Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤ|Σ Ν||(ΕΣ›
ΜΝ· η Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΠΑΡΟΤ| ΗΤΑΝ ΒΑΟΜΟΛΟΓ|ΚΑ ΑΔ|ΑΦΟΡΟ|
ιη ΕΞ) ὅ)
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ¦ Με
 · ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡ|ΠΟΝΤΟ
ῦ / - π- < “Τ κΥΒιΞΛιΔι-ιΣ ῦλβῖ-ιἶΒγΖΑΝΤιο κ 
/ ` Ψ ι Δ (21 ,92 ), α εΞΑιΡΕΤιι(ο Το ΝΤΕΝιΤονΤο ,` Μ `
:Τ -. Ώ, ΤΩΝ ΝΑ:ογΑογΞιι-ΝΤοΤογ ι! ς 
Τ- Τ' ί  α ο εοοΡο: ΣΤι: ιιιΤΑ . /_ 'ι "
βαχ -° ; - Β: “ Με ΑΤΝοΣΤιι ΑΤΖΕΝΤΑ Μ , τμ . ,'
Δ|ΠΛ ΠΑΡΑ ΓΥΝΑ|ΚΕΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (4-2) 
γ Ο Υ Ζ ο ΙαοίλΜ ΞανθόιΤοΝἈοσ
1 Τ Ρ / Ο / / Η /'| Ξ.ἔ“¦:::.:::.:ἔ“ Ι
“ Ἡ _| ω ΡεΜ“°μ“ Β ΕΜ
η ' ΕΓΚΩΜ|Α ΜΑΡΚΟΥΣ
·ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1029 | ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 Τ|ΜΗ: 1,30 € ΣΤΟΥΝΤΕΡ ΠΑ ΜΣκΑΡΗ
Α|ΩΝ|Α...
ΣΤΗΝ |(ΟΡΦ
Ο| ΓΥΝΑ||(ΕΣ '
ΤΟΥ Δ||(ΕΦΑΛΟΥ
κΑΤιΞκΤι-ιΣΑΝ ΤΟ
11ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ
ΤκΑΡΑΣ; ΝΑ
ΑΠΟΔΕ|ΞΟΥΜ Ε
ΟΤ| ΕΧΟΥΜ Ε
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΜΑΔΑ
ΣΥΡΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΤΑΝ|Α ΔΗΜΟΥ
«ΝΑ Δ|ΚΑ|ΩΟΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ»
ΜΠΑΝΕ ΠΡΕΛΕΒ|ΤΣ
κΑι 0Υ|Λ Μπα· _ 7
Μ|Λ0ΥΝ ΣΤΗ «Μ» ι 
ΤιΑ Το «ΒιΤιΞΑκ» ς"
Τον οΑκΑ
ΔικΑιΩΣΗ ο: Η Ι -ο ξ `
~ › Ψ Ι `- β ~ψ·“ · ι ἔν ¦
ΝιΤΡΩΤιΑ ΣΤΟ Δ  ' Δ · ' ΝΨαοοσν3ην πρωτα θεσιιΤιλε ` | | η 7_ογΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
κ ο· κ9ΤοΦε·αβα 90α0ιΔ0κσοἔ= θελω Ε¦¦¦πῇκσΣ 
. Ρ " .μ ι · -, · 7 Ι σ Ι Τ ·- οι 'ο “ 7Ε|'||ΒΡΑΒΕΥΣΗ 7 . 8· “ ι ζ· ΣΒΒΕ· Χειροιφοτησοσν και ΧειροκροΤοσν αστοιΤονκοσμο... ΤΩΡΑ
ΤΩΝ κοι·ιοΝ ο Η ι χ αν ο τ η ; ~
“ ¦ ί Ι 7 -- ' ο” ' ι “ κ κ ΝΑ“-ΔΕ|Ξ0ΥΜΕ Τ|;ΑΞ|20ΥΜΕ
ΤΩΝ ΚΟΡΑΣ|ΔΩΝ ο ' ΑΠΟΣΤΟΛΗ=Κ.|'|ΕΤΡΩΤ0Σ, Τ. 2ΑιΡιιΣ, Τ. ΚΑΣΤΑΝ|·|Σ ι Σελ9,23-32,56 ὁ χ  ι 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΒΑΣΗ Γ|Α ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΗΤΑΝ Η ΦΕΤ|ΝΗ
ΧΡΟΝ|Α Γ|Α ΤΟΥΣ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΥΣ
· . Τ ' «ΠΑΠ»: ΕΧΩ ΠΛΑΝο "Α οΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧοΜΕΝΑ
' ΑΠοθΕΩΣΗ 45  ”Ν '
ΒΕΛ^|οΥ ψ _ Ν Σελ 4·7
ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ .;ῳ| ο 7 ο
Ό Ι Ξ 7 ._ '
κογΤΣοΛιΑκοΥ ΗΡΑΚΛΗΣ-"^Ν^"Ω^'κοΣ -` ' |'|ανΤιγσρισμοί σε Μεσαίο και Μηχανιώνα για ΤιΤν άνοδο στην Α1
ΓΙ ΕΟΝ||(Η= ΒΗΜΑ ΑΝΟΔΟΥ Γ|Α Α|Γ|Ν|Α|(Ο, 2-0 ΤΗΝ ΑΕ ΚΑΡΑΪΣ|(Α|(ΗΣ ' ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΒΡΥΣΗΣ- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ 0-2 ' ΕΒΡΟΣ - ΔΟΞΑ 4-4 ' ΚΟΖΑΝΗ - ΝΕΣΤΟΣ 3-1