Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Διπλή ανατροπήRecognized text:
 ἑἶ/κ -_].
ΟΙΚ0ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20246 - ΕΤΟΣ 69ο
Ο Συνεντεύξεις
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΛΣ
 ΗΜΕ ΡΗΝΑ
ποιοι ππιιι·πιιονιι του ιιοι'Αι>ιπΣινιο τιιΣ ΣνινιοπιιτπΣ
«ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ» ΟΛ ΕΞΑΓΙ'ΕΙΔΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο Κυριάκος αλλαΖει
τα παντα στη
Νέα Δημοκρατία
›Τέλος τα δανεια από
τις τράπεζες για τη ΝΔ
›Αποχωρεί αυτοδίκαια
ο αρχηγός όταν χασει
στις εθνικές εκλογές
› Πλήρης διαχωρισμός
του κόμματος από το
κρατος Σελ. 14
ΣΑΒΒΑΤ0- ΚΥΡΙΑΚΗ 16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 25€
Ι|||||'Ι|||'Ι||||||||||Ι"|||||||||||'||||||||||||||| 
χωροΦυλακες  Β [
οι Σκοπιανοι Ι , ι Η ¦
ΜΜΜ 1Μαχαιρι στα συνταξει5 2 Φορολαγικο σοκ
Μας κατηγορούν γιατί ο Η - · Η .
κΞἴἔ°Ἡ$8ἔ Το ΑσΦαλιστικό 'ως "Μ Μ Νέο σεναρι,ο για α νέα
ΜΝ». τΜζε¦ «πριμοδοτει» κλοπη «κ » η Μ την επιβολη τέλους ν" ΜΜΜ 2016·
οΜΜ υπουρ- Φόρων-εισΦορών σε όλες τις τραπεζι- ωρα Μ _
ως Αμυνας ΜΒ . κές συναλλαγές  
«Υπό εξαΦανιση» Μ 200 ο Μ
οι συνταξιούχοι με Επιμένει το ΔΝΤ ------------------------------------- -
ΜΜΜ “ΠΣΙ“Ρ““ εισόδημα πάνω για αΦορολόγητο  ......... ..θα ω
Το ΤΑΙ|'|ΕΔ από 1.3οο ευρώ στα 8.182 ευρώ  """"" να" ω
κυβερναται από Υψηλότειιες Επιπλέον Φόροι για  ..... Η! ω
· · εισΦορές για αμει- μισθωτούς-συνταξι- Μ 11500 Πω ω
τη δ'0'κησ'Ι το" βόμενους πανω ούχους με εισόδημα ·· Η ““ “““ Π °° ¦ ' Η °° '  ···· 
›0 πρόεδρος του από 1.000 ευρώ 9.000  2Ζ000 € '
Ταμείου δίνει απαντη
σεις για όλα και τονίζει επ. ο - ο
«θα έρθουν μεγαλες
επενδύσεις μετά την
ολοκληρωση της αξιο- Μ"ΜΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
λόγησης» επ. 8-2
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΛΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Είμαι Ελλην.
αδύνατον να
είμαι σοβαρός
›«Η νέα Μόδα είναι ένα εμΦιιλιογενές
μορφωμα. Πασχα από
, - τη ρηχότητα του πολιι, τισμικού της αποθέ> χ. · ματος», αναΦέρει ο
'  σκηνοθέτης Σεπ. ω
Σκληρό
Ποκερ
υψηλού
ρἰσιςου
ΕΝΤ0ΝΟ τιαρασκιινιο
για να κλείσει π αξιολο γηση. «Μ Ζοπε» για
ι τη ρευστοτπτα το δίμηνο
βη Ιουνίου-Ιουλίου :Μ :4
ΠΑΣ" "ΔΗΡΟΜΟΝ ΣΤΟΥΣ "ΡΟΜΗΟΕΥΤΕΣ
Κρυφό χρέαε 3 δισ. ευρω
σε ΕΟ|_|ΥΥ και νοσοκομεία
Σε κίνδυνο η ιατροΦαρμακευτική
περίθαλψη 10 εκατ. πολιτών
Οικονομικός «στραγγαλισμὁς» σε
Φαρμακευτικές εταιρείες, κλινικαρχες και προμηθευτές Με:
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ νπεΡχΡεπινιεπεε ΜΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αυτοματη διαγραφή χρεών
ο ζ5Δπ 0/
ί) μ οι!
Ερχεται νέος νόμος για την πώληση σε ξένα μὲ
τυπα8 και των «πρασινων» δανείων
Επιλέγεται το «κυπριακό μοντέλο» με εξαιρέσεις στη μεταβίβαση συγκεκριμένων υποθηκευμένων ακινήτων :Μια