Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-04-2016 Ο
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις μόνο στα βόρεια. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι καί σταδιακά μεταβλητοί μέ έξασθένηση. Ἡ θερμοκρασία σε Φθάσει τούς 26β.
Παρασκευή 15 Ἀπριλίσυ2θ1ό ί
ΤΟ Ἀκάθιστος 'Ύμνος.
`Κρήσκεντος μάρτυρος. Λεωνίδου μάρτυρος
Σελήνη 8 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.50'-Δύσις 8.01'
Ἀριθμ. Φύλ. 40427 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικῆς 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, ίσιο@σειιεηοπε.ςτ
ΤηλεΦωνικό κέντρο: 210 3220881, Φάξ: 210 8243071
Καταχωρίσεις: 210' 8220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Πόσοι πληρώνουν
τόν ΦΠΑ
(Άν θέλετε απόδειξη, σε έπιβαρυνθείτε έσεῖς μέ
τόν ΦΠΑ», είναι ή συνήθης απάντησις πού ακούει ό
καταναλωτής αν ζητήσει απόδειξη προτού πληρώσει
ένα λογαριασμό."Οχι τα μεγάλες έπιχειρήσεις, οἱ
ὁποίες πάντοτε έκδίδουν αποδείξεις, μια από μικροκαταστήματα πάσης Φύσεωε ἑπιχειρήσεκ παροχής
έπη ρεσιών καί βεβαίως από έλεύθερους έπαγγελματίες. °Εκεί ή μή έκδοσις αποδείξεως τείνει να αποτελέσει τόν κανόνα
Ό καταναλωτής ή αποδέκτης τών ύπηρεσιών μοιραίως τίθεται πρό τοῦ έξής διλήμματος:Ἀν έπιμείνει
στήν έκδοση αποδείξεως, τότε σέ λογαριασμό τών
100 εύρώ θα πληρώσει έπί πλέον 23 εύρώ καί σε λογαριασμό τών 1.000 εῦρώ θα πληρώσει έπί πλέον 230
εύρώ. Καί ἐπειδὴ για τόν ίδιο ή απόδειξη είναι συνή
θως άχρηστη, ωτεωωε καταβάλλει δεν έκπί
πτονται από τό εἱσόδημά του, συχνά συναινεί στήν μή
έκδοση αποδείξεως. 
"Οταν λοιπόν διατεινόμεθα ότι τό 23% ΦΠΑ -καί>
αύριο ίσως τό 24%- εἶναι πολύ ύψηλό ποσοστό, πρέπει νά λάβουμε ότι' όψιν ότι πολλές Φορές καί έμεῖς οἱ
ίδιοι δεν τό καταβάλλουμε. 'Ελάχιστοι είναι έκείνοι
πού έπιμένουν νά λάβουν όπως] καί να έπιβαρυνθούν ὁλόκληρο τόν ΦΠΑ για κάθε εύρώ τό ὁποῖο δαπανούν. Δύσκολα θά βρεθεί' Ελληνας πού θά ύποστηρίξει ότι ποτέ καί για κανένα λόγο δεν πλήρωσε κάποιο ποσό χωρίς νά λάβει απόδειξη.
'Η παρανομία με τόν ΦΠΑ τεκμαίρεται τα τά “ίδια Δ
τα στοιχεία. Σέ μία οίκονομία μέ Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προιόν τῆς τάξεως τών 175 δίς εύρώ, τα έσοδα από
τόν ΦΠΑ θά έπρεπε νά είναι τουλάχιστον 25 δίς εδώ
έτησίως, δηλαδή 14-15% τού ΑΕΠ. Μέ δεδομένο μάλιστα ότι ὁ κανονικός συντελεστής τοῦ ΦΠΑ είναι
23%, ίσως τά αντίστοιχα έσοδα αι έπρεπε νά Φθάνουν
καί στα 30 δίς  έτησίως.
"Ομως στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2016 έχουν προβλεΦθεί νά είσπραχθούν τα τόν ΦΠΑ μόλις 14,3 δίς
εύρώ, δηλαδή περίπου τά μισά από αύτά πού σε έπρεπε νά είσπραχθούν. Καί ὅπως συμβαίνει κάθε χρόνο,
ούτε καν αὐτά θά είσπραχθούν. Ἡ συνήθης όστέρησις
είναι τῆς τάξεως τού ἑνὸς δίς εύρώ, ὁπότε τελικώς σε
είσπραχθούν μόλις καί μετά βίας 13,5 δίς εύρώ.
Τήν τελευταία έξαετία, παρά τίς αλλεπάλληλες
αύξήσεις τών συντελεστών τού ΦΠΑ, ή πορεία των
σχετικών έσόδων ήταν καθοδική. Συγκεκριμένα:
- Τό 2010 είσπράχθηκαν 1 24 δις εῦρώ.
- Τό 2011 εῖοπράχθηκαν 169 δίς εῦρώ.
- Τό 2012 είσπρἀχθηκαν 14,9 σε εδώ.
- Τό 2013 είσπράχθηκαν 13,9 δίς εῦρώ.
- Τό 2014 είσπράχθηκαν 13,6 σε εδώ.
- Τό 2015 εἰσπράχθηκαν 13,5 σε ει3ρώ.
Μάλιστα στό διαστηί μα αὐτό, ὁ ύψηλός συντελεστής ΦΠΑ αύξήθηκε από 19% σέ 23% καί πολλά
προίόντα μετατάχθηκαν από τόν μεσαίο συντελεστή
στόν ύψηλό. και τά Φορολογικά έσοδα κατέρρευσαν, διότι μειώθηκε ὁ τζίρος καί αύξήθηκε ή ΦοροδιαΦυγή. Τό ὁποῖο αναμένεται ότι σε συμβεί καί τώρα, αν τελικώς προκριθεί νέα αύξησις τοῦ ΦΠΑ στό
24%. ”Ομως οἱ κυβερνητικοί «Φορομπήχτες» δέν
Φαίνεται νά βάζουν 
Κατελύ θη
ξ κρατική δομή
Τά σύνορα, οί συγκοινωνίες καί διεθνής έπιτροπεία
Η ΕΛΛΑΣ απώλεσε ένα από τα βασικά χαρακτη ριστικά ένός σύγχρονου κράτους, καί δή εύρωπαίκού,
τήν άνοιξη τού 2010: 'Η χώρα αποκόπηκε από τίς διεθνείς χρηματαγορές καί ή οἱκονομία της τέθηκε
ὑπό τήν ἐπιτροπεία τών τριών δανειστών της. Παρά τίς έλπίδες καί
τίς προσδοκίες πού δη μιουργήθηκαν κατά καιρούς, σήμερα, έξι χρόνια αργότερα, τό ἱδιότυπο αὐτό καθεστώς συνεχίζεται - καί θά συνεχισθεῖ τουλάχιστον ώς τό 2018.
Μέσα στό διάστημα τών έξι
ἐτῶν, ἰδίως δέ τούς τελευταίους
μήνες, οἱ ένδείξεις ότι ή Ἑλλάς
έχει παύσει νά είναι αὐτό πού αποκαλούμε «κανονικό κράτος» αύξανονται μέ ἰδιαίτερα ανησυχητικό
ρυθμό. Τόν περασμένο Νοέμβριο,
ή Εύρωπαϊκή ῦΕπιτροπή διαπίστωσε σέ ἑπιτόπιο έλεγχο σοβαρές
έλλείψεις στήν πραγματοποίηση
έλέγχων στα ἐξωτερικά σύνορα τής
Έλλάδας, καί, ώς έκ τούτου, ή συμ
μετοχή μας στή ζώνη Σένγκεν έχει
σέ ένα βαθμό ανασταλεί. Προχθές,
μέ νέα της έκθεση, ή Κομμισσιόν
καταλογίζει στήν Ἑλλάδα μεταξύ
αλλων «έλλειψη λεπτομεροῦς χρονοδιαγράμματος για τήν ὁλόκλήρωση τών (απαιτούμενων) δράσεων»
καί «έλλειψη πλη ροωοριών σχετικά μέ τίς αρχές πού εἶναι δπεύθυνες
γιά τήν έΦαρμογή τών συστάσεων».
°Ο κίνδυνος ἑξόδου από τήν Σένγκεν εἶναι πλέον ὁρατός.
Καθοριστικό γνώρισμα ἑνὸς κυρίαρχου κράτους εἶναι ή ἱκανότητά
του νά προστατεύει τά σύνορά του.
Ἡ χώρα μας παρέδωσε ούσιαστικά
τήν Φύλαξη τών ανατολικών θαλασσίων συνόρων της στό ΝΑΤΟ. Στά
δέ βόρεια σύνορα γίναμε μάρτυρες
τόσο τής ἑξόδου προσΦύγων καί μεταναστών πρός τα Σκόπια, όσο καί
τής εἰσόδου δυνάμεων ασΦαλείας
τής γειτονικής χώρας στα έδάΦη
μας, καί τής χρήσεως βίας έναντίον
τών μεταναστών πού κατεδίωκαν.
“Ετερο γνώρισμα εἶναι, Φυσικά,
ή διασΦάλισις τών συγκοινωνιών.
Τό τελευταίο διάστημα, μικρές
ὁμάδες μεταναστών καί προσΦύγων
έχουν κατορθώσει νά διακόψουν
τήν σιδηροδρομική σύνδεση προς
τόν Βορρά μέχρι νά κάνουν κατάληψη στήν =Εγνατία (Οδό, κλείνοντας τόν δρόμο πρός τά Τζουμέρκα.
Ἀνάμεσά τους, ὑπό τήν ανοχή τοῦ
κρατικού μηχανισμού, δροῦν μέλη
ΜΚΟ καί «αλληλέγγυοι», μέ αγνωστα κίνητρα καί σκοπούς.
"Ενα κράτος πού δέν μπορεί νά
δανεισθεί από τίς χρηματαγορές,
δέν μπορεί νά προστατεύσει τά σύνορά του καί δέν μπορεί νά διασφαλίσει τήν απρόσκοπτη λειτουργία τών συγκοινωνιών, πλησιάζει ἑπικίνδυνα στήν κατηγορία
τοῦ έπονομαζόμενου «αποτυχη μένου» (ίεί1οα ετετο). >Ελπίδα όλων
εἶναι οἱ κυβερνώντες νά τό αντιληΦθοῦν καί νά τό αποτρέψουν.
Γιατί δέν έχει θέση
ή Τουρκία στήν Εύρώπη
Οί λόγοι πού μεγαλώνειή απόστασιςΆγκυρας-Βρυξελλών
ΠΟΣΟ κοντά είναι ή Τουρκία
στήν Εύρωπαϊκή"Ενωση;Ἀν έκτιμήσουμε καί έμπιστευθούμε τά
συμπεράσματα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου, ή διαδρομή μεταξύ
Άγκυρας καί Βρυξελλών παραμένει ίδιαιτέρως μακρά.
Κατ9 αρχήν, για τό Εύρωκοινοβούλιο, ή όποια συμΦωνία ΕΕΤουρκίας για τό μεταναστευτικό
δεν θα πρέπει νά συνδέεται μέ τήν
διαδικασία τών ἐνταξιακών διαπραγματεύσεων. Καί ναί μέν ή
Τουρκία χαρακτηρίζεται «βασικός
στρατηγικός ἑταίρος» στό προσΦυγικό, αλλά οἱ μεταρρυθμίσεις
στό Κράτος Δικαίου καί θεμε
τήν όποια ἐξέλιξη συγκλίσεως
Εύρώπης-Τουρκίας. 
Αύτό πού γίνεται απολύτως Φανερό εἶναι ή διαφορά κουλτούρας,
παραδοχών καί προτεραιοτήτων
μεταξύ τού Κοινοβουλίου ί τής
Εύρώπης καί τής Τουρκίας τού
Ἐρντογάν. Οἱ εύρωβουλευτές έναντιώνονται στήν συντριπτική τους
πλειοψηΦία στόν «κλειστό πυρήνα» τών αντιλήψεων τών νεο-οθωμανών. Συγκεκριμένα, ζητούν έλευθερία ἑκΦράσεως καί ανεξαρτησία
τού Δικαστικού Σώματος. ῦΕπίσης
αντιμετώπιση τών μεθόδων ἐκΦοβισμοῦ τών δη μοσιογράΦων ή της βιαίας καί παράνομου αναλήψεως της
έΦη μερίδων, μέ πλέον πρόσΦατη
τήν περίπτωση τής «Μπι». “Υποθέσεις δηλαδή τίς ὁποίες προέκρινε, καί όπου ἑμπλέκεται, ὁ ίδιος ὁ
Πρόεδρος °Ερντογάν καί ή κυβέ ρνησις Νταβούτογλου.
