Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο τραπέζι πλαφόν 8% του ΑΕΠ για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτέτΠΡοτίΙζί8Γ
ΑΣΦΑΑΕ|Α
ΗΛΕΚΤΡ|κΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Φ €Γ80ηοηιία
νννννν.οιοοηοηιίε.οτ
ΠέμΠτη 14 ΑΠριλίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχΕίΡί-ίΜΑτίκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
κεφαλαιαγορές
Μ ΑΝΤ
ΣΥΝΝΕΤΟΧΗ
ΣΤΟΝ Α'Α|'ΩΝ'ΣΝΟ
ΠΑ ΤΟ ΟΡ|ΑΣ|Ο
σημερα στη Ν
Κατέβασε ρολό η Ηλεκτρονικό
Τίτλοι τέλους μΠηκον σε αλλη μία ελληνικη εταιρεία.
Τα καταστηματα της Ηλεκτρονικής οΠό σημερα 144-201 θ θα Παραμείνουν κλειστα, όΠως
γνωστοΠοίησε η διοίκηση της εταιρείας, με την ανακοίνωση της υΠ' αριθμ. 267” 3-4-2θΤ 6 οΠόφοσης
του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνων νο κηρυχθεί σε κατασταση Πτώχευσης. Το δίκτυο της
Ηλεκτρονικής Περιελαμβονε 41 καταστηματα στην
ελληνικη εΠικρατεια και 450 εργαζόμενους, οι
οΠοίοι Πλέον μΠαίνουν στην ανεργία, ενω σημαντικές είναι και οι αρνητικές συνέΠειες γιο το δίκτυο
των Προμηθευτων. >Τ 5
ΛΟΥΚΕΤΑ: «ΖΩΝΕΣ
ΕΡ|·|Ρ|ΟΠΟ||·|Σ|·|Σ»
Ο| ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α|(ΕΣ ΑΓΟΡΕΣ >1ο
Εντονες αντιδράσεις της αγορας
για αυξηση του ΦΠΑ στο 24%
Τις έντονες αντιδράσεις της αγορας Προκαλεί η
Πρόθεση της κυβέρνησης νο ουξΠσει τον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ οΠό το 23% στο 24%, ίκανοΠοίωντος ένο Παγιο αίτημα του ΔΝΤ. >6
Σε «αφαλο» οι νέες
Παραγγελίες Πλοίων
Ναό με τους ναυλους στο ξηρό χυδην φορτίο
έχουν καταρρεύσει και οι νέες Παραγγελίες Πλοίων.
Σύμφωνο με το Πλέον Πρόσφατο στοιχείο των
£|οι·Κ5οη5, οι νέες Παραγγελίες Πλοίων στο Πρωτο
τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 79% σε συγκριση με το αντίστοιχο Περσινό διαστημα. >Τ 2
Κύμα χρεοκοΠιων σαρώνει
τις εξορυξεις στις ΗΠΑ
Ενα κυμο χρεοκοΠιων αΠειλείνο σαρώσει τον κλοδο
εξόρυξης των ΗΠΑ, με τις βιομηχανίες άνθρακα νο
είναι μεταξυ των μεγόλων θυμάτων, καθως αδυνατούν νο αντεΠεξέλθουν στη μεγαλη Πτώση των
ημων του ορυκτου. Το Πιο Πρόσφατο Παράδειγμα
είναι η Ροοροαγ Εηοτεγ, η μεγαλυτερη αμερικανικη
βιομηχανία εξόρυξης άνθρακα, η οΠοία και υΠέβολε
χθες αίτηση γιο υΠογωγη στο Αρθρο Τ Τ του Πτωχευτικου κωδικο. Η εταιρεία, με ενεργητικό αξίας Τ Τ
δισ. δολαρίων, ζητεί καθεστως Προστασίας οΠό
τους Πιστωτές της γιο χρέος 10,1 δισ. δολ. >24
[0υασιγκτον] Ελληνική Πρόταση για μετατροΠή του εΠιτοκίου δανεισμού σε σταθερό
Στο τραΠέζι Πλαφόν 8 %
του ΑΕΠ για το Χρέος
Εως '7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το ετήσιο κόστος των εντόκων
Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει σήμερα ο
υΠου ργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ελΠίζοντας ότι εΠιστρέφοντας
την Κυριακή στην Ελλάδα θα έχει εξασφαλίσει την εΠανέναρξη των διαβουλεύσεων με το κουαρτέτο αΠό την εΠόμενη Δευτέρα, την «κατανόηση» ξένων
ηγετών για την αΠόφαση της κυ βέρνησης να εΠισΠεύσει τη διαδικασία κατάθεσης του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου, αλλά και μια Πρώτη σαφή εικόνα για τις Προθέσεις των θεσμών όσον αφορά τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι θα Πέσει στο τραΠέζι, έστω και ανεΠίσημα, η μετατροΠή του εΠιτοκίου δανεισμού της Ελλάδας αΠό κυμαινόμενο
σε σταθερό, αλλά και η θέσΠιση «Πλαφόν» για την καταβολή τόκων και χρεολυσίων, ώστε οι ετήσιες ανάγκες -και για
τόκους και για αηοΠληρωμές ομολόγων
αλλά και για αηοΠληρωμές εντόκων γραμματίων- να μην ξεΠερνούν το 1 5% του ΑΕΠ.
Ειδικότερα, έως 8% του ΑΕΠ να είναι το
ανώτατο όριο Πληρωμών χρεολυσίων των
ομολόγων και δανείων [κυρίως του μηχανισμού στήριξης], καθώς και των τό
ΠΟΕ! για διαΠρογματευση]
Δραματικές
εηιΠτώσεις αΠό
ενδεχόμενη ρήξη
Σε ΠερΠΤτωσΠ ρήξης και μη ομαλής εφαρμογής του Προγράμματος, οι εξελίξεις θα
είναι ιδιαίτερα δραματικές και η σχετική άμεση και μακροΠρόθεσμη ζημιά για την ελληνική οικονομία θα είναι αηολύτως μη
αναστρέψιμη, ΠροειδοΠοιεί το ΙΟΒΕ στην
τριμηνιαία έκθεσή του. Ενδεικτική είναι η
διαΠίστωση του Προέδρου του ΙΟΒΕ, Τάκη
ΑθανασόΠου λου, ότι «η συνολική κατάσταση της χώρας, σήμερα, αν δεν είναι χειρότε ρη, δεν διαφέρει αΠό εκείνη του 201 Ο».
Ο γεν. διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας,
σημείωσε Πως δεν θα κάνουν καλό στην
οικονομία τυχόν Πρόωρες εκλογές. >1 1
κών. ΕΠίσης, έως το 7% του ΑΕΠ να είναι
το όριο αηοΠληρώμής των εντόκων γραμματίων. Σήμερα το ύψος των εντόκων γραμματίων είναι 15%, τα οΠοία με την ανακύκλωση, ανά τρίμηνο ή εξάμηνο εντός του
έτους, ανεβάζουν στα 40 δισ. ευρώ το ύψος
των ετήσιων εκδόσεων. Η ελληνική κυβέρνηση, τόσο μέσα αΠό τις εΠίσημες δηλώσεις όσο και μέσω διαρροών αΠό αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, έχει φροντίσει να κρατήσει χαμηλά τον Πήχη των
Προσδοκιών όσον αφορά τα αΠοτελέσματα
Που ενδέχεται να Προκύψουν κατά τη
διάρκεια της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χωρίς να
έχει συμφωνία στα χέρια της (Παρά μόνο
μια γενική δήλωση, η οΠοία μιλάει αόριστα για Πρόοδο], αλλά και με δεδομένη
την αναταραχή Που Προκάλεσε η ανακοίνωση της κατάθεσης των δύο νομοσχεδίων, η κυ βέρνηση αντιλαμβάνεται ότι
η όΠοια συζήτηση ανοίξει μέσα στις εΠόμενες ημέρες με αντικείμενο τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα έχει -Πάνώκάτω- την ίδια κατάληξη: «Ολοκληρώστε ιη
διαδικασία της αξιολόγησης για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος». >5
[τραΠεζες]
Νομοθετικά
εμΠόδια
για τη
διαχείριση
των <α<όκκινων»
δανείων
Τραηεζα Πειραιώς
ΠΡΟΒΑΕΨΕ|Σ
Τ|Α 0Ρ|ΑΚ|·|
ΝΕ|ΩΣ|·|
ΤΟΥ ΑΕΠ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 >7
«Κοστίζει η καθυστέρηση στην αξιολόγηση»
Τα Περίθὡρια ανοχης των βασικών ΕυρωΠοίων εταίρων σοντι των χειρισμών του στις συνομιλίες με το κουαρτέτο εΠιχειρεί να διοΠιστωσει ο
ΠρωθυΠουργός Αλέξης ΤσίΠρος, με σειρα εΠαφων στο Παρίσι και στις
Βρυξέλλες. Χθες συναντΠθηβκε με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας
Φρανσουά Ολαντ, στο Μέγαρο των |·|λυσίων Πεδίων. >4
[Κομισιόν]
Η Ελλάδα
στο Πακέτο
Γιούνκερ
με 5,5 δισ. ευρώ
για 42 έργα
ίενκ6κΜςι
Αηό Που
θα αφαιρεθούν
ςΙεΜΙηςΙτ-τερατε
ΑΠό τα ακαθάριστα έσοδα του
φορολογικού έτους 201 5 μΠορούν να αφαιρεθούν τα Ποσό
ςΙεωΒειςΙ< και ΓεΒετο Που αφορούν το έτος αυτό, εφόσον οι εκκαθαρίσεις του ΕΟΠΥΥ εκδόθηκαν σε χρόνο Πριν αΠό την Προθεσμία υΠοβολής της δήλωσης
φορολογικού έτους 2015. Αυτό
γνωστοΠοιήθηκε με εγκύκλιο
της ΠΔΕ. με την οΠοία δόθηκαν
διευκρινίσεις για ιη φορολογική
μεταχείριση των ςΙεΜΙσεςΙε και
τέΒατέ ιατρού του ΕΟΠΥΥ. >11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα