Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. κγι>ογ
(1918-1950)
κγι>οΣ Α. κΥΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κΥΡοΥ
ς1974-1997)
Ε¦ΣΤΙ
ΚΑΛΟΚΑ[ΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ
αραιές νεφώσεις από τό μεσημέρι.Τοπικά
περιορισμένη ὁρατότητα στά ήπειρωτικά. Οί 
Σάββατο-Κυριακή 16-17 Ἀπριλἰου 2016
Αγάπης, Είρήνης καί Χιονίας μαρτύρων.
Αριθμ. σολ. 40428 ι Τιμή ι,5ο
Αμερικής 9, Τ.Κ. ί0672, Αθήναι,
(μέ τό βιβλίο 4
ανεμοι θά πνέουν μεταβλητοί μέτριοι. °Η ί
θερμοκρασία θα Φθάσει τούς 27β.
Χαρίοοης, Νίκης καί των ούν αύταίς μαρτύρων
Σελήνη 9 ἡμερών
Ανατολή ἡλίου θ.48'-Δύοις 8.02'
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 322063ί, Φαξ: 2ί0 324307ί
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170670 - 2ί0 3227670
"Ετος ί230ν
Οἱ έπιχειρήσεις
δέν είναι αἱωνόβιες
«Τίτο στα ςεπειπίίοπ Μύθο Φο Μήπως Φο αρωμα
Μπάσο ίί ο εμαθα, από Φο απο Μεσα ίο›Δηλαδή: *Η
πρώτη γενιά δημιουργεί τήν ἑπιχείρηση, ή δεύτερη
τήν αναπτύσσει καί ή τρίτη τήν καταστρέΦει. Αὐτό
είναιέναπαλαιό ρητόπούλέγεταιστίςΗΠΑκαίαποτελεί παραλλαγή μιας Φράσεως τού πρωτοπόρου έπιχειρηματία τού 19ου αίώνος, Απάτενν Εσώτερο.
Ἡ πεμπτουσία τού έν λόγω ρητού έγκειται στό ὅτι
οἱ έπιχειρήσεις δέν είναι αίωνόβιες. Ἀνοίγουν καί
κλείνουν. Σπανίως έπιχειρήσεις ξεπερνούν τήν τρίτη
γενιάίδωκτησίας, μια Φθάσσυν στήντέταρτη ήτήν
πέμπτη. Οἱ πολύ μεγάλες, πού είναι είσηγμένες στα
χρηματιστήρια μέ τεράστια διασπορά τών μετοχών
τους, μπορεί νά έπιβιώσουν ακόμη καί έπί αίώνες.
Άλλα' οἱ οἱκογενειακές ἑπιχειρήσεις έχουν πεπερασμἑν0 Μ' ζωῆς
Τόν αδήριτο αὐτόν κανόνα, ὅτι οἱ ἑπιχειρήσεις
ανοίγουν καί κλείνουν, στήν "Ελλάδα δέν Φαίνεται να
τόν αποδεχόμαστε. Θεωρούμε ότι άπαξ καί ανοίξει
μία ἑπιχείρησις, δέν ἑπιτρέπεται να κλείσει. Κυρίως
μάλιστα αν απασχολεί προσωπικό."Οταν ανοίγει καί
προσλαμβάνει έργαζομένους όλοι είναι εύχαριστημένοι καί έπικροτούν."Οταν ὅμως έρχεται ή ώρα νά κλείσει, έστω καί αν αὐτό γίνεται μετά από μισό ή έναν
αίώνα ζωῆς, όλοι ΜΜΜ.
Πω τριημέρου, κηρίαθηκε μέ ΜΜΜ τοῦ Πρωτοδικείου ή πτώχευσις μιάς έλληνικῆς αλυσίδσς καταστημάτων ήλεκτρικών είδών πού ΜΜΜ 450
ὐπαλλήλους. 'Η έπιχείρησις ανεκοίνωσε τούς λόγους
πού τήν ὁδήγησαν στό κλείσιμο, οἱ ὁποίσι συνίστανται στήν κακή οἱκονομική Μρία, τόν έντονο ανταγωνισμό από πολυεθνικές αλυσίδες πού δραστηριοποιούνται στόν ίδιο χώρο καί βεβαίως στήν έπιβσλή
τών κεΦαλαιακών περιορισμών.
