Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γραψε' ο 'Μπα Ασβωτα5 
. .ό 4_.ὶ.9·ζΒΐ999·:ι0!·.ῖ.ΜΙ9νΠῳ 
τα!!-ν“κΩ·νΦ9ππωπω
απΒασι·νεκ·ππωκόπρανα:
..·.Πο·Ἀ;επΑ|Μ ›
;.ΣΧΜΦΏΝΗθΕΝΤΑΠσΚ ..
Πε8·.ΜΕΝε.ιΝΑπΜΘοΧν Η 
° “' Από ΡιΡΑ;κλ·_επ0;. ' . ·Μ-ΕΧΡιῖΔγἐ©!; τ
Δθ^ΗΪ| ΚΗ
Πω ῖ4ΑΠμΜ 2οῖΒ|Φνλλο'ῖ54 (2354)/€ '30
«ΜωπΜΜΜΜπωπω
Εντυπωσιακό καλεσμα στον κόσμο _ ¦ σ “
από Ζντοβτ5 κα· παίκτε8 για το ·
πιο κρίσιμα ματ8 τπ5 σεζόν (Σαββατο
ατι518:30)μέχρ|το.“επόμενο
· Από 5 ευρώ τα ε·σ·τπρ·α
· όλα ήττα (72-77) από τπν Κπφισ·α
με βελτιωμένο ων Μαικλ'Ερικ
Η ΔΕΝ ενεργοποιείται για ταν εντόπισα στα αθρόα
'0λ88 ο· αθανἐ8
“ΜΜΜ ΜΜ8 τα·
Κυπέλλου κα των πλέι τη
_ Γ ό .
.ζ ε ξ Ο 7
/ Χ · '
Χ' *Δ
Αμφίβολαε λόγω ίωσπ5 χ .Ω .“ω·.ιΜ. καθε αλλο."αρ"  'Δ ν
γ·α τα ματ3 με τπν Με", στην ΜΜΜ δωσω. εγκαταλε·Φθε· η πωπω" “α .
(ξΕνωσ"» ΠροσσνσΙ0λἱζοἩο|    1   · . .
να πανε Αυστρία την Τεταρτπ τπ5 Σαν Λομεντσο' ονῇκε¦ στῇὶ퓦Νἶο“ὐελ$ ο "θα" Μ
ϊ ω! -~·-=~ Μαλπ8 Ταφπλακπ8,
_ . . . . , . , σπασιμο' με τον Μό
:εκαΒπμπααν "ΜΒ" σε Ι'|ξ'ῦ| ΜΗ" ΜΝΜΜ', ||8Χ|1|Ι0 ΙΜΟ( ΙΟ" ΜΝ" ΜΜΜ Με ΜωχνΜε.
μιλανε ων @Αι