Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'ΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντιτς: ο. ΝικοΒο'ι'6ιτς
Διευθυντής Συντοξεως: ΠΡΑΤ0Σ ΜΑΚΡΗΣ ξ Ι 30 Ε )
ΣΑΒΒΑῖ° το ΑΠΡ'ΜΟΥ 20% Ο ΑΩ. Ί5935 '
Α"° ϊ" λΛΜ|'|°ΡΛΛ
Αυτή το Φορά στην
·τσρστσσ“ με 82-78
οι πωπω οτσνσν το το στο στιρο τοι χρειασντοι οποο υιο νιτο γιο νο ποοκοιοουν στο σοινοπ
Φορ τος Ξυοωιιινκος ο ΑΝῖΑΜ: ι" π.ι. ΜΠΕΡῖΑΝ2 ιτε π.ι. ΜΝ! ΜΒ ιι.. ο ποιο.) τοι υποσυνΣιι: Η· π.. ο οιυπ.ι το του· των οιστοιοοντων νιο
τον ουοσο τος πωπω ο κοπυττοος του ιισνοοονοἱτου ο οιΑινιοινποιιτ “7 π.. ο σο.)
ΤΟ" ΑΟ ΒΕΡΑ:
το €νον οπο τους πιο ονισους τοπικούς πρωτοσπιιμοτος
νυνοικῶν το ττΜυτοιο τσονιο. ο οουμπιοκος σον σε
προπονπσπ κέρδισε 3-0 τον Α0 Μπος. που Φονοκτ σον
νο εοονοπουτοττ στις Μονος τος οροκοισος σε Μπος
του ιιονοοπνοιτου στο πυιττπικο
·ι¦¦||ΔΑ
> πιο τιιιν·οΛι·π
. πικοΜιοον
ΟΑ ΑΛΛΑΞΩ...
¦'ΝΗ°Ε'Ε¦
υπο τον οποτωσινο ΜΜΜ τος Ντοοτυουντ
οπο το Μοτοπουπ. οπο στιτνουν πως ο σπυυπιο·
τος σο τοοιοστοι νο ποστ· στο Μο τον Μουρμοτιτῶν του τσομπιονς Λιγκ προς το απο; ιουοισυ.
ον το· στουσ οποιοι τοπους τποχισττς οποια·
νο πω οπτυοοιος στους ουιπους
Αυτο σπυοιντι οτι
ο ιστονοοοικος οποιοσυος πρέπει νο νιντι νοονοοοττοο οπο ο.τι συνοοος ο
το· οποιο οτι ο οικονομικο
ουνοτοτοτο του σο προοοι νο
σΕιοοοιπσσι στο τουτου νιο
νο οιστοοοστι ο ουοοο
τον ποιοτοτο τοι τον
που τος τοι εκτος
τοποοος
Μονο στο Μοτο ο οπυυπιοτος ο οΑ ΦΥΓΗ ΑΝΝ" Μι ΑΝ
σετ σντιστοοοτσν οι το· τοσα στο ΜΜΜ. ο Κο- ! · στους· Το ΗπεΜο Αι'ντοοινιὲς. οτ" το· πρωινο· ΒοτστΒιτς ΧοπστιιοποιπΝ ΓΝΑ! ο Ως ΜΜΜ" οσοου·
Μουν “ιο-τν. οποσ ο· τνο οπος τις ποιττοιτς το· οιοιττσι οπο τον οννοιτο
οσοι “ιο-8 οι σουσοο- " Μ. οοοντ το το στους τυπο ο πω τον ιουνοΜυσς· πωπω το 234., π;" τοπιπους μέσο στ γ νων τος Γιουνοιτοντ νο οντισετ το· το... υστςι 2ἐ_" ' 70 Μοτο |_ τοτοοτιισουν τον σον Χοοπ
μ '. με τον Μουρίνιο. ο" το πο-¦ἴ ι . το· τος στζον το· σνοξοοτπτο
ϊ ω . 'ξ. οπο το οποιο οοοτοΜοτιοτο
"” Μοτο που” τας ο πατο- ν. _ _ . αόςἔ 
ιιοτς σο νοσσ οτ το ποντους Ποστ επιοοσοιςι. ή( ι ο "”τΜΜ ω “Μ ° "ὁ
”Μ με. τνὡ το οποσ· του Αυ οιιοος. ο Γιουονιοο : ;. › ο' κκ· "ΜΜΜ των
“ΜΝ πωπω". έτσι" στους ο ποντους ισ/28ι · ι' Δ Ι ΜΜΟ" ΜΜΜ·
α" ¦¦. το· τοπιο ποίκτοιο τος νοοιῶτιτος ουοοος ·· ι
"°°"" αν τι" τοποσ σοιουο · οσον πιο οπο τ . Ι Η πονο· τοτε- . , κ ζ
Κω ° ψ. τον οπυυοιοτο το· ο Με" τοκοι. που ὁ · ' “Μ Μ" ΗΡ· ο πο οποιος· ν “ ΜΜΜ χ
Β" ω πέσετε νιο υιο οτουο Μ οτι του· -· ι ΡΜ 'Μ ΜΝ τον κυριου·
σου ο τοουοοιο σου” του ποοτοοπιι- τ πωπω του στο Μ- ο ` Η.
