Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.8χιαρ|υ5.9τ
0.|||'Μ$
Σεεπαικαδαμητικ8 προτασει9 από
κόμματαηπαραγαντε8ΜΜΕγιαα5
πιλεαπηκε5όδειε8
τα ουρανου Μπαμ
ο Δω.» Ω? ο
Β.ιΜλιιλπω
<θκΜπωυτάηι8
ΗΗΕ .σου με: του , Ι , Το "0φ8"'μ° ο·
· , των διαπλεκαμενων ΜΜΕ» Με' η' Μ_ πω"... πιο Κύπρου η =
ω Ο Μ Ουφυπαυργό8 Εσωτερικών μιλάει για την ογεν·γρσμμ(ΜΜΜ Μ Πω Με' ·
ΠανεστηΒαυλήααφαλισηκό-φορολο- “ξ'ολ0γ"9Μο ΠροσφυΥ'Κο·ωμῳ ΜΜΜ _ Ενότητα5 μιλαει για τα ιδεολογικό υπόβαθρο και "ΜΜΜ κι
γικό.ΤηΜΕβδαμάδααιψηφαφαρἰε5 δ'“φθῳω Κ“'Ιοενδα0μ"0"ροωρωνω0γων τη. τα" ταυεστόχαυ8 του κόμματαε τα. πιο Ματ
 Πακίτα; α ΚΕΝΤΡ|Κ0Σ ΤΡΑΠΕΖ|ΤΗΣ ΤΡ0Φ0Δ0ΤΕ| ΜΕ ΡΕΥΣΤ0ΤΗΤΛ ΚΔ' ΚΕΡΔΗ
ΟΜΩΣ Δ|ΛΦΥΜΣΣΕ| τα Δ||(0 ΤΟΥ '(0ΜΜΛΤ| ΠΡ0ΣΤΛΣ|ΛΣ ΚΔ' ΕΠΟΠΤΕ|ΑΣ
ΦΑ' ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΝΤΡΛΓΚ|
 ως Μπαίνει στο πρόγραμμα τα ΔΝ"
Μ. Πέμπτη ιμηφᾶανται τα μέτρα
 <: ή Δϊ η· · · ή ι  έ`ζῖ;Ξ;`  .ΕΠ|ΤΟρ|Δι
 ή  '° “  ' “ΑκτιΔΡΑ:τετηΡλ
Δημιουργική ί: ΕΜ η ΜΜΜ στο Εμποροι· Για Μωωω.“
ΠΠΠφ£ΙΠ ΚΜ ΜΒ φ _ _ _ τ γ _ _ . ,ε Η παρέμβασή του τροφοδοτεί
. ' 4 ' ~ κ - η Ί 5 ' πράγματι τα τραπεζικό σύστημα με ρευΠΠ0κρΠΠΚ0Π0ΜΠ£ί5 ή ' τ - _ ή Π ' 4 στότητα και τα εντάσσει στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης. ενώ ενισχύει και
"ΕΜΠ τους ισολογισμούς των τραπεζών!
' Συγκυση (ΙΠὁ Π5 δημόσιε8 αντιπαραθε- τ ` Ο κεντρικός τραπεζίτης παίζει και
σεβ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών ένα ανε ξάρτητσ πα ικνίδι, θέλοντας πρώτα
απ' όλα να στηρίξει και να διαφυλάξει τα
με τα Ταμεία Αποκρατικοποιήσεωνγια την Ι Ι
γιατι το τραπεζικό
αξιοποίηση πιο δημόσια περιαυσιαε
” ” - - τ . τ τ ο η ' σύστη ατελείυπότη δική τουη οστοσία
.Τ0_ΜορΠκο Δρίτσα ΜΙΣΠἱρω οισνΠ_ ἐΐἑ:αἔἔἙἑεἙ Ι Ι αλλαγη ίΙ/Η10Π8[ΙΙ8()ΙΚ()γξ· Ξ'Μλ0ἔἶἑἘ&ῶι κο' "λ=ίσ|ο πωπω! ρ
φόσεΙ3 Σκαυρλὲιη. οιαντιδρααειε μεριδα _ ΦιλἐῖΠὁΠ0υλ=3 οὐκ "Η” Β(1ίλὁ'ΨλΜΝΗΜΗ Πλω ώ" ἔΙωσε τ - Μπρίνειοταπρόγραμμα,αποδέχεται
βουλευτὡνωυ ΣΥΡΙΖΑ'ο¦κοθυσ[ερῇσω _ Ψ _ ι | ια Μίκη υιό Μαη και ιι σωτήρια | την «ελαφρυνση» τομ κρεαυς και σκι τα
καιω ΠΜω αποτελέσμοω Μάτι σε υχ0Ρ"· ι κι με ισιλο λ Ι ι ιαιι ι Μάνιου! ν0υ0νι0- Μ 55 κουρεμ0 και θσΙξΕΚΝΠσ€| δ!0Πρ0ΥΗ0ῖεϋ·
_ , _ σεις για «μνημόνιο» που θα διαρκεαουν
. ΠΟΠ 'φωσ να ΠροχωρΠσουν ο' 'δ'ωΠ' μέκριτον 'σύνια (τουλάχιστον μέχρι τις 22)!
