Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'4-0Δ-70 'Ο Ο
Μ ΜΜΜ)
ς ·^·ω
(ΙΜ-Μο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
.Μή πω Ισ Μυ2·Ιὐ Μ Μ Μ Μη τω ο
"εωΜὡΜΜ_ωεω ΜΜκΜιΜΜ
'©”” ωΜὐ ω”. Μ “|·¦ΜΜ Μ*Μ ¦“ηΐ“π Μψικ Μαι. Μ ΜΝ·
ΜΜ=;ΜΜΜΜ Μ'ΔΜῖΜ ' ΜΜΜΜωωΜ-Μω
Μ'"Μ““ ' ΚΜ- Μ'Μ" ·5·ΤΜ'Μ Έτη ΙΜ
Ι . . οἱ' Μ Διασυ ο ΜΒΜ €““οΜ
ΜΜΜ" . ΡΜ ω ω· .ω““Μω
ω 5 ~ λ' τωΔΜκΜ
ΉΜΜΜ“ΜΜ”   ΜΜΜΜ6ωο
ΜὸΜΜΜὁΜω ῳωΜΐ ΜΜ·ν·Μ·
Μωωωω“Μ πωωω ΜΜΜ
ω ὁ ΜΜΜ ΜΜΜ" ·ΜΜ
ἄΜΜ ΝτῳπιασπκἡσἑδλατὰἑπΜαἡεΜα της Βουλής ΜψδΜω ΜΏ
8“·=$κΜΜΜἄ . “Με 8 ἀωὡΜ*Μ ΜΜΜωΜ κι
ωΜηΜΜ “ην Μ· ΜΜΜ θα* αν* ψ Ι · “Με ¦ Ωω” Μι ΜΜΜ ΜΜΜ
·ΜωωΜΜ ΜΉ%ω' ΜΝ ΜΜἄΜΜ ΜωΜΜΜ Ή&¦ωω“ωΜωὡ
 ΜιΜΜωὑΜ ΜΜ.Μ£ὡΜΜ κών-ΜὁΜὁΜ Μ Μ
ΜΜἡΜ“ . ω Ψ" ωκΜΜαωΜ ήΜΜΜΜ ως ΜΜΜ °ΜΜ(“ώΜ”
ἔΜ Μ“Μ Μ ΜΜἙ”Μωω Μιὰ ι%ΜΜ ΜΜ.Μ·ωΜΜ-=
Μ ύ . Ο πω'
ωὐ8Μπι“Μ Μ ω" Μα Μ Μ"'“Μ ”ὅΜή ΜΝ”,
“μπω μὡΜω Ό “Μ ΜΝ ,ήΝηΜ·ΜΜ ΜΜΜ Μ Μια ΜΜΜ
ωΜι·ΜοΜω ' ”Μω *ωΜ ΜβήνΜΜὡ ΜΜῆὡΜ ΜΜΜἀ,ΜΜ,
Μακ π...: “ἱ“ωω" Η; ΜΜ“ΨΜβ γω·Μ“Μ ωΜψ Μ“ ώ
·ΒΜΜ Μ ωωΜΜΜὡή  α· Μ ἡ ΗΜ η' αν· Μα ΜΜΜἰψΜ=
ΜώΜψΜκἑΜ Μ' Μ=ἶἔΜ”” ΜπΜφ ωΜἔΜΜωΜ Μ“ΜΜΜΜΜΜῆΜ
ΜΜΜΜΜ ΜωΜ*Μ Μ με ώ· κΜ Ο Μ ΜΜΜ @Ψ πὴΜΜΜ
ἡ %ώΜ κ“Μ“”“ώΜΘ ἔω“ Μ'% ΜΜ ““ἑ“ω ΝὴΜΜω%ΜΜΜ
Μ “Ἡ ” “Μῳ.,“Μ“' ή “Μ“ΜΜΜ Μι. ω Μα ΜΜΜΜΜΜ
. η η· ·
Μ ὁ Μ Μ' ω“ι¦ΜωωΜ ΜΜὡΜΜΜΜ
ωωΜΜΜ ή· ΜΜΜ ω Μ ΜΜ- ΜαΜΜΜΜὡΜ
Μ* Μωβ πωΜ να ΜΜΜΜ Μ ω Μμη.ΜωΜωωΜπ
-““ὁΜ ως” ΜωΜΜ ···ΜΜΨ= ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ.
Μ ὁ ῦέ ω ὁ ΜΜΜ |ΜΜ ΜΜΜ Μ Συ”.
Μό Μη
ωι%6ωαωωΔΜ ω ρ | ρ Β” Μ
·Ώ·ηὁΜΜ Ο" Ο Μ- . η ω
πμΜ_ω*ῳΑω Απαγο@ευσυν την μα°ντ·|λα Μ Μ"ΜΜΜ“
ὡηωΜὁΜώ!ΜϋῦΜ Ι λ Ι ν Ρ ΨωωΜ
η” ΜΜΜ". στα ικα πα ΜΜ'|μ Μ ΜΜΜΜΜΜΜΡ
“ΜΜΜ “Μ . . . . . . . ΜΜΜ· :ΜΜΜ
“ὁ Μα Μ”ΜΜ“Μ Ἀσυμβατο το 'Ισλαμ με τις ΜΜΕ; αξιες ΜΜΜ *ΨωἘ“ Μ
ψωΜωΜωπ "£Μ:ωΜΜἡ  Μ ΜΑΜ Με? °",ΜΜ
Μ* ' ώ ΜΑωΜ“Μ. πη·ΜῆΜΜ "ΜωΜΜ3 =πὡωΜ"Μ
κι!” ΜΜ ω ΜΜΜΜἡΜ ω. · -ωωω ςω"ωπΜ·.ΔΜ π 'Μ _ υπ αΜωΜ
ωωα ΜωωωΜω ΜὡΜΜΉ ΜὡΜἀΜ ΜΜΜ ἐκ κΜψωΜ 'ή
ἩΜ':·ωω·ΜψΜ ωπΜ*Μ ωΜωΜω ΜΜΜ ΜωΜ .ψ ή! Μ
ω γή ΜΜΜ
ΜΜωΜω ἡ ΜΝΜωΜω ωΜῶ"ΜΜΜ ·ωΔωΔωΜ ΜΝ" ΡΜ ΜΙ ὡ'ωὐΜ8
·Ψ Ή ¦ Η ε “ωκωω ο Μ Μ η' "Μ μ ω ω Μ ¦ω"° ΜὺΜ ΦΠ·
ωωΜΜ“Μω ΜωιωωωωΜ ΜηΜΜΝΜ Μμωἔ%= κ0Μ ΪἑΜΜ' 'ή .“ω“ωῳ
ω·.ωΜω“ωωὡμ ΜὐΜΜηνΜΜ ψΜΜωΜωω ΜΜΜ·Μ ω.ὴΜ“ώ ΜΜΜ
ἔΜά““_ Μ "ω”Μ'“””α Μ "ΜΜΜ Μ αν ΜωΜΜω ?“ω#Μ
“¦¦_"· Μ¦% ωεΜἡωΜ Μτἔ:=κΜω ΜΒΜ ΜΜ:Μ .ἑΉἡή"
““"ω“* ”Μω · ΜωωΜω ΜΜΜ ηΜἡω τα ΜΜΜ .ΜΜΜ ω εΜ&.ωω Μ” Μ
Μ““Μ “ΜΜ“° φα' ' ω .Μωήωωω ·ΜκΜωωὡΜ ··Μ“ Μ*”“Μ
ΜΜΜὴ ΜΜΜΜΜ ' . . . “ή ω ω(ηΜή“Μ ΜΜΜ·
ΜΜΜ ω ωωωΜ ΜΜΜΜ Μ'Μ Μ _Β ό
” 2. ωΜωωωω πωΜαεΜ Μ. ΜΜ@ήἙΐ ΞωΜΜΜ“ὐ
“'ω'ω·Μ""”
ξ ρ 
| ” ΜΠ.·ωΜ Μ Π
Σημερα Της ημερας 3ἔμ“Μ .
ΜΜ Ι | Ι ~ Ω
ἔΜωΜ Μια Εἰ: 'ο τα υ ΕΕ 5- ιδια 'Η Έστω ωθε ποιοί
“Μ¦'¦°“Μ"" ΜΜΜ” ωωωωω. .Μα-Μ· ΜΜΜ-“Ν Ι Ι
Σω |= α Η” ΜΜΜ Μ · =ωΜ#Μ “ωἘ ἡ σ"|ν ποσα: σας
Μ ΜΜΜ ““·” Μ·κω-ω · _
ΜΜΜ ο=ωωΜω ΜωωκωΜ· ΜΜ“ωωω ΜΜηΜαΜ
Μ Ξ!! ΜΜΜ-ψ Μ...” ω...” ωωωωΜ+ Μ°Μ““* 2ι3017Μ· Μειωσα·
' ω: ΜωΜωω Μ**Μ ““ήββω_$ ·
ΜΜΜ” “Μ Μ Ε·'τ·ϋ ω .
Μ ΜΗ¦ ω Μ κ ΜΜΜ·
να ΜΜΜ ΜωΜΜ“ ΜωΜωΜ
ΜΜΜ ·ΜΜ·Μ ωΜΜω"ω "Μ
'ΜΜωΜΜ ΜΜΜΜ ω“ω*ωω“ ο·
Μ Μ Μ ΜΜΤΜ ”ω ΜὡϋΜΌ
ω ΜΒ ΜΜΜ” “ψωωω·
ωκΜΜΜ· Ν·“Μ ...ανω-ΜΜΣΜΜ Μοωωωωπ Μ·“ΜΜΜ “πω
ΜΜΜ μ··ωτιωω ὡΜΜὑΜ
ϊ ΜΜΜ ωΜκω“Μ ΜΜΜω·
Π·> “Ἀ““ΜΜὁ ΜΜΜ β *ΜΜΜ"
ΜΜωΜ ΜΜὐΜ ω·τΜΜα· ΜωΜΜΜ
Μ' “Μπωὑ““ ΜΜωΜ ωωωΜωωω
| η' Μ· =ῇὴ:·Μ ἔὐηωη=?ω
ΠΜ || ΜΜΜ" ΜΜΜ ωωωω···-·
Ο 77"!! Ο".