Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ αν· κ· ΜΜΜ 'ω < ~ >` `. , ψ .ὑ“_^.+._.“_“ ~._ Μ
' - ' Δαίαε·ραιὡτετ ΜΜΜ- ί 7 _ ί κ _ ί χ _ Ηἔ°ἔἔἔἔἔ";ἔῖἑρΠ Δ. Ι °ωΜ¦ Μα με 85 ΜΜς'¦Μ ΚΔ ' ΤΑ Η Ε Ε
Λ η ατρίααατερωςΜα σννκἐντρωαε ποτέ 
-- μ - ί - - ,τΜανίκ·ί αμααα~ίανεΞαατατωτ μααμαΜν·καὐ Η Ν Ε Ρ 
7 ¦ . . αυστΠμαἑατ›αε αίαρνανωαα Ξο>ανωνίατ·κὡν· ' ' ^ ί ' ί““ ἡ '“ “ - “
Αντίσταικα 'τα +53 καί-ία· αμν·ατα ταν καΜτερα-ααντεαεατή τερματων όαων των επα
κ κών α Μωταοπαμα 45 ομαδα". Ξεπερ
νώντας το +82 ταςῖαερίόααα 2000- 4
ί ἑ αι ΜΜΜ Ι ,
η κ › ΣτανῖΓίΩΡΓο ~
η: ΣΑΛΟΝΙΚΗ Μυανμμετὡαίζει ένα αμόβααμα
'υγείας αφίὲαωαε τα Φετ·ν6 >
η αρωτᾶαΜμα ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ]> Ι=;ΜΑΜΜκΗτ 'Ο Μας καιει
 :~ -' · από τα σπίτι τομ α το
αφ·ὲαώνααμε με έναν μεί γαμο αΠαμαίακ6υ. είπε'
' χαρακτηριστικα η
:ο αμαεαροτ
 ο·παΛνΜετΜατ = .ί
' ' οῆαμπίακός 
η' Πρωί!” :Μακης ~
ν _ μίκατκΜΑ- νη
“ ' κτεαΡτίοΥ:νκαναμε α' .
αρααααθεία κα. έμεινε ως!" α 
 πρεα£ίαί ματαααναίαταν '
χ ΜΜΜ α'6ανν μας θα 
μααμέαεί να. αείτααρνίίαεί _
καΜτεαα α ομαδα» ”
μαμαατα ματΪκαί-'τακύαεΜα· Η φιέστα ' 
όαμα ο Με αίατεΨανααΜ ο· ααα6 ί '
«Τρία μόνία2αταν·αμα6α.
μία αρωτααΜματμ ο 'εκ' φωσ ι
“Μπες φορές' ότί μέσω να μείνω ·
ΑΦιεμῶνω τον μαμα" Δκύμα μαμ»
|Ξῆαμαντεῇαῳ Μααονακοιί η
Ωσάν· καί Ντααρμαζ πανευτνκείς καί περήφανο· στα
'Μεσίνα Φίἑα ' α για το 45ο
η παρών-ατα απατα
καπ· ΑΒΡΜΜ
πΑπΜομονΜ:
κονπΑ κι” "Α νοίκι
περνα: ΤονοΡνΛσγτ
Η Κ20 του ΩΠμμαίακαα αννἑτμίψτ με >
8-2 'την καΜαν·ί 7κα·τεααοαΜαε μα- _
θαματίκαταν τίτῇα του φαντασματα
Ιτέααεαίτ ανων·ατ·κές Μίνωα τα
Φίναατ τπτ σεζόν” ο· «τρμομόμεμ- >
η ”και-ταν απανωτοί κατακταμν'τα '
Σαμαρα σαντκόμενα πρωταθΜμα. τα
.αααία είνα·οτα τρίτα των τεΜμταίων
7 τεααααων κρ6νων και τα πέμπτο
' .:αμναΜκα στην ·αταμία ταμς χ
ζ κατ τρικ μετακε·α 'Αν6ραϋ-_;“
σας ία: Μ'. 79» ααα Φορέα
'σκόραρε ο Βμααααί Ω: 900 7
› . |` _ - , ' - τ ¦ ~ ' < ' να 'η “ ,  ν καίααό μία·α·αταμαίασατ ν
- ί Ό · ' * | η ι . η τ μ  Ι ¦~ ΗΜ”.ΡέτααςίΠ')καίΒαα- 7
` ¦ μ μ |¦ ί -· Α· _| η ' κας των” ακα· τα δύο,_ μ ¦ ¦ _ | ί “ γ μ ' ` “η κ -  ¦ Η _ τέρματα της καΜαν·ίς·αα- ' | `_ - μ Ι ν τ γ ¦ |_  _ γ _ τη μείωαεαΣαῷίανατωα:85Ρ›
'9771Ι08-851108 ί7
Ο ΣΕΛΙΔΑ '5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα