Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'ΜΜΜ δὲ;;
“σε ένα  Ι
“μήνα-“- 
ο ΖουκωΜν·!
“ Ω¦σΜ“
Ἡ Β τη 'Μ γ·
Παρασκευη 15
η!  Δ“Μ Αν Ια 
"ΜΒΜ 'Με
`-  !!Ϊἔἴἑ έ
Χ η ' ἶ Τα. ὅ::στῆ _| ;βἑ 
“  α ¦ Ξ!! Η! 9;ν“ΜνμνΝ  ¦ ν
Μ ραφε·αΠΑΝ0Σ ΛΟΥῇ0Σ έα]
7 'Τ Ε·
ΣτοχοΠο|ουν την «Βασίλωσα» εΠε·6ὴ7Προτ|μαε[το.σαφὡ3 ανώτερο τις'. η
η Ποιοτικα Ευτοουρ, Μό το «ΟΜπ1ρἱοη8Ἑεὲ9υε;'τα'  7
Με ΑΠοκΆΕ|ΣΜο ΔΗΜΟ ῇῖΩἶΤΔὸΛἩΜἈ σ· Δεν `κόγΞἶήῖὡΪΞ
ο'ΜΛκΗΣλπΕῶ%ἶὁΣ “οδὐΙἡἶγρσφῳ ὸ;ῇγ εμῳΜ
'Αρθρο του Δημἡτρη Παλαμ·6ακη
«Να δουνε ταν ΔΕΗ “των πρῶτα»
ο· υασψῇφ·σ· με ταν συνδυασμό «Ζήτω η ΑΕΚ» Νἱκσ8
Τσ·λ·ασυνιῦακα8 και Νίκσσ Χριστοδουλακα8. αναλύσω
στην «ΩΡΑ». τα αλάνα για την επόμενα μέσα τησ ΕρασπΒΧν·κἡ8 `