασα_ >6-7
[νομοσχέδιο]
Τον δρόμο
για1αΒουλα
Παίρνει
το ασφαλιστικό
Κομισιόν ~
ΖΧ κ ι, κ
με” Τα νεακορια
 συνταξιοδότησης
αλλαζουν
το μοντέλο
ααα όλ ης
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το
Γενικό Λογισταριο του Κράτους
κατατίθεται οιιμερα το ν/σχ για
το ασφαλιστικό, ωστε να ακολουθασει α κατάθεοιι του σταν
αρμόδια εΠιτροΠας τας Βούλας,
ενω ταν Παρασκευή κατατέθιικε στο Ελεγκτικό Συνέδριο το τραμα του ν|σχ για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δαμοσίου. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα