Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεοεπεΠ@οω“ετ.ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
|ΟΒΕ: ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΣΟ οΡιΑκι-ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΑ ΠΑΠΠΑ Αν)
Μαξίμου: Στο πλαίσιο Ε
της συμφωνίας · Ψ: ο
τα νομοθετήματα > ·/ < “
” ,71 ΠΓ Σ Ϊ Ι
728 θ δ πλήρους
σπἩΜΜο
Μος διάρκειας
Ολες οι πιθανότητες
ιροΠοΑοΠΑ Π. ΠΑΠΠΑ
Υπεραριθμο Το 
νράμμστος μπορούν νο ολοκλπρωθούν στις επόμενες τέσσερις
| εθδομάδες, δήλωσε ο γενικός
διευθυντής του Ευρωποῖκού
Μπιτονισμσύ Στοθερύτπτος
(Ε8Μ) Κλάους Ρεγκλιννκ, σε
συνέντευξπ που έδωσε στπν
ειρπμερίδο Νο" δικο· .ΙουΓπο'.
Ο επικεφαλής του Ε8Μ επεσή
κίνδυνοι για την _ 8
Ελλάδα λόγω πολιτικής ΣγΑΑΠψΕιΣ «ΑΑΑΠΑΕΠγοΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ =:ζΐ¦ἔζἄ“Ἑἔἶ ἰἑ'ὲ'£Σἴὅἔ
μίσεις, θα μπορεί νο δονεί2ετοι
το 2017 οπό τις διεθνείς ονορές. "Ασκολούμοστε με θέματα
Με κ « . γ '
ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΔΣ. ΣΚΟΠΙΩΝ ' · . ί που είνοι πολιτικά δύσκολο,
Δ Δ Ϊ · ο· β·· όπως π μεταρρύθμισπ τπς φο·
-. _¦. ” ή!" Ι ο ° ι - · ·ἄ “ _ _ _ _ - ρολονίος εισοδήματος,πμετορ
“· ί ` · ' |  · ·›' _^ ρύθμισπ του συντοξιοδοτικού
συστιἱμοτος. το μπ εξυππρετού' μενα δάνειο του τροπε:ικού τοῦ μεο. Με τις κολύτερες δυνστές
συνθήκες, οστά είνοι, τεχνικά
και πολιτικά, δύσκολο θέμοτο",
σπμείωσε ο Ρεγκλιννκ, προσθέτοντας: 'θεωρώ, όμως, ότι δεν
είνοι ε€ωπρογμοτικό νο αναμένουμε ότι αυτό θα ολοκλπρωθεί
 ~ _ 7 |
ή “ι   ¦ Δ | γ . ,γ στις επόμενες τέσσερις εΒδσμά4  ι . 8 ζ  ϊ ς Π ;_,| η δες". Βέδοιο έχουμε σννπθίσει
ζ λ .Ας π  χ  Μ ν  ·6] και εμείς κοι οι δανειστές σε
 Επεισόδια χωρίς ιέλος `
Τρεις πρόεδροι βαλκανικών
χωρών ακύρωσαν
την επίσκεψή τους
Σελ. 2
διοπρονμοτεύσεις αυτού του τύπου κοι όλα μπορεί νο είνοι πι
Με _ κ Δ θανά.
ν· Ρ;) · ' ' “ ΡΚΚ ` έ ἴμΜΜ“_·:_ _ ι . . '.Α Ν “'__ .Σεῇ ο