Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Τα δίνει όλα και ικετεύει τους ξένους για να μείνει στο ΜαξίμουRecognized text:
Όταν ο λαόε φοβότατ την
γ κυβέρνηση, υπαρχει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάτατ
τον λαό, υπαρχει ελευθερία!
Τόμα3 ων,
303  των ΗΠΑ (18014809)
Αρ. Φύλλου: 111
Δευτέρα 18 Απριλίου 2016
Τιμη: Ι€
χ: Φαρσκστσιγί6σ 7.2 δισ. ευρώ
“ . τ με κυβέρνηση ΣΥΡ|ΖΑ 
Ο Τσίηρσε ξέχασε τα κούρεμα του χρέσυε και Ζητάει
νέα «αίμα» αηό τσυε 'Εῆῆηνεε και για μετα τα 204 8
ΤΑ ΜΕ' ΜΑ
τοι ιιιοτοοοι τους ξένους
ντο ν μια στο Μοειιιοο
@αιμα εΠέστεε ετα ἔ
<<Βτ8να>› και έκαε <<εισιτηια>> ζ
Η Εοιιηο 
τροηονο 
Σ: μ  κ. __  Εκτόεσηότα 5,4δισ.ευρὡ μέτρα,
ο;  ' θα φέρει στη Βαυῆη Μου 3,8 δισ. έ 
Φ '“ · Ι Ι Ι
ι  ευρω Που θεῆει α Ταμσεν! - . - ·
Σακη5 Ραυβσ5¦ Παννηε Πῆαυτσρχαε, ΕΠένη Φαυρὲιρσ ηταν ο
Τα ληψη συνολικών μέτρων 9 δισ. ευρώ είναι έτοιμη ¦ , ¦ . ' '  “ ΐ ο ¦ `
να αποδεχτεί η κυβέρνηση, υΠοταγμένη στιε ηρὁσθετεε 0ρ|ομενο ΜΙΟ το μεγ9ῆο ΟνΟμοτο Έσω εῆῇΠν|κου Πεντσγρομ'
απαιτησει9 του ΔΝΤ. ὁηωε Προανηγγειλε χθεε με «ηοη ' ι · ι α ο Η
ωρα» ω Μέγαρο Μαξίμου· Η ΜΜΜ δΜΠρογμόΜσΠ : μου Που Παρεῆσσαν στα ΠΠστσ του Ερ5ι|αη. Αφησε Πισω
γ | κατέληξε σε“ν<1ι»σε όλα κ<1·σε νέα συνθΠκολὁνΠσΠ σού  τΠ5τΠν εκΠομΠΠ του ΣΠυρου ΠαΠαδαΠαυῆου στον ΑΝΝΑ...
τον Αλέξη Τσίηρα. Προκειμένου να Παραμεἱνει στην ηρω- τ . _ Η Π Π
ι Ξ θυΠουργικη καρέκλα. . Σελ.: 3 ή σε ε “ τ ρω. . ο Σελ.¦ 25
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑ'ΔΕ|Α ΧΟΛΩΜΕΝΟΣ Ο κνΡιΛκ0Σ ΜΕ ΠΑΠΑΜ'Μ|κΟ Αρθρο του Γιώργου Τρὸνκο 
Η Ι Ι υ τ - ε Ι . Ψ
 Τεσσερσ χρονια _ «Με Μσ6ισμ» :ο
· Ι _ Ι Ι 'γγ
Γυμνσσια και - τα Συνεδριο 
ουσ Λυκεια τηε 0ΝΝΕΔ - · ι
Ν Σελ.: 17 Σελ.: 14 _ ι
Ο Βαραυασκηε φῆερτσρει έντονα μετα νέα κόμμα τηε Ζωηε κωνστανταΠαύηαυ κι.”
.' ·> έ Μονέ Α! ' . ' ·
 ?με ~· ' η έ
ο! 7 Μουτ Με.. _ . “ΜΜω“Μ“Μ^ ηΑκΞτσ Α·ΜΑτσΛοηκακ ε:ετΑ:εσκ
ἔτι ΜΜΜ _ σε»... :88% 83ΜἘἩ$"ἔἔ"”°Σ «χ... :χυΞχἑ%%8ἔἔΜΜ :ἔἑ'ἔ¦Μοω
·ΑΞ'0Λ0ΓΗΣΗ ΑηοτεΛετΜΑτηη κκ.” ·Μτοκκηιτ ·ΛΕΥΚΑΜΜΟΜ
Μ Μ ΜΜΕ" ΜΒ ο ΜΜΠΑΜ ο Α!ΏΛΜ ΜΜΜ
μεσω του ονειρο».
σε εννεσ δισννωστικσ ΜΜΜΜΜΜαΜ ΜΜΜΜΜαΜο Π “ΜΜΜΜΜΜαΜΜ
Μ το καυτή" και Μιρκα
ΜΜΜ οε_ -ΤΜΜωΒτΜτΜμΜΜ -ΤΜΜωΒτΜτΜμΜΜ -ΤΜΜΜΒ|ΜτΜμΜΜ
'η ωωΜο:Μῇκω -ΜΜΜωΜΜΜ -ΒΜΜΜΜΜΜΜΜ -ΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ“"- λ Μ'ιιιιιμ£μι·ιι ` ιιιιι οι η ισα Ι Τ ΜΜ“Ξ'Μ" ΜΜΜἩΜ” ΜΜ“3Μ5