Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ¦~¦ “_.'_:5.'8ᾶ.Ρ -'ὶ ή μα _ω__ γ , . _. ` μ _.·:__¦ [Ι ›
“ -·“”'· .-.Ἐ"¦ :*8ΜιΜ;μ Ο' γΨ“ -' ·<'¦> . >"·. “- >ν` Λ.
ΜΜΠἑἙἔΜ / Χ Μ
ΜΜΜ Κ. ν8 ΜθΗΜἴ0Σ
τα· ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
21+ ι ΠΑ·Ξε γΠεγθγΝΑ | Μ.κετΗεΑοΗ ι ΜΝΔγΝοΣ εΘιΣΜογ| ΜΒΑ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
· χ. ΜΜΡΜκοΜ
 . ΜΝΗΜΗΣ Α
 ἶ9:Δἶμ.βΜνεΕ|Μ :ε ΜΜΜ
  Η 
πΜΜΜΜΜΜΜ£ 
"ΟΥ ΜΜΕ: ΕΤ0¦ΜΒἱ Πέ `ἔἐἑΗ ΗΡΩΝ ΗΒΗ 
ΞΕΡΕ' ΤΟ" ΤΡΟΠΟ <
Ο' «ΜΜΜ ΜΠΟΗΣ ΣΕ Η." 0%
π. μ Η › _ὲ
Γρ ὲΐ-:Ι._ :59
`τ.κογΒοΠογΛοΣ ο
ΜΜΜ > = γ
εῖΕἱοΣ 
@ΜΜΜ ΜΔ ω ὅ ΜΜπω=ΠΜ
› εφ,  _ ` «ΤούρμΜ»γι ΜΜΜ ' ΑΤΕΛΕ|||Τ|·| θΔΥ"||
Ψ:: Μακ· η γ ί · χ · Με Η? τμ! Η" ωλΜΒύἔ·ν μπι" Ριρἀι·ἶλΜ·Μκπ. Λ  
 γ ΚΜ·.·Μν·ΜΜ ΜΒΜ ΜΜΜ Ζω ΑΕΚ ¦ . . .
χ 31 'Ξ  β .Ω “ ; ΑέΞἐ"ἑἶΞΓ .ς 8.020 ΑΝΕιππτο:οποΝο: 
ξ Η ΣΤΠΠΕΡ ΜΥ Μ ΔΕΣΒΥΝ ·- χω τ 3 . 5 ;;.<ἡ"μ;ῖἶΞ Π0ΤΕΛΕΥΤΑ|0ΑΝΤ|0 
«πΡΔΣΜ»ΜΜ  2 Τ·Ν·κ0^0ΜΝΝ“Σ έ '· Π0“Ι5ΧΡ“Μ““Μ“ 
 , · η ' ' Ξ: Ϊ, ΤογΜΝΑ8“κΜκογ 
ΜΜΜΜΜΜΜΔ   “ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα