Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ωνΜΜ δανἀοΜπερτόΜ δεν' ΜοΜ
- Τα ε-.-5ωεμω απο ΤσεμΠιοι : ε Μ το. .τα :ευ Με ο Το μήνυμα που έχει πείθει για τπν παραμονή του ·Ἐχει Με... στο μάτι το δίδυμο του Πῆατανια
Με σουτοιτκΝποΝοιΜιΑ;
ωΜονΜ · |  γ ,, 
Μ Μ ΜΗ ατα ἔωΜΜ
ο ΜεΓκοι σου.: έ
ο Πρώτοε στόχοε ὁἔ“Ἑ¦.==ἔ“Μ ' “- - _
τπε ΑΕΚ π πὡῆπσπ του... και Αεκ ` _ · · “ · › · γ ε- ε
`· - "
. - _ “Μ _
· τω -· ,ι
._ ` .
Έτοιμο· μετό το πῆἑι φ να· στρώσ00ν...
._ · 
._.. 19” “ ..
ο· Κ·νέ 
γι· Μονς'
ΜΟΤΟ" "Ψ
· Τα ποῆῆα εκατ. ευρώ που θα δεῆεασουν τον Αθανασιάδη, γ' ΒΟΛΕΪ
από και τον ΠΑΟΚ ο θι σκέψειε για τπν... '(20 στη ρεθανε |δ_ γ “ <· , ¦
με τον θῆυμπιακό · Οι... καῆοκαιρινέε προειδοποιήσει8 ` ;_ 4' ._ γ ` ΠσνπΥυρΙκσ στον τελικο
για τον Λέοθατε ο Τα πανηγύρια σε κάθε γκοῆ του... Λουκαε Β “ . 4 . 3- Ι ¦°ν ολυμ"Ι°κό!
. θ., -!Ι“,. ω .εε ι
Πῆ . ο ν οι ρεβσν5 του ΥΡΟΠ · ' ο. Δ ή
«ΜΑΧΗ»
δὲ· .Ι ιμΜγτσ
> . ΜΧ
.Χ ο οι πιέσειε που δέχεται
¦ για να τον απομακρύνει
Ο: τι αν] ω
¦ / Ι ' - ο
· ΑνεῆοΒον
δραση _ '
οι συνεργατε5
ΔῆοφουζουΓιαννακοπουῆου|Ε
 ¦¦ .Μω.¦ω για
ο. “γ .ω ¦~ Ρ »Μεκεῳωω
' . “μ  τ . |_-- Ι ιι· οί; ή κ· ή· ,δή-ΡΗ· δ
προπμιτεῆικοὐ5 · Το εκπῆπκτικό Ψ ΕΥΡΩΛιΓκΑ: Πονταρσυμε ἔδζἔἔδΜ% 'ΣΜΧ_ ο” '8
στατιστικα από το κόπο Λιμπερταδόρε5 “ . _ .άριστα μονα αποδεκτα Ο ' Φαρ” Μ "Με
_ · = "°" "άνω” Ψ" "Ψ'ω”'°