Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'στο ιι ανοιγει
τον των· Η Μι"
τωωωτΜοΣπΜΑΜ ω2 ι
ΔΘΑΗ_Π ΚΗ
των. σπορ
ΣοΒ)οω 'Ο ΑΠριΝω 2Ο'ῦ | Μο Ι'50 (2358) /€ 1.3)
ζ.  '7_“- Ο, Γ' Ί ` Δ . 'ἴ· Χ ο":
τ “.· `¦γ · .
_ '. _ γ Ι · -“. _ Ψ .__ .ο,_ Ι . ν  4 _ Π
,ΡΑ  Ι'¦_»μ__°·λ Ξ _ ο ρ Ο · 'μ' ι
. · · ,
Με Μποστ: ο Μιιι=ιιιικοΜιιιοοιιιιοοιττ μέτον
πονο των" ιιρωιιν στοιιερ των «κοκκινων»
Ο ¦ ` 'Η ΩβΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ να δώσει το Μο του μήνυμα σήμερα 08:30 ΟΑΚΑ)  «
ι ` -. ο 1 7 “ «
.Ο ο;
στο Πιο καθοριστικό ματ8 πιο σεζόν ω5 τώρα με αντιπαλο τον ΠΑΟΚ η
Ο ΣΤΕ'||Ν[|(|
Με  έ “το
τ·  9 .
χ `_ 6 Αν >
·“>  ·"
η· ° ^ '·'
. . κ . η 3 , · .
Με τον τεκΜνθωσι τιι5 Μρονἱα “ ·
4· .. χ . . . 'ϊ στο¦γιιΜο'ο)οΔνεαρο; Πολωνω φορ εβαλε γκολ
και Μαγ|6“ιῖο τοσ5 καλστΣροαε-τοο γηιιῶοα.
“ ι. .: 7 ω- “  .···“'9
_ Ο ὅ Ι '
τ - "|||'8"||ωΒ||8
ΤΚ.- . Ε 
ς ΑιροιιιιιοιιινΈοιιιριιι!
ΜΠαινεισαινμακοροΜνκαταΜοσι5κΜα5οΑΕΚ
· Μεγαλη Τρίτο (28/4) ο ρεβον8 στο Περιστερι · Για με
Β 7 Μαΐου ορίστηκε ο τελικο5 στο ΟΑΚΑ με μαθατἑ5
- Με εξώρε8 · Χωριο κοσμο ολοι οι ημιτελικοι
| ι , Π ; τ
ΔΗΜ·  ' , ι , 
ο είδαν στερῇσ_έι ση μῖτ` ' ' ”Ϊ  ' · › πρωι τον ΜΜΜ τω ΓΓΑ ιι ΑΕΚ
και δεν Φωτο Με καν ιιροσκΜσω