"κ ”ως μοτος. που' οτι σον τον τυποι" ν στοπ οπι- /_ τ Ξ θ!. Η
νικος α" "Η” ι ι ο Μπι ο Ρο- . _ ς ι ι
/ Νέοι. που ι· Α . Ι
- · > πονο· το” Έ ο - β ι
Γραφει ο ΣΤΕΦΔΝ°Ξ ΛΕΜ0ΝΜΗΣ (σεῆιοο κι Μ Ες τη · _ ,ο 
ωραια - > ¦
ισ τις ΦΜ- _ ·- _· · 
Η ΚΛΗΡΩΣΗ "ΦΥ "ΣΑΜ"'°ΝΣ Λ' 'Η ο ΜΝΉΜΗ: "ΠΕΠΗ... “°°"° μ. ν-_
Μάντσεστερ Σίτι - Ρετ” Μσορἱτπς και ΑτΠἑτ·κ° - Μοσ νσρνι ο 7 ~ · ο ο 4 · · · ΜΜΜ" Μ°Μ8
ΑνσΠυτικο ρεπορτάζ στο σεΠἰσσ ο - . . ` - ' - ν . ·· ; _Δ .
ο τις σντιοοοστις που οσο“που σε οποτππΜ τον
·Μττοτττοοτοος· ο υουπουονος Αοοοτισυου "°°°Μ'°"° "η" "
ΜΝ” ΜΜΜ που στα·
τοι στον τοονονοοεο του ωσπου η Μ"Μ°Μ ΜΜΜ' 'ΜΝ
7 ΜΜιιοΜ. πικαπ
ο πονους το· ΜΜΜ ο Μιτιτος οοοιστουτ- ζοντσς το συυιι·τοτιι τος
ντονιις οποοο· νος τον οπου τσοκ” νο τι- στπνἑπουτνπ 03% του
σιστ οπο· ουσια· το' τος οποιος τον σου· Για· Μ οι". Μ 'ο
$Ἑ=ἐῖ=°Ἡ?ἔ=$ἐἰἴ;==Ἑτ== οι πυιττπικοι υιποτο. ο οποιος τυοις νο Μάτι Μ'ιι"Μί°8' ϊ" Β'ΜΜ“
Ν “ων ΜΜΜ... ¦”°"““Μς νο νινουν το· σο απο σε στο· Κορσισκοτο · Τ· έντυναν ο Βοτανική
“ τπτισυονων το Μονς με τον ΠΑΟΚ. οτον ·νιι.ο·. ο Μοτο -τουιοε-.
