Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΣυντοΕο·ο το ο
ωστοσο Μοτο
ΔιοΒυοτε Μοτο. τ
Πὲτσῆο
Αρὲνε5,
Με - .
Μο: ΜΜΜ,
ΜΜΕ ,
0," ηετ5
ε8ΔοΜΑΔτΑτΔ ΔΠΟκΑΛΥΠἩΚΗ εΝΗΜεΡοΣΗ το. 04. 2οτ6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 776 ο: . 4' 6.8! 022. 4647 οΔο¦Πορ¦κο ΣΤΗΝ Η·
τοκ ΜεπιπΡοΣΜ› _ › ,ΕΓΩ 8 ο Ο 8 ς"
ΠΝ" ΔΟΚ|ΜΑΖΕΤΑ| ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛ|Α - Ψ Ξ
τ   Ι Ι υ:ῇ@ἑ
Ο η Μ Μου" ΕΜ
Ολα τα ματια στην κοτση κο·
στη Σύνοδο στο υνηυονιη
Με ΛέσΒου | Ι Ι
_ _ ΣΕΛ|ΔΕΣ 'ΠΟΕΠΛΣ |ἰ$5
' ΔΓ Ι δ Η Ρὲνο δεν Βοζε· ηῆοτη στη μεγοῆη μοχη Που δίνει η κυβέρνηση, '
Ι0"κ|10"' υηοστηοίζουν συνεργοτε5 του ηρωθυηουογου, ενώ ετο|υοζετ το
"Ε ΚΠΠ"ξΕ εηουενο Βηυστο Που θο τη φέρουν η|ο κοντο στην Κουμουνὁουοου _
και ονοιητουν _ Ι Σελ 9 η τρωω “Με οοωιη
ω"ω°Φ°"°"° Ανησυχουν για “ ΜΜΜ
· σε εεεῆἱεε·5 0 ,
Η χ°ὐ"°| ο· Βουῆευτἑ5 εΓεΡ",κΡ°°" "Ρ
. η σε κο πουε
| ο σερ ΜΜΟ· Ψ" ΠΝΑ· μ “ΜΡ
Μ. ενω φουντωνετ
ἔ κα' 9 "ο” που το σενοριο
= των εκῆογὡν
Εννρ9φο
ΦωΠ9 Υ|Ο Ι τΑΜοΑ Μαη
Τσοτονη Ιεκ""°ε Μινι ΜΜΕ: Ο
° "ΜΜΜ ' Κοροτομηθηκε
ισα” πέρα . η _» ι στην Αυστρία  
ΥΠΟΥΡΓΟ' :Νη - σε? ` ο Κ·ὐκ απο" " «ε'νἡ» ΦΡὁ°"  =
^ΝΕΒ^ΖογΝ -' ῦ'   ` 'Σ ' τη· οικον· το· Μένουν ουω5 - ”'Τ"Ν Τ' ΠροΒῇὲΠε¦ η Προκῇρωξη ·ΠοοσἑῆσΒε νέο σκηνοθέτη, το Κῆε|στΟ 
ΣΤΟ "ΝΝΔ κοι Ποιοι εἰνοι οι μνηστηοε5 ῇογ0γροφο·ε"'ΚΟ"ων'οΜγο συνορο |37 η