Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Οι Τούρκοι επιδιώκουν πολεμικό επεισόδιο στο ΑιγαίοRecognized text:
Η! ΤΗΝ! Ψ!ἶΞΜ! 
,ΜΝΗΜΗ ΠΟΤ? ΕΨ3© ΜΒ @Ν ΤΗΣ αν» Ϊ
'Μανία
¦`.Τ”“.ΗΑΕκΤΡΟκΑΡΔιΟΤΡΑοΗΜΑ ; - -- ε--_“: ΗΡΑ: ΠΑΚΕΤΟ ΑιΜΑΤοΛοτικΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,
· · . ΜΕΤΡΗΣΗ κΟΡΕΣΜΟΥ ΟΕΥΤΟΝΟΥ ΑιΜΑΤΟΣ ί 4
τ.. · ΜΕΤΡΗΣΗ κΑΡΔιΑκΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ «7 ..ι τ ' ΥΠΕΡΗΧΟΣ θγΡΕοΕ!ΔογΣ
γ . ΑΕιΟΑΟΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ _ _
.- ..¦ - ` . οΥΡιΑ · ΕΡΥοΡΑ ΑιΜοΣοΑιΡιΑ
` · ΑΞ|0ΛθΤ“Σ“ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , _. η' · ΑιΜΑΤοκΡιτΗΣ · ΑΕΥκΑ ΑιΜοΣοΑιΡιΑ
. ο Α|ΜΟΠΕΤΑΛ|Α · ΑΞ|ΟΛΟΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αρ. Φύλλου: 110
Σαββατο
16 Απριλίου 2016
Τιμπ: 1 €
ΕκΤΑκΤΗ ΣΥΝΕΔΡιΑΣΗ ΤΟΥ κΥΣΕΑ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, Οτ“ὡγκ _
ΤιΑ ΤιΣ ΠΑΡΑι3ιΑΣΕιΣ ΣΕ ΑΕΡΑ κΑι θΑΛΑΣΣΑ - β* Χ. ~
, ἐί5α.Μ;ἑ·Σ
.Η _ ` ί!Σελ·Ζ
Ζ Κ γ η: 3 ω Χ' ..
 [ζ . τ ν ' ' τ·“ ΜΜΜ
ί!. , -. 8 |_τΑυΡοΜΜΑτΑΤΗΣχοΡΑΣ
._ Η; Μαι» ~ἶ'ἔ7“ῖ μ γ Χ ' :°_ Β
ι. Για ι τ: .Μ ¦·/ Η π '
“ΠΓ ς Βυτία"
ν|Π ΤΠ δΠΝΒ||ίΠ ΤΩΝ(
Ο ΜητσοτακΠ8: «Είσαι ανευθυνο8. Να φυγει8!»
Ο ΤαίΠρα8: «θα αργήσει8 να γίνει8 ΠρωθυΠουργο8»
Ο Εξεταστική ΕΠιτροΠΠ για τα δανεια στα κόμματα και τα ΜΜΕ
ο 7 (Φ Ο Α ` σ Ί _
αιε το οντα του οκοααοο του ατι αααικου1 
Γιά· τ ο: Χ Ζ Με ΓΙ
ι το αοιαικο αοΝαιυικο αιτιααιαοε
Ι Η Πόσο απέΧουμε, πλέον, από μια πολεμικό εμπλοκή Τουρκίας - ΑΜ!
<< >> · Ελλαδας; Όλα δείΧνουν ότι είμαστε πολύ κοντό σε ένα «θερμό» επει- Ι Ι Ι
Δ.  Α = -ὶἔ. σόδιο, του οποίου κανείς δενξέρειποια θα είναιπ κατόλπξπ, ανσυνεκι-  
Ι Ι Ι τ ί . . Η στούν οι προκλήσεις. Η συ μπεριφορό τπς Άγκυρας δείχνει ότι επιδιω ' Ι Ι Ι
Ξ<Η  - κεινα κλιμακωσειτπνέντασπ, δίνοντας πλέονεντελως διαφορετικόΧα- ' '  8 '| 
¦ ¦ ρακτπριστικό, σε αέρα και θόλασσα. Με τον τουρκικό φρεγότα να Τ '
  Π ε  ' στρέφει τα κανόνια τπς εναντίοντου Λιμενικού, τουςΈλλπνες πιλότους ` Πο να ε" πευχθεί το 15 % Πρωτογενέ8
· να έχουν το δαχτυλο στο σκανδόλπ και τπν οποία κυβέρνπσπ, αιφνι- Πῇεόνωμσ τω μνημονίω
σμένπ, να συνιστό ψυχραιμία, ζτιτῶντας βοήθεια από τον «αμερικα
   σ» `παμόγοντα», π ομαλότπτα κρέμεται από μια κλωστή. .. Σελ.: 3
 Ἀρθροτουθἀνουοικονομόπουαου
με Δρακόντεια μέτρα για την αοΦαΠεια του ΠαΠα 0Ποαακ“εκοιοενεεεαιεα
, ι ι ΤΟΝ ΥΠΟΔΕχοΝΤΑι ΣΗΜΕΡΑ ΒΑΡθΟΛΟΜΑ|ΟΣ κΑι ιιΞΡΩΝΥΜοΣ Με καθεστωτ!κο8 αυταρΧ!σΝΞΞἙ
·Σελ.: 4
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ιιοΣοτικι-ιΣ ΧΜΛΡΩΣ|·ίΣ
Η μικρή Βιβή «αναστατωσε>> τον Λευκό Οίκο!