Πέρα από αὐτά, τά σημαντικά
ζητή ματα πού κρατούν μακριά τήν
Τουρκία από τήν Εύρώπη εἶναι τό
Κυπριακό καί τό Κουρδικό. Σέ
κάθε περίπτωση, σέ μια περίοδο
πλέον πού τό πρόβλημα συνοχής
τῆς °Ενώσεως γιγαντώνεται, ή
όποια ἱδέα γιά στενή σύνδεση τής
όγκώδους, ίσλαμικής καί πολύ
Ἀνατολικής Τουρκίας μέ τήν
Εύρώπη δέν μπορεί να έχει ἱδιαί
Τουρκίας να επεκτείνει,
καί πρός τήν 'Ελλάδα τόν
<<κύ κλο γεωστρατηγικῆς
άσταθείας>> στόν ὁποῖο ή
ίδια έχει έμπλακεῖ ερμηνεύεται ή τακτική προκλήσεων._ Σελ. 3
Ἀνεξέλεγκτη κρίσις
στα Σκόπια
Θύελλα προκαλεῖή αμνηστία σε πολιτικούς για
σκάνδαλα διαφθοράς.
Η Π11Πθ 101151 
στάθηκε, έβγαλε ένα ζευγάρι μαύρα
γυαλιά, τα φόρεσε, καί έφτασε, σχεδόν
τρέχοντας, στήν είσοδο τής παλιάς
πολυκατοικίας. Χτύπησε τό κουδούνι,
απάντησε μέ ένα «'Εγώ» στήν ἑρώτηση «Ποιός είναι;» καί σε λίγο έμπαινε
στό παλιό δικηγορικό γραφείο...
-Δἐνπιστωωνάσεείδεκανείς.Ξέως, αὐτοί οί αλήτες οί δημοσιογράφοι
έχουν μάτια παντού! τού είπε ο παχύς,
' αξύριστος άνδρας, πού μόλις είχε τελειώσει τήν επιδρομή σέ ένα «ντελίβερι» με σίς κεμπάπ, μέ μπόλικο κρεμμύδι
καί τζατζίκι.
-'Οχι, πήρα τόσες προφυλάξεις,
πού θυμήθηκα τήν ἐποχή τού «Ρήγα
γορα. 'Εμείς, πού τώρα απολαμβάνουμε τήν ἡδονή τῆς ἐξουσία. τα θυμόμαστε πιό συχνά.
-'Οσο πιό συχνά τα θυμόσαστε,
τόσο ττιό άσκημα θα περνάτε! Μάθετε
τά κόλπα τής εξουσίας καί κάντε τό
κουμάντο σας, γιατί αλλη εύκαιρία δεν
βλέπω νά ἔχετε σύντομα. Καί τώρα
πες μου τί με θελεις! είπε ὁ παχύς
άνδρας, απολαμβάνοντας ένα πούρο
τύπου «Τσώρτσιλ», μάρκας «ΡομέοΧουλιέτα»...
-'Ἀκου, σύντροφε, «κύριε βουλευτή», ήθελα νά πώ, άρχισε νά λέει ό τύπος μέ τήν άλογοουρά, αναλύοντας με
χίλιες δυό Μισό τόν λόγο τής επι
μπορεί να γίνει κάτι τετοιο; Νά περάσουν χωρίς ἐξετάσεις στό Πανεπιστήμιο
Τα παιδιά τού χωριού σου; Είναι δυνατόν; Τετοια πράγματα δεν Τα έκανε
ούτε ή Δεξιά, ούτε τό ΠΑΣΟΚ! Πῶς θά
Τα κάνουμε εμείς; έρριξε ο πουράκιας...
'Ο άλλος, όμως, έχοντας πλέον
απο·τινάξει τή λεοντή τού απρονομίου
τῆς καθαριότητας» καί έχοντας μυασι·εῖ ότι «τώρα πού πήραμε τήν κουτάλα, πρέπει κι έμεῖς κάτι νά φαμε»,
είχε πάρει φόρα...
