Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΑΕ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
2" ι |ΠΑ':ΕΥΠΕΥΜ Ι ΜΚΟ" 'ΜΟΗ' ΜΜΜ): ΕΟΜΟΥ| ΜΟΑ
Ξ Μ5ΕΝΤΜθΟΑ£.θΠ
(ΜηΔΟΣΣοσ-7ΡεΘγΝΝοω£ΜκΜΜΕωΜΜωΣκΡΑπωοΜεέ   7οτεεΡοωκο
ΧΕΡΤΑΒΕβΟΛκΝΟ]-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ οω¦ωωο ὰ έ “7 οτε75Μτ3Ηυ
ΛἑΒΕΡΠΟΜ·ΕΒΕΡΤΟΝ Βεω η· ~ οτε5Μτικο
έ035ΜεΗο7
 9ΤΕ5ΜΤἔΗΡ
_ 7  η ί _ 7 ΐ οτε5ΜΜο
ΜΜΟ ΜΕΘ η· ΟΤΕ5Ρ0Ἡ6Ηυ
ως 5Ρ0ΠΗΗῦ
| Η ':·
._ ή ξ
Ροο.τΜ||ιεημε _ ΗΜ ω. ·__  Ο ἶ·' 
μεχρ|τ0πΙκπ `
ΜΠ-  Ο
ΛΣΤΛΜΔΤΗΤοΣ Δ
ΟΔΡΗΣ
Ο' θεοσολονικε·5 ηὲτυχον την -. γ
26ηνίκη(2-Οτ0 ΒυζονΠοκ.) Ι .0
με Πρωτογων|στΜον κυβελίὁΠ
ΧΕΡ| ΧΕΡ| ΟΦΗ
ΚΔ' ΦΩΣΤΗΡΑΣ
Ο· Ηροκλειωτε5εφερον Η η τ .Μ ¦.
στη ΜΜΜ κοι ισοβοθμοον «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΠΑΡΑ · ὁ - . σ  '
στην κορυφῇ με τον «φονεο»'     Δ 
ιι ΜΜΜ Άκρη ΠΑΡΕ' ΑΛΙΕΙΑ · Η
Που εχασε ΜΝ Κρὴτη με 3-2
 οΜπΕΡΓκ ΜΝ ΓΚΟΛ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΔ' Η ΠΤΩΣΗ
ΣΠορτη - κσλσμστο 7-Ο
κο! 0! Λοκωνε5 ονεβοινουν.
ενώ οι Μεοοὴν|οι ὲΠεοον
στο ΜΜΟ ὲΠεΙτο (πιο 35 χρόνιο