Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟ
!0808““©οωποτ-εΓ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μο ῖΞΠΠΜΧΞ ΤΜ ΔΜ©ῶΞ[ἱ| @Ϊ ΠῶΜῶἶ©ΜΧΞ ©Μ©Λ©Γ@Μ
= @ΆΜΠ
η... ΡΑ
ἔ Η _ Η · Ι Π) Ι γ- 4 Ί ¦_ Ρ . - ..τ Ψ η · Ψ μ γ
” ' '| Η! ¦ ;
ή 9 ο η
Ϊ Β ῇ *η ¦:: ¦
η ` _, _ ι ν· κ Ξἴ“ι
5- ' 8η ο _ .4 _  ΒΑΘ
ἄἱ:.Δ :--ς/ὴ.-·
ν - ΝΒ· * . η' '£; Χ 
κρίσιμη απόκτηση Α ΜΜΜ Μηηκοί
για το εηηην·κό ο· Παω· μεταναστών - έηενχο· στην
ζητημα Η" ΜΜΟ ηησΧηηΜἱ ακούω
Με ΜΒ