Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦,·¦υ
πἩβ Δονιι°
Εκδοτα5: Κωνοταντινοε Ματσιι5 Ι7Αιιριῆιοο 20] 6 · Αρ.Φοῆῆοο958 · Τιμῇ Ϊ ευρώ 'όιοκταοἱα:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
'- ω·Ψ ε ο ΜΜΜ" Ἡ“υ·ΞΜΔ“α ·ἩΗ !·τ
ΑΠΟΚΛΕ!ΣἩΚΟ: ΟΛΕΣ Ο' ΚΡΥΦΕΣ ΕΠ|ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ
ΤΑ 6 ΤΡ"( ΠΑ ΝΑ
ΜΑΣ ΤΑ ΑΡΠΑΞ0ΥΝ
» Μεθοὁει3οει5 για να τα Παροιιν ααα δαμοοἱοα5 αιιαῆῆῇῆοο5, εῆεὐθεροοε εααγγεῆμααε5,
κια Ἡ
αῆῆα και σανταξιοΕιχοαε » Ποιοι θα Πῆιιρὡσουν τα περισσοτερα Σεπ. ιο
οικοΝοΜιΑ ΓΡΑΦΗ τι" «ΕΕΚ»
Λιιοτεια... μετα -φορων (Ο' οΠΟῆυμενω,
Α6ιανοιπιι η φτωχοιιοιιιοο ,
Που Προωθεί τι κυβερνηση Ο' Βοῆεμενοι
Μ" καιοκρατικο5
ΑΦιΕΡΩΜ|Α ιιαραῆογιομοε»
Καινοτομια και Ευ Ζην  ΓιΛΝΝΗΣ
Η Εῆῆαὁα σου αντιστέκεται ^ΟΒΕρΔοΣι
Ξ ορμοοιογροφοε
Ξ £οΜΕΒΑ£κ
Ξ Ποιοιι5 ιιροκαῆει Σε”
- ιι “Λαι6ιι»
ζ Η ἈνιΖεῆα και , ,
η (διαφήμιση σου “Η χωρο ΒυθιΖεται»
· έγινε να'  ·-  - ι ΓΕΡΑΣιΜοΣ
Σερ. Μ
ΕΥΡΩΠΗ ΔΠΞιΠΗΣμ
Ποιοι οΒοὐνται ο | ” εκ'
Β φ' Αρκετα "κι, φυγ ' “Μια αιιὁτα ιὁια ε
το Γθχπ Σε Μέσω οδηγει αι χώρα ιι καΒερνασιι του ΑΜΠ Τσίπρα. Η ύφεση σαιν αγορα. ιι | μ
ΜΒ οῇῇογὲ5 έρχΟΜ¦ στην ΕΕ· _ αβεΒαιοιιπαΙ ιι τρομακακῇ εῆῆειψιι ρεαστοαιια5 -ιιοο ειιιΒαρανονιαι απο σι φορο- τη διο η ρογμοτευση »
__ Μ· κ αιιστρικῆ εαι6ροιια του κραταω· οδηγούν σε καταρρεααιι την Πραγματικα οικονο= μια. Η μονη Μαι· ειναι ααα· των εκῆογὡν και Με αῆῆαγἡε κυβερνιιαιι5, αιιωε κατα- ΓΕΠΡ ΠΟΣΞΝ θγρ Α Β δεικνύειαιαπο ὁῆ8α56ιιμοσκοιιῆσειειιοα6ιεεαγοπαι και6εἰχνουν σαφ8 μεγαῇο  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξἐ | ιιροΒα6ια=ι Με ἔΔ. κατα 6% ἰωε 8%.ἔἔἔιιγοε ειδε ἩαακΜ"%ααοῇπεοσπε ο ΜΡ ρ ΛΣ'
Ξ·- Κιιρια σε στοα Με. ιι σαι στοεν ενονα ' ε α ι ' - _ - Ξ Η “Βτκ» (κορσα' , Μοναδα Βαθια8 κρ'σιιε=αΡενω ΩΠΕΧ|Τ.καῆεσεεκνε=υτον=ιρ%οΜ%ὅἶ Ρ  ΒΟ“ῇεωΠ5,Ενω_
έ κο' 005 στεῇνε| τ0με|ο νει. για να δώσει σαιν ΜΜΜ και στον οικονομιααιεαιν ευκαιρια να αῆῆαεοαν αο-  Μ ο ο Π ο"5 κενφωων
Ξ Μ" ρεια καινα6ιααωθοὐναιιοταεαερχῳενα Με ω"  "ο ~ Με