Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΦΑκΕΛοΣ ι 
Με£ιντΜσοΑι.6π Ψ ι ”
' Τα δεδομένα για Στεπίνσκι  “
καιΛίπσκι. καθὡε ι __ ¦ ¦ _ : Ξ 
κανουνε ΜΜΜ· και Μπεν” ΜΜΜ ΜΜΜ | Μ πλπ·ιλισν το· | τιιιιι ι ο | Μ. αλλον “τα ' · · 7
Γκουρακο που προέκυψαν από
το <ο?ουτινγιἔτοἑιἑΜιλοβανοβιτ8
' “Μ “ °“ τ» Διοοι·ογκΕκιι Πιτ" Απο Βιτιιικοπ0γι0.
ΤΤιΕθ"ΤΗΤΤ ΒΗΜΑ λ|Τ0ΗλΕ|ΕΤΛ| "ΜΜΜ0ΜΜ
ΜΜΜ 6) ι
εοφ ΟΝ Από το ΠΡ00λΥΗΠ|Μ0 ΜΕΤΑ" Η ΡΜ
ΠΑ ΤΗ ΓιορΤιι τνικΡιιιΕικι κι ΤΗΝ τγι·ιιιιικι
ωρα ευθυνπ8 όλων απέναντι στπν ιστορία του ελλπνικου
υπόσκετ αλλό και στπν ιστορία των συλλόγων» τόνισε
Ε Σ ΕΕΗΤΗΕΕ|Ε Δ|ΗΕ| ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΤΤλΤΗ0ΕΗ|Α
οκοτπ0κΔιΑ, πρι κοιι>ι1τικ0κκικετ κατα τι όλα
πι εγΡιιπιι·κετ καιει
π Τε;  ' (1· ) Ϊ Υ_ Η ι
ι |  , Ξ
< .· ι η ` Φ· ό Τ Β
ι “ Ι “ χ ·` τ ·
' λ |
 π ·. · χ @τι ·_
Ι? Μ `Θ | Ρ | ι δα
Ι |>τ; ΜΙΟ» · | “ρ
. ι Η ο, ι σ· κι τι· ι
Με   ' Ο ΠΑΟΚ έσπασε τπν εδρα τπ5 ΔΕΗ. με του5 γππεδουχου5 να έχουν παραπονο από τη διαιτποία
' Πιο δυσκολα απ' ότι δειχνει το 78-60. ο Αρπ5 επικρατπαε Με καποια
κιοιικιιικιι ιι τόποι 1ιικπιιιο- πικιοιικιϊκογ,
Γνὡριυοτο σκηνικό
ατοκαραῖακαΜγιατπφιὲστα `  _ ` ι Ι
του43ουπρωταθλωατο5 Θ Ι . Ξ Δ ρ Φ Ι ὅ
να ©©
ΜΠΟΡΗ ΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΕ|ΑΣΤΕ|
0Δικἑοαλοε θόλειτο διπλό
στα Χανιό.το οποίο Τσοκ αλλόεει
τα δεδομένα αταπλὲι οφ
ΜΜΜ @6)
Ἡ ΠΑΣ 'Η ΕΠ' ΤΑΣ
Ενα από τα σπουδαιότερα πατε
στπν ιστορία τουε δίνουν
τα Γιάννενα στπν Ξόνθπ
κιιοκΜιιιΑκοκιιικιιοεπκοτ
Ακουω
'Π|0”|(0ΝΤΛ
. 'ΔευτὲραπΤρίτπ θα κλειδώσει
 Σιδερολοστου5 καιυακαίρια η ΠμωωΜΜΦ|ξΠ5
(τόπων ατο κλειστό Με ΧΑΝΘ - _ Η ' ¦ . .
Τ  7 α < ΜΑ δ < · · ο· 'Λετο·«Τουχ ονουπ »
πιτ λ 6-5· Μ λ ιεΝτ η .· Ο ρωωΥων'Ψ“
οιωώο'τπεΑΕκωυπἡων ου ιαγυενπεχασε_με απατη αταρο στον τε ικοτου του! 'ΜΝ' ΜΗΝ ΜΠεργκΟΜγΜΝω
Μ::ἩΞἩΞ%ῇ “$6“;νω;@%ῶ“ Στο πιο ΜΑΜ: κΑι κοΝτοχΡιΣτοπονΛον  εκθεση ΜΜΟ  ΜΜΜ
“ κ· 
ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ 7υμωΜι› ΜΜΜ