:Ανεξαρτήτως τού αν είναι βάσιμοι ή όχι οί λόγοι
αὐτοί, είναι αξιοσημείωτη ή δημόσια αντίδρασις.
°Ενώ είναι απολύτως εύλογο να θλίβεται κανείς για
τούς 450 ἑργαζομένους πού έχασαν ἐν μια νυκτί τήν
δουλειά τους, είναι παράλογο νά τίθεται στό στόχαστρο ή ἰδιοκτησία καίή δισίκησις μιας έπιχειρήσεως
έπειδή δέν τά έβγαζε πέρα καί αναγκάσθηκε να πτωχεύσει. Στήν χώρα μας ή έπιχειρηματική αποτυχία
απαγορεύεται. Ούσιαστικώς ποινικοποιείται!
"Ενας Μπλα τῆς ἐν λόγω ἑπα8φήσωκ Φθασε νά τήν κατηγορήσει ακόμη καί έπειδή κατέβαλε
στό ακέραιο τούς δεδουλευμένους μισθούς, τό δώρο
Πάσχακαίτό έπίδομα αδείας! <ίΙ·Ιταν τό τυράκι γιανα
μας παραπλανήσει», εἶπε.ῦἈραγε τί σημαίνει αὐτό;"Οτι
οἱ έπιχειρήσεις αισχρεοίΜαι νά προαναγγέλλουν τήν
ἑπικείμενη πτώχευσή τους στό προσωπικό τους; Με
τότε δέν θά τούς έπιτρέπεται να πωεύουν.
'Η κοινωνία μας θεωρεί ότι οί έπιχειρήσεις δέν
πρέπει να κλείνουν. Ό δέ πτωχευτικός κώδικας, παρά
τίς ρυθμίσεις τών τελευταίων ἑτών, καθιστά σχεδόν
αδύνατο τό ὁμαλό κλείσιμο μιας ἑπιχειρήσεως. Τό να
ανοίξει είναι πλέον αρκετά στα. Σημασία ὅμως έχει
νά μπορεί καί να κλείσει. Αὐτό είναι τό κρίσιμο στοιχείο για νά όπάρχει έπιχειρηματική δραστηριότης.
Καί αὐτός είναι ὁ λόγος πού, ή μία μετά τήν αλλη, οἱ
ἑλληνικὰ ἑπιχειρήσεις έκπατρίζονται.
Εὐρωβουλευτές
σέ μόνιμες διακοπές
Τελευταίοι οἱ “Ελληνες σέ παρουσίες
Η ΕΛΛΑΣ έκπροσωπείται τήν
περίοδο 2014-2019 από 21 εὐρωβουλευτές στό Εὐρωπαίκό Κοινοβούλιο:"Εξι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πέντε ή
Νέα Δημοκρατία, τρείς ή Χρυσή
Αὐγή, δύο τό ΠΑΣΟΚ, δύο τό Ποτάμι, δύο τό ΚΚΕ, έναν οί Άνεξάρτητοι"Ελληνες - σέ μία έξόχως κρίσιμη περίοδο γιά τήν χώρα μας, κατά τήν ὁποία κρίνονται
πολλά στίς Βρυξέλλες καί τό
Στρασβούργο. Σέ αὐτήν ακριβώς
τήν περίοδο, οί "Ελληνες εὐρωβουλευτές είναι τελευταίοι σέ παρουσίες στίς ψηφοφορίες!
Άν αναρωτιέστε, λοιπόν, γιατί
βλέπετε πολύ συχνά τούς έκπροσώπους μας στήν ΕΕ νά έμΦανίζονται
στά στούντιο τηλεοπτικών καναλιών, είναι έπειδή δέν έμΦανίζονται
έκεί πού πρέπει, στήν αίθουσα τής
Όλομέλειας τού Εὐρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ό ντροπιαστικός γιά
τήν χώρα μας πίνακας συνετάχθη
από τόν όργανισμό «νοιεΨείοίι
Εμιορε», ὁ ὁποῖος παρακολουθεί
καθημερινά τήν δραστηριότητα
τών εὐρωβουλευτών. Πρώτη στήν
σχετική κατάταξη γιά τό διάστημα
2014-2016 είναι ή Αὐστρία, μέ τούς
εὐρωβουλευτές της νά συμμετέχουν στό 95,69% τών ψηφοφοριών,
καί τελευταία από τα 28 κράτη-μέλη ή Ἑλλάς (84,52%).
Οἱ συχνότεροι απόντες είναι ὁ
Σωτήρης Ζαριανόπουλος τού ΚΚΕ
(συμμετείχε στό 62,75% τών ψηΦοΦοριών), ὁ Μανώλης Κεφαλογιάννης τῆς ΝΔ (73,73%) καί ή
Κωνσταντίνα Κούνεβα τού ΣΥΡΙΖΑ (73,96%).
Τήν ἴδια στιγμή, βέβαια, οί
«21» έξακολουθούν νά έχουν ύψηλότατες, γιά τά δεδομένα τῆς χώρας μας, αλλά καί πολλών ακόμα
κρατών-μελών, απολαβές. Ό μηνιαίος μεικτός μισθός τους είναι
8.020 εὐρώ. Σέ αὐτά προστίθενται
μηνιαίως άλλα 4.864 (κατά μέσο
όρο) γιά τή συμμετοχή τους στίς
συνεδριάσεις, 4.300 γιά έξοδα γραΦείου, καθώς καί δωρεάν αεροπορικές πτήσεις στήν πρώτη θέση,
από Βρυξέλλες καί Στρασβούργο
πρός τήν Ἀθήνα, μετί έπιστροΦῆς.
Διαθέτουν έπίσης 21.200 εὐρώ γιά
τούς μισθούς τών συνεργατών τους
στίς Βρυξέλλες, ένώ τούς έν Ἀθήναις συνεργάτες τούς πληρώνει τό
έλληνικό Κοινοβούλιο.
Τά ώς ανω προνόμια πού απολαμβάνουν δέν εἶναι, Φυσικά, αὐτά
πού πρέπει νά τούς παρακινούν νά
συμμετέχουν στίς ψηφοφορίες τού
Σώματος. Αὐτό αποτελεί τήν έλαχιστη ύποχρέωσή τους έναντι τών πολιτών πού τούς έξέλεξαν, έναντι τού
κόμματός τους καί έναντι τῆς χώρας
πού έκπροσωπούν, σέ μία από τίς
πιό κρίσιμες στιγμές τῆς σύγχρονης ἱστορίας της. °Η (ε Εστία» θά παρακολουθεί συστηματικά τήν δραστηριότητα τών έκπροσώπων μας
στήν ΕΕ καί θά ένημερώνει τακτικά
τό αναγνωστικό της κοινό.
Ενέργειες αφελληνισμού
τῆς Βορείου ῦΗπείρου
Οἱ Ἀλβανοί δημεύουν έκπλησίες καί περιουσίες°Ελλήνων
ΜΕ αρπαγές τών περιουσιών
Ἑλλήνων τῆς Βορείου ῦΗπείρου
καί άρνηση νά αποδοθούν στήν
Ἐκκλησία τής Ἀλβανίας ίεροί ναοί
καί ή γῆ πού τούς ανήκει, συνεχίζει
ή αλβανική Κυβέρνησις τήν συστη ματική προσπάθεια αφελληνισμού τῆς Βορείου ῦΗπείρου. Τήν
κατάσταση καταγγέλλουν οί Φορείς τῆς έλληνικῆς μειονότητος,
χωρίς ὅμως νά ὐπάρχει ανταπόκρισις από τήν Ἀθήνα. Κυβερνητικά
στελέχη ανταλλάσσουν έπισκέψεις κατά τίς ὁποίες συζητούνται
θέματα διμερούς συνεργασίας
Ἑλλάδος-Ἀλβανίας, χωρίς νά τίθενται τά ζωτικά προβλήματα τών διώξεων πού ὐΦίσταται ὁ έλληνικός
πληθυσμός. Τήν ἴδια στιγμή, μέ
ύπαιτιότητα τών Τιράνων, παραμένει ανοικτό τό ζήτημα ὁριοθετήσεως τῆς ὐΦαλοκρηπίδος...
Τελευταίο έπεισόδιο στόν μακρύ κατάλογο τών αλβανικών
αὐθαιρεσιών είναι ή ακύρωσις τών
τίτλων ἰδιοκτησίας 123 έλληνικών
οίκογενειών στήν περιοχή Δρυμαδων τῆς Χειμάρρας. Οί τίτλοι αὐτοί
εἶχαν έκδοθεί μετά τήν πτώση τού
καθεστώτος Ραμίζ Ἀλία, πρό 22
έτών, στήν πρώτη Φάση «έκδημοκρατισμού» τής γείτονος χώρας.
ῦΕκ παραλλήλου, τό καθεστώς,
όχι μόνον αρνείται τήν απόδοση
ναών καί περιουσιών στήν ῦΟρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, αλλά
προβαίνει καί σέ ένέργειες πού προ
διαγράφουν ακόμη καί τήν ανάκληση παραχωρήσεων πού έχουν ήδη
γίνει. Στό πλαίσιο αὐτό έντάσσονται
οί έργασίες αποκαταστάσεως καί
αναστηλώσεως ὁρθοδόξων έκκλησιών στίς ὁποίες προβαίνει αὐθαιρέτως τό αλβανικό Κράτος χωρίς κάν
νά ένημερώσει τήν Ἀρχιεπισκοπή.
Θεωρείται βέβαιο ότι τό έπόμενο
βήμα θά είναι νά ύπαχθούν στίς
ὐπηρεσίες πολιτισμού τῆς αλβανικής Κυβερνήσεως. Τέτοιες έργασίες έχουν αρχίσει στόνἈγιο Σπυρίδωνα, στό χωριό Βουνό τῆς Χειμάρρας, ένώ έπίκεινται ανάλογες
κινήσεις στήν °Υπαπαντή τών Δρυμάδων, τήν ὁποία έποΦθαλμιούν οί
Ἀλβανοί, λόγω τής έξαιρετικῆς της
θέσεως στήν παραλία.
Ἀναπάντεχη
ένίσχυσις από τήν ΕΚΤ
Η ΕΚΤ αποφάσισε να
συμπεριλάβει στό πρό
Ψάχνω στό ΟΟΟΟΙ¦Ε
γραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως καί τα ὁμολόγα
πού εξέδωσε ὁ
ΣΕΛ. 2
Αλλάζει
Σημαντικές αλλαγές προ
βλέπονται στό καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Θητεία για τόν πρόεδρο τού κόμματος.
ΣΕΛ. 4
Διχαομός
για τό τοστ
Βαθεια διχασμένοι έμφα
νίζονται οί Βρεταννοί έν
όψει τού δημοψηφίσμα
τος τῆς 23ης 'ιουνίου.
ΣΕΛ. 7
Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
Μεγαλεῖα πάλι καί αύτή τήν
έβδομάδα. Πρώτα ξιφουλκήσατε μέ
τήν κατάθεση στή Βουλή τού Φορολογικού καί τού Ασφαλιστικού
για νά πιστέψουμε ότι δέν λαμβάνετε ύπόψη σας τούς «Θεσμούς».
Καί έπειτα πετάξατε μέχρι τό Παρίσι γιά ένα ντρίνκ καί κουβέντα μέ
τόν Φρανσουά Όλλάντ μέ φόντο
τήν χρυσή χλιδή τού 'Ελυζέ. Στή
συνέχεια δώσατε ραντεβού γιά φαγητό μέ τόν Μάρτιν Σούλτς στό
Στρασβούργο, όπου σερβίρουν καί
τό νοστιμότερσ φουά-γκρά. Τέλος,
κάνατε καί μιά έμφάνιση «γκραν»
στίς Βρυξέλλες για νά κλείσει ή βόλτα στήν Εύρώπη, κάτι αναγκαίο
νά γίνεται πού καί πού γιά νά ξεσκάει κανείς από τήν αποπνικτική
ατμόσφαιρα τής πατρίδας. "Οπου
νάναι μέ τή ζέστη θα ὲκκολαφθούν
καί τά κουνούπια!
