Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Τρίγωνο Λάμπρου - ύποπτων ΜΚΟ - διακινητών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ια Ω! . ίἴὰΒ
¦ ν Δ θ·- ·° ο για καυσιμα η'
 “που ¦ Μαι ο Χ
ειι¦ιι :Μι ο
(Ο (θ Ο] ι ¦ η, ¦ Ω _ .Ι Οι; ι. · ΐ- , . τ . Ξθ ,- ι Ο ρ Ι. , ο η Ρνο|5ανο ν-ΡςΜω
Μ; ' Ο ι' " ι ο · ι · ' ` 7 ` ~ ' < ° ΜΜΜ α Μαι ΜΜΜ ὰ ααα
χΜ@6€
Απο "8/4 ὲωΞ 8: Ζ3|4/20'|6 για ανορὲ5 €25 και ανω Δ
Από “'8/4 έα!! 8 23|4/20Ί6 Από ι8/4 ἑω5 & 23|4/20'|6
|σκὐει απο '|7|4 |σΧὑει απὁ ΠΜ
ἑω5 8ι 23|4/20Ί6 7 | ι ' ι ἑω5 & ΖΞ|4|ΖΜ6 χ Κ
για αγορὲ5 αΕἰα5 ι ' " ¦ για ανορὲ5 αΣἱα5 Ο Π
€5 και ανω ΜΗ ΚΔ €5 και ανω Ο ΚΣ
' . '
επιναγιῆ αΕἰα5 ,Ο ἶ ααα επιΤαγι¦ι αΕἱαε ^ῖΧ©£@ῶ
Ψ" ΠγΟΡἑ5 ΠΡΟ"'ὁνΤων ΔΕΛΤΑ ° ' Ο αν “ για αγορἑ5 προ'ι'ὁν·ι·ων ΔΕΛΤΑ ζω ο Λ
ΛεπΤομὲρειε5 σΤι5 σελιδε5 52-53
ΠΟΝΩ <
Ολοι Οι αγώνα |
ῖἶΞΞ?ἔ;ἐἔἔἶὲΞΐἔΪ τετΟΙε8
' κωδἔςὸ στο καναλι 
μ ΜΗ Π· Ξ πονο ι .
|'|ΑΡΑ|(ΡΑΤ||(0| ««ΑιιιΑι=χοενι=ι:Αιοι» |(Α'|'ΑΡΓ|·|ΣΑ||| Το ΚΡΑΤΟΣ
Ο | ι · ο η Το ιιιιαε·ι·ο ινιιιιιοΣ ·ι·ι-ιε ιιοιιι·ι·ικι-ιΣ 
! ¦ . ν ΓΡΑΜΜΑΤΕ|ΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ
_  Για οΕινιΑ·ι·Α ΔικΑιΟΣνιιιι-ιΣ. πΑιιιο:
 -° ,η ¦ ΛΑΜΠΡΟΥ. ΜΑΖ| ΜΕ ΜΑΣ|(0Φ0Ρ0ΥΣ!
' ι η Ξ .. ι Και 600 βουλευτὲε, Η Βασιλικὴ ΚατριβανΟιι και Ο ΓιὡΟγΟ8 ΜΜΜ,
' ¦ ` Ο σε εΚδΙὶλωΟΠ συμΠαραΟταΟΠ8 στα ΜυτιλὴνΠ ι1Πὲρ τΙ18 αΠελευθὲ: _ . _ ρωσΠ8 διακινΠτὡν ΠΟΠ εὶΧαν συλλ11φθεὶ και ΠαραΠὲμΠΟνταν στα
_ 7- ΔικαιΟΟι3νΠ για ένα καΚΟὺργαμα και τρὶα Πλαμμελὴματα · ; ¦' ϊ
, Ε .· ›
Η Η Πιατων
“ΜΚΟ    
Β _ ὁ ὁ Η 
- διακινιπων ··  
Το παραξενο Ταξιδι που πρὁδωσε ·ι·ι5 Οπόγειε5 διαδρομὲε - «Βρὴκαν» μεσοπὲλαγα ·ι·οαε με·ι·ανασ·ι·ε5 και
Τουε παρέλαβαν οι ιδιοι - Ε·ι·σι εΞιιγοὑν·ι·αι και Τα μΟσ·ι·ὴρια ·ι·πε Ειδομὲνπ5 - Αναγκασαν ·ι·ον Δρἱ·ι·σα να παρει πισω
·ι·ι·ιν ανακοἰνωσπ για ·ι·ι5 συλλι¦ιψει5 - κανουν πω5 δια·ι·ασσουν έρευνα - |'|ὡ5 και ποιοι υποκινοὑν Τα επεισὁδια
¦ “κα Ά·
-__ β 1
ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ Ι ι-ι Τι>οι'κΑ ιι-ιΣ κΑΟι-ιΜιΞι>ιΝοιι-ιιΑΣ -ωιεω%ε “Με
ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΜΝΗΜΟΝιΟΗΡνΟΜιΣΗ - _ . _ ¦
ΤΟνΧΡΕΟνΣ... ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ¦Ρ£8ἑΜ% ΕἑἔΞἘΜἙἔἔΞἔΜΜΜε*
ΕρΧετοι ο «λογαριασμὸ8» με το νέα μέτρο τΠ8 ΚΠβὲρΜσΠ8 ' ΣΕΛ- 35 · ΠΟΙΟΙ ΠΚΟλΟυθΟὺν τον ΤΠ8 ΗλεκτρΟνΙΚ1ὶ8 ΑθΠνὡν
Ξ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ι>ιιι~ιιιιιιιιι` 'ΡΑΡΕΠ5
ΕμφύλιΟ8
για 3 δισ. ευρώ
Ο γιοε Του Περαιικοὑ και ιι ΠΠ δυναστεία
ΝΜΜΜΜ εα8ἑιφ“ Τ“ψνὸΜΞ@ω Γουλανδρὴ
· ΣΕΛ¦ 46-49 · ΣΕΛ¦ 36-39