Κ0Π01ῇσ£|5 των ΔΕΠΑ.ΕΛ.ΠΕΔΕΗ. ΕΥΑΘ · Ι τ* ι " τ Εγκρίνεται η συμφωνία στα
   ἑύι·οεταυρ!
_· :παταω ν;Ησυνάντηση0μπάμα-Μέρκελ
   ἔΞἔἑἔοἱά›ρειςγια λύσηταυ «ελληνικού
Ϊ ι ,
Σταυ5όιεκδικηιε8ΜαρινάκηεΣαββἱδηε ή “ἴἱ:ψ“Φ'ζ"Μω μετρο:
7 , _ _ ασφαλιστικό, φορολογικό, μεσοπρόθεσμα!
. Βαρδινογιάννηε Κυριακού. Καραγιωργη5. ι ' ί τ π τ Φρένο στην α βεβαιότητα!
- · μ . _ Ι ,. ε Βρυὡνιι5καιπιθανόνΑλαφουΖαε-Ερωιημαιικό Αντιστροφή πορείας προς το βόροῆρο!
μέ Ί Εξ Μ| για Κοντομηνά και Μπόμπολα-ΟΨυΧαρπ5 εποε Ι ΜεΥ°λώ9°“μεΨ""° Ρε ε"εν6“°ε'5·
¦ τ . κυριως μεφρεακακρημα αποταεξωτερικα,
Χ ' διώξαυμειδεαληψίες καιοφήσουμε πίσω
τον λαϊκισμό καιτους τακτικισμαύς.
Η τη ·· Οι Πολάκηδες και αιΔρίτσες. Η
φαρακαταιγίδα (ελπίζουμε η τελευτα ία).
'ι η Τα κομματικό κράτος και οι πελατειακές
' . ι σχέσεις.
7 β το ι€£;ω€Λαμβάνανταςως δεδομένη τη Ζ
' συμφωνία,καλώςεκόντωντωνπραγμάτων ι
δόση θα παρουμε μετά το δημοψήφισμα η
λ στη Βρετανία (22 ιουνίου), προκειμένου 1
ι να καλυφθούν οι υποχρεώσεις μας προς
Μ '#Β.“
 σπόρο <  ο
ακυρώσουν τη μεγαῆύτερπ 3-0 κ
αστική ανάπτυξη στον κόσμο! ·ι ρ ·
δινοντα8προτεραιόυιτα στον ΔΟΛ Μελ-ετ
μ ή ,- ρ κ μ* κ _,. Πι
αοΜωωΜΜ
Οι σκοπιμότητεε,αιπερἱεργε5 εκκλήσει5στη
Δικαιοσυνηηεπισιρατευση βαυλευΙώνκαι
κελεμτηῶν και η απόκρυψη τη3 πραγματικό·
τητα5! Με.
· κ Τα ραντεβου με
ο Μ την ελληνικη τέχνη
Ν Μ στα Ζάππειο
Ξ 'ιΟ:ω!(“:Σαλαμαπαίηση καταβολήςκρηλ μάτωναπότουςδανειστές!Δενπαίρνουμε ι
λ δηλαδή τώρα λεφτάγια να τροφοδοτηθεί ;
. , . κ Ό · ί με ρευστότητα η εσωτερική αγορά!
Η σβήσω ω" Μ β“ΡΙε5ω""κεἶυ"0Υρςφὅκω φ£ρνΟυν (ΠΟ (ΜΙΒ ι ΑΝΤ'ΔΡΑΠΕ: Το '0ΒΕ προειδοποιείγια η'
η» σ"°νΜ ΦΜεΜ“"Μ "Παυλο" "Β ι / | ' ύφεση καιαύξησητηςανεργίας! Γιατίπρέπει Δ
08 δ|αΜ3 Περιόδου του Ι 82 Ι . από τον οίκο Π. Κμ μ ενο ΜΙΟ” να καταστεί επιτέλους αντιληπτό ότι όταν
Βέργα _ τα «πολιτικό κόστος» γίνεται επικίνδυνο.
Πόλα Ο Το οὐχ έ 'ϊ “ αι εξελίξειςγίνανται ανεξέλεγκτες και μη Ι
Τα Μ του Μ Κόντα λαυ ἔοὅωἶ ιακοε- ι διαχειριστες! “Μουσικό στα»
¦ , . Γ - γ Ε ' . λ Φ ρ . Η Κλ0Πῇ από ΜΙΒ ναό από Εβραίο συλλέκτη, ί το στηρίζονται ολίγο· και προνομιούχοι. “
· _ Μ - κα” ΠΟΜΠΟΙ) 05' “ω“ν0$ τα 25 εκατ. που διεκδικούν οι κληρονόμοι η ι ενώ τις επιπτώσεις τι εκατομμύρια συ- ι
Ρω"ᾶ^υφ“ Πω“"ὡ ω· γνωστη” οικογενεια συλλεκτών και η Ρ"°^ως “ο 'λ
ί εεττ ;ε εεεΧ¦ πῷ-=_Μπ =7εεε_=_.λ
“Ἡ Μ. η η ΜΜΜ Μ” οποία: απανω ι