Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ξεσάλωσαν οι Τούρκοι στο ΑιγαίοRecognized text:
ΝωΜ ΜΙΟ
τα '8
 ¦ .η - _- · - - Λ* Δ Ι' Ε Δ.
 7 Ι > ;2 Έ εποικΜ·'Μ
ΜΜΜ 'ΜΜΜ · ·
- - έ Η - - - 8κ·ΜΜ«ΜΜΜ»
 ·Η,εωωωιωῶρυκῆεωμποηω1Β
- ΜΜ·ωπΜαΜῳ |. ·Δἔω“ω.Ψκωμῳ“
  "°"” || ι ο .500008 ισοτ:..·σ'Μ·
·Σὡ. 3
Μ_*ΜΜΜ Με·
ΕΜΜΜΜΜηωΜ
ΜόΜωΜώηωΒκ. μμ
ἴὡΨ(Ψή9ΜΜκ
Μω'ωόΜ“
ωΜαΜὡω“Μ
ὡ·ύΜωΜῶβω···ΜΜΜωῖῳ
ό·η“·ψ ' ι- -ι ι 4
ωωωω“ωι
' ' ' Π Μωω !
"3800 θα πΠπρωσουμε σε Ἑοροἑ οἔΜΜ Ξ
«Οι 8ωωνΒ τα θεσμών
μπῆαὁροω την ΜΜΜ:
 ΤΡΥΧδ°Ἑ .
κ 7 . _.
ο ΜωΜυ2 Μιρκα ω8Μ ωυαῶυΜσπμ
Μ8ΜΜ μ8ῳῳοΜωω·ΜΥοὰΜ
«Α ΜΜΜ" ΜΜΜ(
σ! προσφυγΙκοί κοτσυῆΙσμοί»
ΜΒΜ ωοπΜ
 μυ' “η ~'“`“·“"“'ῖἶἐ.ω: Ψ _ | :Μ Νχ ω . >
@Ρ#“ωωγ%γ ΕΜ · ΜΜΜ", 
· “Μ....Μ¦ ' .- -. πωσ και ΜΜκΒΜ|β5
Β ΜΜΜ
.. ··ϊ·¦ Μ
 ο ΜΠΑΣ ΝεΣτ0ΜΔΗΣΣΜΝ-Α
Σε μια... ΜΜΜ απο ΜΒ»
φοραω ων ΜΜΜ
Με. 086808 ΜΜΜ'Γ
° πιο
ΜΜΜαΜΜΜΜ
. .· ' “ ·· · τα
" ι ._· . ,
' ·> ' - '·
Δ . . Ξ . . ._· _' .
Με· Ι - ΜΕ: -« ..Σ- ' “ ··ν“··4 ' ι
. ν ..-:.:.. ·
0Μ·'ω.Μ·ψΜὡ·ΜΥοΛΐ”Μ
Ω· .Μ·“ΜωΜαΜψ
Πρ. ωΜΜΜωηΜ··ψαὡΜα πωπω.»
ρ·ΜΜΜ·ηΜΜ ΜΜ·ω·”·
ΚΩ* .ΜΜΜΜΗ η Μ ΜΔ.
ΜΒΜωωγΜ 
πΜωΜω ΜΜΜ
- . “ΠΧ ὶ .τ 3 .85. 0 
 ··.' ι Ι | | Ι | . . ";ἔ:Η“ 7.:¦ἐ% '¦ '
Τ0“ΜΞΜΜΜἩ Εοτηοε κοῆηεεοΙηΣυριο ο ΑΜ Ο .. ω
8|κῳ ω ΗονΠΠοῆΗευοΜον κοτΠοοεινιο θεοιοο .ω ω  ' Ξ “¦'“·= ' · “ 1