Αφού είπα τα δικά σας, θά μιλήσω λίγο για τόν ἑαυτόν μου,
πού, όπως θά διαπιστώσετε, διευκολύνει τή συνέχεια τής σημερινής
έπικοινωνίας μας. Σας ένήμερώνω,
λοιπόν, ότι σέ όλη μου τή ζωή σέβομαι τούς Νόμους, πληρώνω τίς
όφειλές μου στήν ῦΕφορία καί τίς
ΔΕΚΟ, καί δέν χρωστάω δάνεια ή
δόσεις. Ἐπίσης πάντοτε σέβομαι τίς
Αρχές καί τούς Θεσμούς καί τίς συμβουλές τών ύπουργών. Άρα ήταν
έπόμενο ότι θά ὲλάμβανα σοβαρά
απόψη μου καί τήν προτροπή τού
ύπουργού κ. Μάρδα, ὁ ὁποῖος μας
είπε πρό ήμερών αν «ψάξουμε στό
(900(9Ι¦Ε, θα βρούμε ότι πλούσιοι πρόσφυγες έπενδύουν στήν
Εύρώπη, άρα γιατί όχι καί στήν
'Ελλάδα;»“Εμαθε δέ πώς πρόσφυγες, στα χότ σπότς μας, είπαν ότι
λεφτά ύπάρχουν καί ένδιαφέρονται
νά έπενδύσουν σέ πλοία καί αλλά
σχετικά με τή θάλασσα -ίσως κου
πιά, σωσίβια καί φουσκωτά γιά τή
μεταφορά προσφύγων. Δέν διευκρινίστηκε τό αντικείμενο.
Μέχρι τώρα στό (900011)
έψαχνα νά βρώ χρονολογίες, ποταμία, πρωτοσέλιδα έφημερίδων,
τό ΤΑΧΙ8, τίτλους βιβλίων, βιογραφίε€, Φωτογραφίες, ξενοδοχεία,
αλλά δέν είχα ποτέ σκεφθεί ότι
από τό (9000113 έμπνέεται καί
ή λειτουργία τής κυβερνήσεως!
Από τότε πού άκουσα τόν κ. Μάρδα, άρχισα νά ψάχνω στό (900ΟΙ.Ε για νά καταλάβω τί ακριβώς
συμβαίνει στόν τόπο μας, έπειδή
σας όμολογώ, κύριε πρωθυπουργέ, ότι όσο περνούν οἱ ήμέρες, τόσο καί περισσότερο δυσκολεύομαι
να καταλάβω πού βρισκόμαστε
καί ποιά είναι ή στρατηγική τής
κυβερνήσεως για τήν έπιβίωση
τής φυλής μας. Βλέπετε, δέν άουμε
όλοι το καρανίκειο χάρισμα νά κα
ταλαβαίνουμε καί νά σχεδιάζουμε
στρατηγικές.
Ψάχνω έπίσης στό (9000113
για νά βρώ στοιχεία ώστε νά κατανοήσω βάσει ποίσυ προτύπου
λειτουργεί στή χώρα μας ή φύλαξη
τών έθνικών συνόρων. Πού αλλού
στήν Εύρώπη έχει ανατεθεί ή φύλαξη τών βορείων συνόρων μιας
χώρας σέ πρόσφυγες μετανάστες,
ΜΚΟ καί αλληλέγγυους καί στό
έδαφος ποιας χώρας έκτοξεύουν
έλεύθερα οί γείτονες χημικά καί λαστιχένιες σφαίρες; Λοιπόν, κύριε
πρωθυπουργέ, ούτε ένα δείγμα χώρας μέ τέτοιο σύστημα έθνικής αμύνης βρήκα στό (900(;Ι¦Ε. Καί
αναρωτιέμαι: Μήπως τελικά μέ τίς
πρωτοτυπίες σας καί τίς 360
μοιρών στροφές πού παίρνετε, ούτε
τό (9000113 προφταίνει νά σας
παρακολουθήσει καί νά ἐξηγήσει τί
κάνετε; Μετά περιεργείας,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
` "Ενα βιβλίο
μέ τίς ανέκδοτες ἱστορίες
τῆς 21ης :Απριλίου
ένα ήχητικό ντοκουμέντο μέ
τήν απολογία τού Γεώργιου Παπαδόπουλου '
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
«°Η ἐπίσ%εψις τοῦ Μπέρναρντ
Σώ στήν Ἀ%ρόπολη»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 6)
ἑΔ@ΥΔΞ
Ι 1Μ£Ρ£ Δ
ο Μιά από τίς φωνές
τών αύτοματοποιημένων μηνυμάτων στόν
ύπόγειο σιδηρόδρομο
τού Λονδίνου ἐσιώπησε
όριστικώς. Πρόκειται γιά
τόν Φιλ Σέγιερ, ό όποίος
έξεφώνησε τό οίκείο
στούς ἐπιβάτες τού ύπογείου τής βρεταννικής
πρωτευούσης μήνυμα
«Προσοχή στό κενό». Ό
ίδιος ήταν παρουσιαστής ραδιοφωνικών καί
τηλεοπτικών ἐκπομπών
στήν περιοχή τού Μάντσεστερ από τήν δεκαετία τού 780. Απεβίωσε σέ
ήλικία 62 ἐτών.
