Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι κερδίζουν οι τράπεζες από το μπόνους της ΕΚΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ιι8ἴτοτΠΡοτικί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Σάββατο 16 ΑΠριλίου 2016 |τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.044
υπουργείο οικονομικών
εγκύκλιος
ελαιόλαδο
Τ| ΑΠΕ|ΛΕ|
Τ|·|Ν ΠΑΠ(0ΣΜ|Α
0|Κ0Ν0Μ|Α
[ΠΕ] Οφελος 1 δισ. αΠό μιν ένταξΠ των ελληνικών ομίλων στο Πρόγραμμα ΠοσοτικΠς ΧαλάρωσΠς
Τι κε ρδίζουν οι τράΠεζες
αΠό το μΠόνους μις ΕΙζΙ'
ΔΕΚΤΑ Α|'|0 Τ|·|Ν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ |(ΕΝΤΡ||(|·| ΤΡΑΠΕΖΑ
0Μ0Α0ΤΑ ΤΟΥ ΕΒΕ ΑΞ|ΑΣ Τ 8,5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
Μια ώθΠσΠ με Πρακτικό όφελος έως και 1
δισ. ευρώ, αλλά και ψυχολογική τόνωση
στον ελληνικό τραΠεΖικό κλάδο έδωσε τι
αΠόφασιι του Μάριο Ντράγκι να γίνονται
δεκτά οτο Πρόγραμμα ΠοσομκΠς ΧαλάρωσΠς τα ομόλογα του ΕΡ8Ρ Που έχουν στα
Χαρτοφυλάκιά τους οι
τράΠεζες, Αν και δεν σχετίζεται με μιν τρέχουσα
αξιολόγΠσΠ, τι κίνμοΠ
αυμι δείΧνει ότι τι ΕΚΤ
συνεχίζει να «βάζει Πλάτη» και Προῖδεάζει για 9.1
τΠν ΠρόθεσΠ Ντράγκι
να δράσει άμεσα μόλις
ολοκλΠρωθεί ιι αξιολόγΠσΠ, θέτοντας σε κίνΠσΠ σειρά θεμκών εξελίξεων. Οι ελλΠνικές τράΠεΖες έχουν στα Χαρτοφυλάκιά τους ομόλογα
ΕΡ5Ρ μις τάξΠς των 37
δισ. ευρώ Που είχαν λάβει στο Πλαίσιο μις
Πρώμις ανακεφαλαιοΠοίιισιις, αλλά και μις
αΠόκμισΠς του «καλού» κομματιού τραΠεζών Που εκκαθαρίσμικαν, και είναι τίτλοι
με μιν ανώτερα διαβάθμισΠ. Λόγω αξιολό
από Εθνικα
Πειραιώς ΤραιιεΖο
ΜΜ" Η (σε δισ.ευρώ]
γιισιις, οι τίτλοι μΠορούσαν να γίνουν δυνΠτικά δεκτοί στο (ΣΕ, για τις ελλΠνικές τράΠεζες όμως ήταν αναγκαία ιι ΠαρέμβασΠ
Ντράγκι, ο οΠοίος ανταΠοκρίθΠκε σε σχετικό αίμιμα και έδωσε το «Πράσινο φως»
για μιν ένταξΠ τους. Οι τράΠεζες έχουν μι
δυνατότΠτα σταδιακά
να ΠωλΠσουν εντός του
έτους έως 18,5 δισ, ευρώ, ενώ εξαιρούνται τα
ομόλογα έκδοοιις Ε$Μ,
ύψους ΠερίΠου 5,4 δισ.