- Ἀκριβῶ5, σύντροφε βουλευτή.
°Επειδή δεντάέ<ανεή ΔεξιάκαίτόΠΑΣΟΚ, ἐμείς, ή Ἀριστερά, πού έχουμε
έξασφαλισμενο τό «ήθικό πλεονεκτη
Ζ. λιωδών αξιών είναι κρίσιμες γιά διαχειρίσεως διαΦόρων τουρκικών τερες πιθανότητες.
Σ  τ~ ° ς
ἈΦελληνίζεται ή ν ~ ο . ~ Ι .
επιχειρηματικότητα Περι του «η θικου πλεονεκτημ ατος»
Με ταχυτητα προωθείται
ο άΦελληνισμός τού Ό Μ μέ ό . 7  ί | ω ὁ . Ύ . ω νὰ άν Μ
ἑλληνικού επιχειρείν. Τε- Μπα Τ τουτο μπω' εθα θα άν "Με μοΤΟσυΚλε ί· °Μ τον· Ταφ!! 78 Τα)! Μ να», μπορωμε“ κ Με περισσ Π
- λ8Ἡαῖο θύμα ή Ἡλε_ φαν καί τήν άλογοονρά κατέβηκε από τιστής. Τά ΦΠ της Μριβτιε ΚΜ ὁ παλια θα καί νά κι μας μιλήσε! κανεί5·“
Μεσιτική Ἀθηνῶν- ΣΕΛ-2 ”1 μ°1Μ“βΜε Τό ΚΜ -Πσύτάθυμᾶσαι ρέ αὐτά· Πάνε ΤΜ·πω ΜΜΜ" ΜΜΜ Ἀπ6ρησεὁχον8ραμω «των
Μ καί κοίταξε δεξιά-άριστερά... κατά Τόσα Μια ι ι ταλαιπωρίες γιὰ τις Με τον, είχε Τω» ω,ωεσαωκΜἀΜΜΝ_
Κίνδυνος πολεμικού βοιωτια ότι δὲν τόν είχε δεῖ κανένα χ  ὰ"°φα°ί°ε' πάω" νὰ Μία! "όν λα: Μπα· Καί ποιός με; Με επ έπειδή
επεισοδίου στό Αίγαῖο μάτι, Μπότσια μέχρι τή γωνία τού -'ΕΜΦ, Με· Τα? πήγα" μέ Τό «πειρασμό» Το” ρῦ”σΜῦ”“° είμαστε Ἀριστεροί μπορούνε να κάνου·Ως προσπάθεια της κεντρικού δωσω δρόμου. Κοντο- ΠΑΣΟΚ τό °81,τά ξεχάσατε πιό γρή- _ Μα .ή Με' ά παιδί μου; Πῶς με ὰ." θέλουμε;
- Ποιός; Με, τό είπε τόσες Με ὁ
σύντροφος Φλαμπουράρης, τό είπε ή
συντρόΦισσα Φωτίου. 'Εσύ τί έπαθες
καί κωλώνεις; Δεν είσαι αριστερός;
'Ο βουλευτής έδειξε νά κλονίζεται.
'Η φράση πού τού είχε πετάξει κατα@όλα ὁ σύντροφος ήταν πολύ βαριά.
Κοίταξε τή φωτογραφία τού Άρη Βελωχιώπι πάνω από τήν Μα του,
κοίταξε τή φωτογραφία με τήν αφιέρωση τού Ἀλέξη Τσίπρα, καί είπε
αποφασιστικά:
-Καί βεβαια είμαι! Τήν έχεις ετοιμη
τήν τροπολογία;
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Αύριο Σάββατο 16.04
"Ενα βιβλίο
Πι· ι μου
 ἱστορία
τής 21ης Ἀπριλίου
Δι τ. ελατε ΣΗΜΕΡΑ
«Ό Ἀκάθιστος"Υμνσς»
' τού Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου
(σελ. 4)
, ΠΕΝΜεΣ
ΠεριεΡι:Α
σε Ό Ἐρντογάν διέταξε
είδική ἔρευνα γιά τήν διαπίστωση τσι7 τί ακριβώς
έχει συμβεί μέ τό κρανίο
τού μεγάλου άρχιτέκτο
νος Μιμάρ Σνάν, πού ἔζη- ι
σε τήν ἐποχή τού Σουλειμάν τού Μεγαλοπρεπσι7ς
καί θεωρείται ως ὁ σημάντικώτερος άρχιτέκτων τῆς
°Οθωμανικῆςπεριόδου. Τό
κρανίο τού Σινάν εᾶε
αφαιρεθεί τό 1935 άπό
όμάδα ίστορικών πρός μελέτη. Τώρα ό κ. Ντάβσύτσγλου ύπόσχετάι ότι θά
γίνει κάθε δυνατή προσπάθειαγιά τήν απονομή
τιμής στό λείψανο τού Σνάν. Δέν σημειώνεται βεβαίως ότι ὁ ἐν λόγω ήταν
“Ελληνας από τήν περιοχή τής Καισαρείας, παιδί
τού Παιδσμαζώμάτος
 Στό κέντρο τής Νεαπόλεως τῆς 7τάλίάς ἐσημειώθη τυχαίως, κατά την
διάρκεια ἐργασίας σέ κατοικία μέ μεσοτσιχία πρός
τόν ναό τού δει: Οἰονεπτι! Μεςςίοτο, σοβαρή καταστροφή σέ τοιχογραφία πού είκσνίζει τόν
Άγιο Πέτρο. Ἡ τοιχογραφ ία θεωρεί ται ση μάντικό ἔργο τέχνης, καθώς
ἐφιλοτεχνήθη μεταξύ
1522 καί 1533 από τόν
Τομάσο (: Θωμά) Ἀσάν
Παλαιολόγο, γόνο κλάδου από τήν Κόρινθο τῆς
, οίκογενείας τών Πάλαι
ολόγων, πού εδω κατα
. φύγει στήν ίτσλίά. Ό γεί
τονας, καθώς προσπάθσι7σε νά κάμει επισκευή
στό σπίτι του, ἑτρύπησε
τόν τοίχο τή ς εκκλησίας
μέ τρυπάνι!
 Γιά πρώτη φορά στήν
ἐπιστήμη Αύστριακοί
είδικοί κάτώρθωσαν νά
πάραγάγσυν σέ στερεά
μορφή, καί σέ κάπως μεγαλύτερη ποσότητα,
καρβύνισ, πού είναι πειράματική οὐσία σκληρότερη από τό διαμάντι, τό
γραφένιο καί τούς νάνοσωλήνες άνθράκος. Τό
πειραμα παραμένει ἀκόμη
εργαστηριακό, καθώς ή
παραχθείσα ποσότης`
είναι άπειροελάχιστη, ή
μορφή του ἀόροπι μέ νυμνό μάτι, καί ὁ τρόπος
πάραγω7ῆ9 πάράμένει
μή έκμετάλλεύσιμος. γ
 Δικαστήριο τού Νιού
Τζέρσεϋ απέρριψε άγωγή
κατοίκων τού Τέξας ότι ὁ
Τέντ Κρούζ δέν ἔχει τό δικάίωμά νά μετάσχει τών
αμερικανικών εκλογών
διότι δεν έχει γεννηθεί στις
ΗΠΑ αλλά στόν Καναδά,
καί μάλιστα από Κουβανό πατέρα! Τό μόνο άμερικανικό στοιχείο τῆς καταγωγής του, κατά τούς
αίτοι7ντες είναι ή μητέρα
του. Ἡ άπόφάσις τού μονσμελσι7ς δικαστηρίου
εκτείνεται σέ 24 σελίδες,
καί είναι ύπέρ τού διεκδικητοι7 τού διεκδικητού
τού χρίσματσς τών Ρεπουμπλικανών. Θεωρείται πιθανόν ότι πίσω
άπό τήν ενέργεια τής
αγωγής βρίσκεται τό περιβάλλον τού Τράμπ, κάθώς ὁ τελευταίος έχει άναφερθῆ στό θέμα.
Διαβάστε τά άρθρα Ι
«Σκυταλοδρόμία»
Σαράντος Καργάκος (σελ. 3)
«Μινώταυροι καί μαμμούθ»
Κώστας Χριστίδης (σελ. 8)