ο Δύο 7ταλοί ίστορικοί
κατώρθωσαν, όπως ανεκοίνωσαν σέ συνέντευξη
τύπου στήν Φλωρεντία,
νά ἐντοπίσουν τούς ἐξ
αίματος συγγενείς του
Λεονάρντο ντά Βίντσι
στήν σημερινή ἐποχή.
Βεβαίως, δέν πρόκειται
γιά αμέσους κατιόντες,
διότι ό καλλιτέχνης δέν
εἶχε παιδιά, ούτε καί τά
συμπεράσματα στηρίζονται σέ ανάλυση
ΠΝΑ, καθώς δέν διεσώθησαν τά απο του από
τούς θρησκευτικούς πολέμους. Όμως, μεταξύ τών
συγγενών του είναι καί ό
μεγάλος 7ταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλλι,
κάτι πού δειχνει ότι τό
ταλέντο παραμένει στά
ο Μοναδικού ένδιαφέροντος είναι σύντομο απόσπασμα μαγνητοταινίας
τού ΒΒΟ από ἐκπομπή
τού Ι 93 7 στήν όποία
ακούεται ή φωνή τής Βιρτζίνια Γούλφ νά ἐξηγεί τίς
αντιλήψεις της περί τού
λόγου καί τών λέξεων,
ίδιως τής αγγλικής γλώσσης. Ἡ λήψις είχε γίνει γιά
τήν ἐκπομπή « Ψ0τάε τα
στο» ζ: δέν ἔχω λόγια).
ο Γύρω από τόν Γαλαξιδι
μας έχουν μέχρι στιγμής
ἐντοπισθεί κάποιοι γαλαξίες-νάνοι πού λειτουργούν ώς δορυφόροι του.
Οί τρείς μεγαλύτεροι είναι
τό Μεγάλο Μαγγελανικό
Νέφος τό Μικρό Μαγγελανικό Νέφος καί ό Τοξότης. Τώρα Βρεταννοί
αστρονόμοι από τό κωμπριτζ ἐνετόπισαν καί νέον
γαλαξία-δορυφόρο, σέ
απόσταση 380 χιλ. ἐτών
φωτός από τόν δικό μας
στόν αστερισμό τού
Κρατήρος. ίΟνομάσθηκε
ήδη Κρατάω; 2.
ο Ἡ Βασίλισσα Λετίτσια τής 7σπανίας φροντίζει νά έμφανίζεται μέ
ένδύματα από οίκους μεγάλ ης διανομής καί χαμηλών τιμών, όπως είναι
οί Ζέτα, ΜεΠρο, καί
Πτοτσιιο, όλοι ίσπανικοί
καί μέ ζωηρή ἐξαγωγική
δραστηριότητα. Τό ίδιο
προσπαθεί νά κάμει καί ή
Δούκισσα τού Καιμπριτζ
Κάθριν, τόσο γιά τόν
ἑαυτό της όσο καί γιά τά
δύο μικρά παιδιά της,
ώστε νά ἐνισχυθούν έται
κύτταρα μιάς οίκογενειας. ρείες τής Βρεταννίας.
| | )|
Διαβάστε τα αρθρα
<ἑ'Ενα λεπτό πρεμμύὁι. . .»
Τηλέμαχος Μαράτος (σελ. 4)
«°Η°Ελλάὁα στήν Ἀλεξάνὁρεια»
Ζάχος Χατζηφωτίου (σελ. 12)