Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ| Η." [ΜΗ _' ·
ΠΡΑΣ|Ν0ΦΡ0ΥΡ0Σ "> ·' Έ Η ΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 Γ. κογΒοΠογΛοΣ σ.
ω ωκΜπεω Ϊ ' _ Κ Π _ _ _ › Γ γ 7
 _ "ΒΧ Ξ""| ή  ἩεομΜεΡ·“0λπΝῖπμΜΜβκΜΜΝ“ ΜίχΜἑἰέ " υ.·νῳ·,Ξἱ πῇἔιμ: Α 77 .-#`
-· ·. Ω ¦'Λὶ ι “ `ἑγ ν' . ~ · .
χΔ|ω α · . γ ν -· : .- ,| η . η. η '.
ε. Γ _ ._ .
πωπω" ΜΜΜ"
9 '77179Ι|%85Π0" "Μ"
-. -,_ 7ὴ
· πι ΒΑ επ|ΣτΡεΦΕΙ=
Πο 5° ΜΜΕ
ΑΝΑΛΥΣἩΗΣ«Π»
¦ τοπΛ“τ“ΜεΜΗΡω  __    ξ ΜΜΜ
ΒΡΥΧΑΪΛ|ΚΑ|ΜΕ 2".°Πῦ5 _ τ  Ϊ - . ; γ ¦ 7  · γ ΑποτοπΔγο
οπΛΔοπΤΡπΗκΜπΕΜΜ '   Ι Μ  Με;
> χ τ“ΜΜποΡΜΒ >.  _ χ Ύ_ , `   ;_
ι· ΜΜΜ· ί.: _.¦ μ `“ “4 ' 'Ν Ρ _ `· '“
ΜΜΜ Μ|Μ:ΕιΠ “ `
-' “ω .κ-;<.-Ρω·ι · - · 
 ΜοΜκπ-ΜοΜΜ ο" ΠνοΜ|ΜΜε.!τΜ·νΜθ °
ΜΕΞΜ!πἑΔ!¦Μ .ὰ ε  Η ΜΜΜ
ΔΕ· ο κακο: ΠΜ πωπω ΑΜΑ η: Μ. ϊ ω ΜΜΜ»
ΕΥΚΑ|Ρ|ΛΣΕΠΑΝΜΜΜΥΜ Απο ΠΡΑΜΑποΜ ἡ _ : |: Ι 7· “ΑΜ
θ Ό ϊ ·
ἴ,ἶ π·` 80
· π`»
επ·ΠΡεΦΕπο ΜΜΜ ημΕρτκ¦:εΜΜ εεὲ- _γ Σε ¦Μ@: οῇῇὲ@η ωΜ`
_!_"°Σ^Ε"Ϊ"Σ'Γ"Α“9ΡΜΤ"ΝΠΡ^ΣΜωΜπΨΠΑΜΜ^Ν"ΜΜ!ΜΠΨ"ΜΜ¦ἔἑἘ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα