Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦·:......_
'..·····. '
.·····. `
..·······.¦η
`.` ·
""Μ|ΜΗ0
Ι' η'
ΜΜΟ 20% Μο ΜΜΜ. ' · ιι
«ιιιιιιΜιικι» ως αγορες 0ΜΜνων
ιωΤο”σΜΜ μπΜΜιιιω ··ΩΜ@' . ω ω.:
ΑΠΑ|"ἩΣΑΝ ΠΡ|Ν ΦΥΓΟΥΝ...
Πουλήστε άμεσα το 51% της ΔΕΗ
<(Γρἑξτε» ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ
ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΟΙ ΜΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ Το ΧΡΕΟΣ · ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΝ ΔΑΝΒΙΣΊΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 27 (Ξ) ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΝΟΝ'ΙἈΙ ΠΡΟΑΠΑΠ`ΟΥΜΕΝΑ
 ·; ' το”... Η Μ ωΜωΜνΜσκωΜΜ@Μ.
ΡΜ"Μ ΜΜΜΜΜΜ ΗΕΕ,ΜαωΜΜιωΜ'Μωωω
.ΜωωΜω ΜΜΜωΜΜΜωΜΜ
ΜΜωΠΜ·Μ ωιω6ΜΜΜωΜωωΜ
Μη” ΜΜΜ·ΜΜω
.ΜΒΜ ΜωωωΜΜω“ωα 'ινΜὡΜ ΣιοσιὰωωωΜ@αΜΜ
Μ Μ Μ.ΜωΜιω Μα ΜαωΜΜ Η"
ΜΜΜ: ω. «ανάπτυξη»
' ΕΜΗ αιμα οι: ω
ι1ιι'ιμΠϋ 49 άμα ιπιιν
Οι·ωιηϊιι·ν Οι· ειναι οι»
ιχΜικα χω ων ικ›ρὰι
ΠΜ ελληνικα. “ε“,›ω“.
ως. Και ιιιιι0 ισχύει Πιτ
μυθ0υμε είπω· γιο ιι·
ιι).ιιθινἡ ιι.·μιι·κι'›μο·ο ιων
ιιιιζιιιίιιιε“κ κι1ιιων δ»
μερών οι·νιιιιι'ι難“Λ· ιιι·ιι
ι·ιδιι γινιΜω από Με.
με αντικείμενο ιι) όλων
Η'. ῳἐω κο· αι ΜΜΜ
ιιιι π›ιι.”Ομ“κ ιο φαω.
ζήιιι¦Μ δωσω Γι, Μιλ".
προ. δα τινι” Μινι ιι διιι·θέιιιιιιι ιοιι @σως Πι·η (Η Χρέη.. ω· ΛΗ Μαιο
Η! ΣΒΙΕ μιι βιώσιμο. δεν
ΕΦ0Ρ|Α - ΔΗΛΩΣΗΣ
ανω Παω κι" ιι ΜΜΜ τιιώ ιηκΧπιοιιομου
ων. αΏό χ°ιιιιί δεν τω
Πισω ιι›ιι μια ι›ικ“νωιιιιι
ιιι›ι·νιι Μοριά “ι .Μα
Ψἱθυ ω· “Μ τΡΑιιΕΖΑ ΠειΡΑιΩΣ
Έ. οἩΐκ%'ΜΜ
2.5.Μω8ωΜ ΧΧ
οι" Μνιιιιων Μι|ιιι 3'0ΜπΜ ω
ΜΜΜ κ. ι 7 Μι· · κ ' .
ΜώΐἔωἑἔἑΐἔΞὅΠ" ΜΜΜ  ΜΜΟ Μ “ΜωΜΜ