τον ουοών το· ο τοπι- ούτος ο τους στο οποσ ττυνο- π ισπσν·τιι ΜΑΜ». στο
ο γ"¦ρχ"ω¦ ο :οΑι·οπονΑοτ ω". του το. τος ο· τον ποο9υσιο οι ΑΕΚ το· Ατοουπτος στον ποι- τοι τι το" οτνοιιοι ποσο".Μ“"° έν" ¦"¦“' σ” ε¦Μμ° ω. “Πω μονο μοσοτονι νο στον “πο τουςι Μποστ”. οπος ο Τσοιιπι
μινο ο· πτουοτιοιο ω ιι· 'Ο Ρέθυμνο στο 2!0ι ' / :ἩἴἔὅἩ=ΐ=ἔ==ΐ
ο=%Ἡ=:τἴ;ἔ% η ν=οΣ:ϋἑὅυἔΠ=τἄ°ἑ° ῖ"©ἔἔ'Ν "ι ΜΜΜ Ο ποιες ο Τον ποπσττιι Ι. ' “
. . τετ ιι το Μο ιιοτς Αεκ - Ατ ποιος. στις το ° .
οτοοπτιο γιο νο ουοτι =ν=°α%. Αποιπιον ιι ατος στο ΜΜΜ το· πιο ο” | ' 
"ΜΜ '° "ώ =Μ "° τ°ν "°ωα Μ“|" "Ο "Μ 'Ο Μ"'Π|'“ · ΠΑΟΚ 'Μ κι" Μ" ΚΜ.
"Μ" Μ. ουσ οσιΜυστο
' Ο = ο στους σου” οσους του
οριΜουτσιοΜπΜ
ΜΜΟΜΜΜ
ΜονΜτουπΜ' .
/ ΜΑΘΗΜΑ Με' ο· ο οι 'Ξπππνος έτουν νο πουν ποιου
στους Ξένους. κου ππον Λοτκσκι τοι Χονττο. οπο
“ ' > οι οποσ· σο πωπω νο ΜΜΜ οπο πρῶτο σοι τι τους Ι _ _
Ι σ. ί ΜΜ._..Μ “ΜΜΜΜΜ οποιιιιοιι πι·οοτιτοτ πτττι·πτ ο ο ΠΜἩἔἔΜΒ
.· ο ντα οποιοι το· το σοονστο
, ί - το σο του ο τουτο· στις Ο." Η· Μ .· Μ
'· Ή 'Γ σ "Ν” μ 'Ψ' ω Αποπνιοοιιντ ΜΜΜ :τοσους αν· '0 ΜΜΜ "Να" κ ψ
. ο Ή :“ἄ:=¦=¦= 83 ο κοτσνντπισ του το· πιουοντοοουΜ ΚΕΡΚΥΡΑ ' Μἑἑ:·“==6 5 _ ο κο· στο" ως ενο
_ Ι στοπτυοι νο υπονο- οπυιοιιστου τνσντιον του ιτο·- οστοι °ἙΐἔἑἩ8”" Β Έ 7 πρωτοτυπο Μπακ
οοοιστι τον στον νιο ΜΜΜ' ΜΜΝΜνΜν. χ τουρνουο στο που ο·
` νο τον νοοτοσοι το· 'Η ΠΠΜΝ τα· να!! τους γινει τον επομενο τοσο·“·“ “°°2“πιΣ:=°°° ο .το.:τ::ττ:::τ
"ζ" τ στις ποπτις τος το".
“ Ρ ' .. , _ σος. ανο· τον ευτσιοιο στ
 - "“°"ωΚ“· "“ωΡ°°°Μ- "ΦΠ”. ΓΑ °ΞΜΪΑ Ϊ! 'ΕΜ Η , ι · οσους σπποσουν συμβ Άι;“<- “·ῇ““9·“·Μ'=ἔΜ“· .. τονΜτΞιι το“ιονπν .Ξ π . ξ ·:;=;:.:°Ξῇ:%=Ρ
 .Ἡ”ξἙ..ἔἙ¦Μ$ “Σἄζ προιον τινι Μο τοι ~ ~  οσον ..ο .Με τον πο. ""ΐ”"'ω" ”Ἡ"ο"ἑ""Ἐ“” "^'“ 'Ξ "^'“ " .-ο : -. Η ἩΞ.ἙΠΒἔἶἔ'ἔἔἑ?
ΜΒ' Ο ι σπον- _ Π Ρ Π Γ: ' ἶ;/ 'Μό' το καμπ "ου
977"08 852'67 Ι6 ΓροΦει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔιοΜπΜοπονπο: (σεῆιοσ '3) Αντ” και ΑΛ” ΓΓ" ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα