Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΑ χορηγός
2] + παίξτε υπευθυνα, αρμόδιος ρυθμιστής Ο|(6ί
, | έ ¦_ ο? κ . 4 1 η _ _ η 4 7 `Ξ ' | | ι
ΜΑΠΑ ,_ ._ . γ
ι ι /_ ά ΣεΑιΑΕΣ 7 
Ε · / η Φ Ε η ἡ:ἔβ κ > ;Ύ
8 Η .Π # Ε Α Ψ|
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚ|·| 17  _/  ΟΥ: 1028 Τ|Μ|·|: 1,30 €
ΓΡΑΦΕ| Ο
ΜΑΜ ΔΕΝ γιιΑι·χΕι |'|0Λ|'|'||(|·| ΒΟΥΛΗΣ" ΠΑ ΚΑθΑἶΣ|·| ΣΤΟ |'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0
Δ των Παικτών από ταυ5 ΠΑΟΚτσηἑ;5των Χανιων. _
έ” 7  τ βη :71 ξ “ΡΕ 
κ  τα .
,»' ιι
Π Συγκίνηση στην εκδηλωση τσ馀(Γαλανόλευκσυ Μωαβ
_λΠλΠ
Ι Ι Ι
την αγορα τησ |σηανια5 Ο Μιχελ
, › έ “Χ ' 'Π είδε ο Σλοβακ05
γ Δ ' ο:ἔΔ|κΕ6ἄλοΣὲΤ0Υ ΒοΡΡ^ ' 'Λ η για ησίκτε5 και ηραηονητή
Η 7 ;“ υ ω 'Ε « υ ¦ Ύ ' Π - Πλ› Ι
> “κΑι «Σκοτατε» ΤΗΝι@ΚΑΝΩΝΤΑΣ“Τ0Μ ¦¦,,Ή Με εΠ'βεβ“Ψσ" ,
_ γ η “  -ι ·, 5- γε 7- τη5 «Μ» για το νεο ταξιδι
' Ϊ"ΜΪΕ^Ε|9ΝΕ| Το «ΠΜΤΑ|(|» ·` έκ 7
«οι 7 
ΗΤΑΝ οεΜΑ Α* ` γ' “ ;ιΒασιειαδ:»Εχσυμι ι |
| · “ · · Ϊ Ι” ' 4  ιιΑΑτΑΝιΑΣ-ηΑοκ
1 Ι Ι ' Αησφασισμένσσ
ω- · . υ του Γιαννη Δαμανακη
γ για τα διπλό
78-83 Υποδοχή αῆό τη «Μ» γ - η ' γ 'ε 4 _ ' Μπάστια 30 χρόνια 7 ΑΕΚ - Μακ και τον£ ῇὲτριδη γ' ' · ' '  ξανασμιξε με τον ΣαβαφΠ!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ'|'Α ΧΑΝ|Α: `
κ ΠετρωτόΞ, Ε ΜΜΜ Μ
η, γ κι ]τ η κι φ _ γῇ άι ,η η 7 ι 7 ' εκΑΣσιτεΑικσΣ κσΡΑτιΑηΝ Σελ52
Ἡ 1; [ι 7 : ι ι -- ~ ιιΡητΑαΑιιτιιΣ ο ηΑοκ
| › › . ε _ τ . Ρ Ε 59 ΘΕΣΗΣ εΡΓΑΣιΑΣ
Συμφωνια με τη διοικηση του Καυτανζογλειου ι . κ . ι -- ,
. . Π , ” . Η | ΓιΑΑιιΜοΣιοκΑι
κα' Π. .Μ 7 "τ |· _. ' | Π ι |Δ|Π'|'|Κ0ΤΟΜΕΑ
η Μια ιιοΑιΞΜοΦοΑιΑ ΗΡΘΑΝ
κ _ . π _ _ , _ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΑοΝικι-ι οι·ιΑΑοι
ι, .τι , :“ η· ' ` 7 ·` ” ' ' · 7 τι-ιΣΑιΞκι·ιΑτοΝ ΑΓΩΝΑ
Α κ τη ι ω :κι - Π ^ · | 1 _ - η
' “ ΗΡΑΚΛΗΣ “ΑΝ“Τ“^|κοΣ, ι στη:ιΞ;ε:ἑδ: · · - Α ' η . ,  τι · _ υ χΑΝτΜ_ιισΑ Με τη χΑΝοι
' ΜΠΑΣΚΕΤ: ΗΡΑΚΛΗΣ-Λ|ΒΑΔΕ|Α 55-64 ι _ · >ό -· Φ - “  η 4
Σελ55