ευ ρώ, Που δόθιικαν
στΠν ΤράΠεΖα Πειραιώς και μιν Εθνικά για
μιν κάλυψΠ των αναγκών Που Προέκυψαν
αΠό μιν τελευταία ανακεφαλαιοΠοί1ισιι. Η κίν1ισιι «καλός θέλιισιις»
αΠό μιν Πλευ ρά μις ΕΚΤ
τάραξε τα νερά στο τέλος
τΠς εβδομάδας, αναζωογονώντας το εγχώριο ΧρΠμαμστΠριακό τοΠίο. Ο γενικός δείκτΠς τερμάτισε ενισχυμένος κατά 4,86%
στις 574,73 μονάδες και ο δείκμις των τραΠεΖών έκλεισε με άνοδο 18,9Ζ%. >5
10,04
Ευταοεηκ Με
[ΑΠ8τ|ίυ$] Ερευνα για τους Χρόνους ΠλΠ ρωμών
9 στις 10 εταιρείες
με ρευ στόμιτα στο όριο
Με καθυστέρΠσΠ, λόγω ΠροβλΠμάτων
ρευστότΠτας, εξοφλούν τα τιμολόγιά τους
οι εγχώριοι Β2Β Πελάτες, δτιλώνουν οι εννέα στις δέκα εΠιΧειρΠσεις, ενώ οι τρεις
στις δέκα έχασαν έσοδα λόγω τος καθυστερΠμένΠς ΠλΠρωμΠς_ ΣτιμαντικΠ εΠιδείνωσΠ αναμένουν οι τρεις στους Πέντε
εΠιΧειρΠματίες σε ό,τι αφορά τις Πρακτικές ΠλΠρωμών των ΒΖΒ Πελατών Που δραστΠριοΠοιούνται στΠ βιομΠΧανία τροφίμων κατά τους εΠόμενους 12 μόνες, σύμφωνα με το βαρόμετρο οικονομικός συμ
Περιφο ράς Που καταγράφει τι Ατταάιμε Στο
κομμάτι των ΠωλΠσεων εΠί Πιστώσει, οι
ερωτΠθέντες στον έρευνα τος Ατιμάιμ8 συνεχίζουν να έχουν μεγάλο «άνοιγμα» ως
Προς τιι κο ρΠγΠσΠ εμΠο ρικών Πιστώσεων
στις Β2Β συναλλαγές τους, αν και για το
2016 φαίνεται να εΠιδιώκουν μικρότερο
ρίσκο, κάτι Που είναι εύλογο, αφού ΠροβλέΠεται νέα σύ ξιισιι των ΠτωΧεύ σεων κατά 5%. Το 64,6% και το 48,3% τιις συνολικΠς
αξίας των εγχώριων και ξένων ΒΖΒ Πωλιισεων αντίστοιΧα έγιναν με Πίστωσιι. >1 5
[θυάοιγκτον] Εαρινή σύνοδος ΔΝΤ
ΖΠτούμε μείωσΠ Χρέους
ΑΠαιτούν λΠψΠ μέτρων >4
Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε στη χθεσινό συζήτηση στη Βουλη το
θέμα της αξιολόγησης. ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για
ταχεία ολοκληρωση των διαδικασιών, ενώ ο επικεφαλης της αξιωματικός
αντιπολίτευσης επανέλαβε το αίτημά του για διαιέργεια εκλογών.>23
σημερα στη Ν
|στορικιί συνάντηση
για το προσφυγικό
Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος
Πάπας
Φραγκίσκος
Το ψαλίδισμα δημόσιων
δαπανών εφερε πλεόνασμα
Με το ψαλίδισμα των δημόσιων δαπανών κατά 585
εκατ. τον Μάρτιο -τακτικη που εφαρμόζεται πιστό
αηό τον Πρώτο μηνα του χρόνου, με αποτέλεσμα οι
δαπάνες να έχουν συγκροτηθεί κατά ί ,546 δισ.
έναντι του στόχου- ο κρατικός προυηολογισμός
έκλεισε για το α' τρίμηνο με πλεόνασμα 2,6 δισ. >7
Πώς η επιχειρηματικό γνώση
μεταφέρεται στην αγορά
Ενας στους 3 απόφοιτους του Εθνικου Μετσόβιου
Πολυτεχνείου «τρέχει» επιχειρηματική δραστηριότητα, 2 στους ΙΟ εξάγουν, μία στις 5 νέες
εηιχειρησεις αηοτελεί συνέχεια οικογενειακης εΠιχείρησης. Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις
της έρευνας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, που παρουσιάζει η «Ν». >'| Ο
Στον συνδικο η Ηλεκτρονικό
Την Πόρτα των κεντρικών γραφείων της Ηλεκτρονικός θα διαβεί τη Δευτέρα ο συνδικος, στα χέρια του
οποίου περνά πλέον η εταιρεία μετά και την έγκριση
της πτώχευσης της. Πρόκειται για το στάδιο της
ανάληψης της διοίκησης της εταιρείας αηό πρόσωπο που διορίζεται από το δικαστηριο, με καθηκον
να διαχειριστεί την πτωχευτικη διαδικασία. >ί 5
Νευροεπιστιίμη: Στις υπηρεσίες
των ανώτατων στελεχών
Η Νευροεπιστημη δίνει λύσεις σε τομείς όπως η
αδυναμία της συμπεριφοράς της διοίκησης στην
προσπάθεια υλοποίησης ενός σχεδίου αλλαγης ο η
αντίσταση των εργαζομένων, όπως ανέδειξε το
Εοτυηι του £ΕΟ £|υρ5 θτεετε, μου έλαβε χώρα
χθες στο θίναηί Αρο||οη Ρα|αςε, με την υποστηριξη
της «Ναυτεμηορικης» και του ηαΠοιηροιίκί.ετ ως
χορηγών επικοινωνίας. > 14
ΣΥΝΕΝΩΣ|·| ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ
Φ0Ρ0Α0Τ||(ΩΝ |'|ΑΡΑΔΕ|ΣΩΝ >2ο
ΤΡΑ|ΝθΣΕ: ΤΡΕ|Σ ΣΤ|·| ΓΡΑΜΜΗ
ΠΑ ΤΟΝ Δ|ΑΤΩΝ|ΣΜθ ΠΩΛΗΣΗΣ >ιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα