Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ αν ή “ ή( 'κ 47  Η 'ή Σ  Χ ές 'η  `     κ   
Δ/υτής: ο. Νικσπα'ί·σής
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 Θ)
ΚΥΡ|ΑΚΗ 47 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2048 Ο Α.Φ. 45938 !
ΑΠΟΨΕ Η ΜΕΓΑΛΗ Φ|ΕΣΤΑ "'Α ΤΗΝ '(Α'|'Α|(ΤΗΣΗ
ΤΟΥ ·ι·εεεαι=Ακσ:τογ τριτον ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ο κόουτς των
πρωταθήήτών γ
ΕΜόδας Μάρκο `
Ανυπομονεί ο πορτογαήος
τεχνικός για τή στιγμή που σα πιασει
στα χέρια του τήν κουπα του πρωταεήήτή και θα τήν υψώσει στον
ουρανό του πειραια
Μετς των ή '
οι Κροατες ήταν αήττήτοι στήν έδρα _ η ν αν .ι η·
τους επί 1079 ήμερες (ιι. αήήα απέ- [| ' `“Π°ω”ςἔκἔ :ἔἑ;ἔ
ναντι στήν αρμαδα του θοδωρή επσ- ¦°Μ"“'"° ι” '-ι · τ μ
· οι·ιτοήτΑιτεττευιτ.“ ο εκτός απόστασής έμει- Χ0“-“ ΜΜΜ" μια· · ο· ερυθρό· ,- !Χ°Ψἰ °ἔ== ΤῇἑΞὅΞἔ“ 
, « , ο( ,οΜιΝΓΚΕ2. ποΥΛιΔο και :Μαιο ήόγω μικροενο- "8Ρκ°'“ β°'°κ°"°' "ΜΜΜ με 'Ρ' ἶ "Κω ἔ=Μς “να ο 
Π ή ματικών ο ήεμ στα για ήμοήήήτικους ήδγους απο· ' "ΡΜ" "9" °'°Υ ^' ΜΝ· "°" Με' Ψ°?ΐ“έ¦“Μ¦¦ @σόμ- 
' “αυτων αι” το τεήευταίοι ο ο τσόρι ακομα δεν έχει 'Μ °“°"°εΨ° ΜΜΜ" π" ΜΜΜ" ή “=°Ξ¦Μ”“ῷΜς .να ¦' 4
ή `αμαρτια( τις ενοχήήσεις στα ήήευμσ ο τα» καισ Μι- :2α=2=ἑ:2ἔ:ν=ή=νἔϋ8πνἔ γ Ν: ἰδὲ ¦ ,°¦;ΜΜκ“ς.;
Δ ω”ΨΜπ 30” 3““ων ί Ι σκτσήεήτα: 4-2. τα. ω. τα Ξ τ3 ι “Ψ"<ίΨἩἩἶ 'ν `
οπτσν η
Δ' Δ μ
' οΔΞ" "Ἡ ΚΠῖἈΦΕΡΑΝ Ο' |'Υ"Α'|(Ε¦ ΤΗ! Β°Υ-' `
η ' πιατΜεΝΗ= ο Στον τεήικό του ΔΕΝ Ρόσι έχασαν οταν ο '
η ι ισπανία απότήν μοικοδέσποινα· Ματαρό με 8-5 ο :ιστό ο
' ' δικαιούνται να Φωναζουν για τήν εχθρική διαιτήσία..μ ή
γαμήσω τής; γαή
σήκωσε” θα
Με: ααα ήοειτσνμ
αριστερό μπακ των
τ “ΚεΒϋ9ΜΜύκωνν
 εωωως μ ορειίοντσι
ή( Λίγκα ο ιδιαιτεαή θα
ΕπιστροΦή |ΝΤΕΓ|Ξ
στήν ενδεκαδα ο
Κανονικό στή δεκαοκταδα ο κΑΜπιΑ:ο
που ξεπέρασε τον
τραυματισμό του στον
τετρακέΦαήο
ί ο μεγαήιίτερος εήήήνικός συπήογος γιορταζει απόψε τήν απονομή του που πρωτααήήματος επί συνόήου 8ο διοργανώσεωνι
ΓρΦει ο ι·ιι·ι·ο: καμπ: (σεήίδα ει
 ο “για ήμερα” |κΜντεεοτ Ι
Μιμή: Λαρισα
_ , | | | | σε. Κέρκυρα
ο Ά" ^"°"ΞΒἙἙΒ“" ¦ 1 ἐμοώτσ“κ“ε“Μτωα ν ;°-ὐ=::@
η  _ τ ,ί ίτ“ΐ.;Σ ~ “Ἡ 'ι = Ύ ί ”' ' μ .
Στήν εήήαδα ο υήυμπιακός ήτανα ωτερος ι η ΠΜ”"Μ!"Ν”@φ¦
' όπων. έκανε ρεκόρ. είχε τήν καήυτερή Ι καίω;" ΜΜΜ-ρω" Τ=ἴ=ἑ“ἑ°'
Ή ¦. τουΜπόγισαιτσ Μ “οι 90
Ι 'επίθεσή και αμυνα. αν και χρειαοτήκε να 7 “ έ Η Δ _ _¦ 
Ο :ΕΛ'ΔΛ 2
παίξει ήσαστασειςγιανα παραμείνει στήν
· κορυφή (με ΑΕΚ και· παοκ εκτός έδρας)
Γρει Μπαμ: οιιιεριιτ (σεή
σανΜπιακατ- ΚΜΜήιι στα· ί ' α,ΜΜ Με: ¦
ΠΑΛΗ: από τιτ·=ἑερ=ταΕΒοήΜτ ¦ αν ΚΩΥΡαΜΜΜ κι μ
τ(αυτικής αττικήςι και τον καττμεετή5(ΜτΜσσνσμνσνίατι ο Μεσεεισςμετσσσσήααστο Αεεσετεε
Μενα: Με”
1 πεσΜειαΚοτ - αεκ ο: ρ
1 ή κι·ιιττοτμιιττιοτ (μήτε ο
η _ ρω. ΔονΔονΜιιτ “(οσιω-“ . μ
το μείνετε". ή” δίνει αγώνα  Η δεύτερή οτήέβασμο- 4
επιβίωσής. κέρδισε στή δευ- Ι· πογία ΚΥΜΗ βγήκε ¦
ΧΧ Έσπασε με το καήήμέρα τήν έδρα
τής ΑΕΚ κερδίζοντας στο ΜΚΑ (83-78) και
εέήει στα" μια νίκή για να περασει στα
τερπ παρατασή τον πρωτοπόρο ή ζωντανή από τον αγώ- ~ . . η · . ομκμ:ιχ°.