Πιτσιρίκα εκανε τον Μπαράκ να
μιτουσουῆάει στο Οβάῆ ίβαφείο!
Ο! μ ` Η
· Λ!.
Ο Ντρογκι ενισχύει τιε
Διαιτα τα δικα τα «πανια» εῇῇηγικεε τραΠεΖεε
ιι Ζωίι κωνσταντοιιοιίαοιι .Ζ
Μεσα σένα κο ο όκι--- παπα ΣΤΗ ΤΕΡΜΑΝιΑ
Ο ΑινιιΞΡικΑΝοΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
> τα' Ο 0μΠαμα
ου2ητεί με
τη Μέρκεῇ για
την Εῇῇαδα
Συναντηση στο ιτῆαίοιο Με έκθεσηε βιομηχανικήἑ
τεχνοῆογία5 στο Αννόβεοο ,,Σ,Μ
Ο ΝΟΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΤΗ Ν <<Λ>>
ΤΡΑΓΩΔ|Λ ΣΤΗ ΜΥΤ|ΛΗ ΝΗ
Ψαραε βρήκε στα δίχτυα
Ι Σ _ - -: _
« 6 μ ε  Όσο πλπσιαζει π πμέρα που θα φύγει από τον Λευκό Οίκο τόσο ο Μπαρόκ Ομπόμα φέρε
6 Ι θ Ι >> ται σαν Παιδί! Στον κυριολεξία, όμως! Αυτήν το φορα ενέδωσε στις «πιέσεις» τπς μικρός Βιβίις Ι Ι
και αμέσως έσπευσε να παίξει μαζί τπς, μπουσουλωντας και γελώντας! Η μικρό είναι κόρπ τπς Π
   διευθύντριας Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψόκπ, με ελλπνικές ρίζες! Η φωτογραφία  ο Π  ο
ΣκΠΠΩΠ ΟΤΠΟΠ ι'ιΩοτεινει ο ΠνεΞ°ΩϊΠϊοΞ έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, κερδίζοντας πολλα «Με»! Γ Σ λ 7
¦ . ε .:
μουῇεΗτ"8 ί) Σελ.: Ο
! ΣΕ|ΕΤΛ| Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΛΝΛΤΕ^ΛΟΝΤΟΣ ΗΛ|ΟΥ | !
| Γτ 2` Ν έ'/` Ϊ Γ ι ¦ 'χ #έ ο έκ - !
.' Νώε ενιαίο Με τι , ι! ιιΡιαΜ%ο Κ
γ σ ,Α “ΜΒ ,Ρ Ες , ζ, . Ρ ,1 , Ο ΣΑευΑτ ιεΑΠΡιΑ Πιο'
καυταιαιοο των ίοιταιοανιι@ Η “ι . . ν
' ί τ 7` ν. Ρ . Ό-` Οχι” ^- . -γα ,ι ,.Ε Σ!... : ,ς ς . . .··
· . ι ιαο1αια@α@κο@»καιιοααιιΜυαο τα αααυυουω ι τα...Μ.......μαμα...6,,.....“,τ..... 5φΟιἩρνΟιι5· Οχα Μ
°-ι ι
._ ψωμί ΜΟΗ ΜΤ|ΚΟ·, ΠΕΜΠΤΗ ΠΝΑ· κ
“ Σελ. : 8
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟ|Λ
ί3χρονοε Ρουμανοε
βίαοε 5χρονο αγόρι