ομοσ κεΜττιήιον (οτ-Μι και 1 ή να-σρίήερ με τον (ιε- ς “""°"'“° 'ω' Με' °Φ μἩΑ¦μο"ε τ ω
έδωσε νέα ενδιαφέρον σε ζ 7 ΚΞΡνσΜιΚο(77-7δι.' ε - 7 ή η "“"μ°μ"μίκσι;πππκορυσή και Μιρα- ο πρώτος 3 ενώνο,τρ(τοτ τοπικα: η γ η( _ ¦ ._ _ , Ψ “ Ι γ η ς ” `¦ρμκ¦κ°¦· Μμμμ: ή
`: σκόρερ των νικήτῷνοχρήστος Ξ 1 εχασε με έναν πόντο - ααιισσσ·¦συ Σουίτα παακσπονασν,ανμαιαμε- Ι Μ¦°γΡπΜ"ΠΗ”κΜ°ω. 1; μ ε “Νὰ-Φ·- ~3
 Λακκας (24 ή). ενω σκέπασε τα ί: ' στο ΨΥΧΙΚΟ (88-67) ο η απιαστο -·ι7 (σε-πε σ" "7 ΤιΚ°ΝΦεΒΞΉ8¦"°· ¦ “¦¦¦Μ"¦ ¦κ°ρΜΜμ ο :| ΚΩ"Αμμ:ΜῇΜω“°. :Ϊ
ν ¦ ασιατική εμφανιοή στα β' 'ήμίκρσνσ γαμήσει τα ο ή
ΜΜΜ ο Ρόμπερτ Γκίπκριστ
; “Στα αΜα_ήαικνίδια> ο "Μας,- ._Μ°°Γ^°γ
ι(ονΜκιιτ (Ηρακήείουι ο
που κατέβασε 28 ι ήσουνα τήςή έ α :ΗΡΑΚΛΗΣ πανω στα Και” ΜμαωμοτσνεΜ·σΜπε· Η , 1 | ή ¦ _- η ο ;
Με τον σε.» κἔα=τερος 7 .ΛιεΑ=εἶΑἔωΜτνω η με Μ παπαντήταν· πρῶτα· αόρατα( ρεστα ν κΨΪΨἶἙἶ4¦7έ “8;8:==%"°°ἈΒ¦ κ
ο κσρσμπουήας με νταμπή ~ Ινσχαει- ΜΜΜ: εε- ς Μν·Κὲων. πουΜεπαΜΠωΜτΜ ΠααταίανιτΜ στ ΜΜ"ΜΜΒ¦ .+,¦Μ""Μσ¦ ῖΜ¦5¦κ¦ρ: _ 1
ντσμήή (το ή.. το ριμπ.ι ροή: ιο:-εε.ΔοΞΑ ' Ήττα” ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ: (17`ήτι.ροπσίοττσταδ (7' χ ί "κά , Δ¦¦¦"¦"¦+¦¦.“¦Μ¦ Κκ"ὡρ¦“ ί ί· ή' ν  '
,ο Μ ο ο . τα 1( ΑΝΝΑΣ-ΜΜΜ" Ξ""°Χ“°Β °"°°°°'°"“'°Μ"° Μ *97308 “τωἶ3“σνισοκΜ. “ ή - η
κ 'τ _. Με, ΜΜΜ:- χ ρ Αμα την μεις συγκριτιΚα κρατήσω; στμκστμ ο › τ , α ¦ ¦
αρωματα: ν ί υ Η! Με!! ΜΥΡΩΚ“ΜΜΣ απι·είΜ#Ό -~ ί
` ί _ ποντσυς.ααααείκε 4/49 τρίποντα ί
” πατερα Με: η
γ _ "ο μπαμπα, παρα ; Η
ΜΜΜ( καυτερή” αυτος ί ι
που¦-τρήβιιΕε· το σκορ για Δ '
ΑΡΗ¦ - Κ"0|¦|Α '8-Β° ο Κορυφαίος των
νικήτών ο ΜΟΤΕΡ: (18 π.) ο Από τους Μπαξενοιίμενους Ξεχώρισε ο ΚΑΣεΜΚι-ιΣ (τα π.ι
` ιι εΑοήοΛοι·ιμ: Φόρος
Κερατσινίου σε. Κιίμή ΜΜΜ σ( ο - ,
7 _ , . ααματικο ανω
42. Εθνικός ΠΊ... η ζ 7 σ" χΜ¦°¦δτ“ς παμπ".
έ_έ έ, , ή ή ,νέα π
μ οΜ τα Ματ: Διαμονή τπτ Μο μ.μ. `
71108 8521
αἱ' Η! 'Ι' Η 74 'ί
η 6 ' ο επ τε ο :επιΔα τα
Ι τι “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα