Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πόκερ σε θολό τοπίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜΠετΠΡοτικι8τ
Δ)ΦΔ^ί ΙΔ
ΜΝ !ΛΝΜΜΛἴίΡΝ
νων.οιοοηοωίε.οι
Τετάρτη 13 ΑΠριλίσυ 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλσυ:26.041
Κομισιόν
«φορολογίκοί Πορόδείσοί»
- Πιερ Ηοσκοβισι
  εΠίτροΠος Οικονομικών κοί Νομίσμοτίκων Υποθέσεων
ΝΑ <<Σ|'|ΛΣΕΤΕ»
ΤΑ 500ΕΥΡΛ
σημερο στη Ν
Προσφυγηςό: Δεύτερη
ευκοιρίο στην Ελλάδο
γιο το σχέδιο δράσης
Το σχέδιο δράσης της ελληνίκης κυβέρνησης γίο την
οντίμετωΠίση των οδυνομίων στη φυλοἔη των εξωτερίκων συνόρων, στο Πλοίσιο της συμφωνίος του
Σένγκεν, δεν κρίθηκε ίκονοΠοίητίκό οΠό την Κομισίόν, η οΠοίο έδωσε στην κυβέρνηση Προθεσμίο
δυο εβδομάδων Προκείμέίου νο Προχωρησεί στίς
ονογκοίες τροΠοΠοίησείς. >26-27
Φόροι - εισφορές «τρωνε»
το 40% των μηνίοίων οΠοδοχων
Σε φόρους κοί οσφολίστίκές εισφορές Πηγοίνεί ΠερίΠου το 40% των μηνίοίων οΠοδοχων του μέσου
μίσθωτου στην Ελλάδο, με τη χωρο νο συγκοτολέγετοί στη ί 4η θέση μετοξυ των 34 χωρων-μελων
του 0ργονίσμου 0ίκονομίκης Συνεργοσίος κοί ΑνόΠτυξης ως Προς τίς φορολογικές εΠίβορυνσείς. >7
0ί οικογένειες σε ρόλο £Ε0
0ί οίκογενείοκές εΠίχείρησείς οντοΠοκρίνοντοί κολυτερο στην κρίση, ολλο δεδομέ|ου οτί μόλίς 3% Περνά στην 4η γενίό κοί 9% των ίδίοκτητων τους δηλωνεί έτοιμο νο «Πουλησεί», η βίωσίμότητό τους οΠοίτεί
ετοίρίκη δίοκυβέρνηση, έγκοίρη Προετοίμοσίο της
δίοδοχης, κοίνοτομίο, εξωστρέφείο, κοίνωνίκη υΠευθυνότητο, κοί είδίκότερο στην Ελλάδο ευνω-κότερη
φορολογίο, όΠως ονέδείξε το 2ο Ρειηί|γ Βυ5ίηε55 Ροί·υίη της ΚΡΜθ Που έλοβε χωρο χθες, στο 0ίνοηί Εοί·ονο|, με κυρίο χορηγό τη «ΝουτεμΠορίκη». >ί 7
Πως οί νέες τεχνολογίες
θα στηρίξουν το ΑΕΠ με 5 δισ.
Ενον «θησουρό» 5 δίσ. ευρω ετησίως γίο το ελληνίκό ΔΕΠ κοί 80 χίλίάδες νέες θέσεις εργοσίος εμΠερίέχεί ο κλάδος των τεχνολογίκων 5τ8ί·τυρ5 κοί των
ς|υ5τοί· Πληροφορίκης εάν το εγχωρίο εΠίχείρημοτίκό
Περιβάλλον Προσεγγίσεί τον ευρωΠοίκό μέσο όρο. Η
δυνομίκη του κλάδου είνοί τέτοίο Που θο οδηγησεί
σε ΠεντοΠλοσίοσμό της συνείσφορος τους έως το
2020, στο 900 εκοτ. ευρω ετησίως σε όρους Προστιθέμενης οξίος, εκτίμό η Εθνίκίί ΤροΠεζο σε είδίκη
μελέτη των μίκρομεσοίων εΠίχείρΠσεων ουτης της
κοτηγορίος. >ί 6
ΕΠΟ: ΛΠομοκρύνετοί το θί·οχίτ
Με κινησεις συμβίβοσμου οΠΙ όλες τίς Πλευρές
φοίνετοί Πως θο οΠοφευχθεί το Ποδοσφοίρίκό
θί·οχίτ Εντός της εβδομάδος, μόλίστο, ονομένετοί
νο γίνουν γνωστές κοί οί ημερομηνίες εΠονένορξης
του ΚυΠέλλου Ελλάδος! Η ΕΠΟ Προχωρο σε Πληρη
ενορμονίσμό του κοτοστοτίκου Πλοίσίου της με
ουτό της ΗΡΑ. Ανοκοίνωσε Πως θο οΠοσυρεί την
Προσφυγή Που έχεί κοτοθέσεί στο ΣτΕ, ονοίγοντος
τον δρόμο γίο τη δίεξογωγη του ΚυΠέλλου Ελλάδος. >43
[Βουλη] Ι(άτάθεση δύο ν|σΧ Πριν κλείσει η διάΠρογμάτευ ση - Αιφνιδιοσμός των θεσμών
Πόκε ρ σε θολό τοΠίο
Σειρά εΠοφών στην Ευ ρώΠη ΠράγμάτοΠοιεί ο Αλέξης ΤσίΠ ράς
Την Πρόθεση της νο δείξει ονυΠσΧώρητη οΠό τις κόκκινες γρομμές της.
του λάΧιστσν στο φσ ρολογηζό κοι οσφολιστικό, γιο το σΠσίο την εΠόμενη εβδομάδο θο κοτοτεθσύν νομσσΧέδιο στη
Βουλη, δημοσιοΠσίησε Χθες η κυβέρνηση μετά τη διοκσΠΠ των διοΠρογμοτεύ σεων με το κου ορτέτσ. Πρόκειτοι γιο κίνηση Που ορΧικά ερμηνεύτηκε ως μονσμε ρης ενέργειο, με ης ονησυΧίες νο εντείνσντοι οΠό την είδηση
γιο το τοξίδι του ΠρωθυΠου ργού Αλ.
ΤσίΠρο σε Πορίσι, Στροσβού ργο, Βρυξέλλες. Οι κοθησυΧοστικές εξηγήσεις
Που δόθηκον δεν έΠεισον εντελώς τους
ετοίρσυς, Που εΠισΠμονον Πως «δεν είνοι ουτό η διοδικοσίο Που οκσλουθείτοι Πάγιο». Το νέο Χρονικά ορόσημο
γιο το κλείσιμο της οξισλόγΠ σης είνοι
το ΕτιτοἑτουΡ στις 22 ΑΠριλίου, ή σε
έκτοκτο στις 25 η 26 ΑΠριλίου. «Είνοι
σωστό ότι έΧουμε στόΧσυς τους οΠοίσυς ΠρέΠει νο τηρΠσουμε, συγΧρόνως
όμως διοηιρσύμε ως κο ρίορΧη Χώρο το
δικοίωμο νο οΠσφοσίζουμε το Πώς θο
φτάσουμε σε ουτσύς τους στόΧσυς» τόνισε ο ΥΠΟΙΚ κ. Τσοκολώτσς. Κυ βερνητικές Πηγές διευκρίνισον Πως η νομοθετικη Πρωτοβουλίο οΠσσκσΠεί σΠ1ν
οΠστύΠωση των σημείων συμφωνίος,
ενώ θο συμΠληρωθεί με το μέτρο Που
θο συμφωνηθσύν εν συνεΧείο. >3
ΒΑΠ" Σ|·|'|Ε|Λ ΤΗΣ Ε"|Δ|Ω|(0ΗΕΝ|·|Σ ΣΥΗΦΩΝ|ΛΣ
Φορολογικό: 0ρίστίκο με συντελεστές 22%, 29%, 37% κοί 45% η νεο
φοροκλίμοκο. Θολό τοΠίο στους έμμεσους φόρους.
Ασφάλιστίκό: Γίο το 8%-ί 0% των σημερινών συντοἔίουχων (ί 18.000)
θο υΠορξουν μείωσείς των εΠίκουρίκων συντοἔεων.
«Κόκκινο» δάνειο: Μέρος της δίοΠρογμοτευσης με τους θεσμούς είνοί
κοί το ενημερο δόνείο.
Ενεργείοκό: Συμφωνίο γίο τον ΔΔΜ|-|Ε κοί τίς δημοΠροσίες ΝΟΠΕ γίο
την οΠελευθέρωση της ογορος ηλεκτρίκης ενέργείος. >4 _ 5
Μη βιώσιμο
Πορομένει
το ελληνητό
Χρέος
Το ελληνικό Χρέος Πορομένει
«εξοιρετικά μη βιώσιμο», όΠως
ονοφέρετοι σε ΠροσΧέδιο μνημονίσυ του ΔΝΤ, Που συντάΧθηκε στη διάρκειο της διοΠρογμάτευ σης. Στο Πλοίσιο ουτό. ζητεί διευθέτηση του Χρέους
οΠό τους Ευ ρωΠοίους ετοίρσυς
η ίκοι] Πρόσθετο μέτρο οΠό την
Ελλάδο. ΟΠως ονοφέρει, η Ελλάδο δεν θο εΠιτύΧει τους στόΧσυς των Πλεσνοσμάτων κοι ειδικάτσ 3,5% γιοτσ 2018, ολλάτσ
«βλέΠει» στο 1,5% του ΑΕΠ. Μετοξύ των Πρόσθετων μέτρων Που
Προτείνει, ύψους 2,5% του ΑΕΠ,
είνοι μειώσεις στις συντάξεις (όΧι
στις κά ριες), ουξησεις του ΦΠΑ
κοι μείωση της μισθολογικής
δοΠάνης στο Δημόσιο. >4 - 5
[έρευνες] Η «Ν» οΠοκολύ Πτει το τελευτοίο στοιΧείο των εννέο μεγολύτε ρων εΠιμελητη ρίων κοι της ΕΣΕΕ
Το εΠιΧειρείν ζει τον εφιάλτη των λου κέτων
Εφιάλτη συνιστούν γιο το εΠιΧειρείν
το Χιλιάδες λουκέτο στις μεγάλες ογορές της Χώρος. ΑΠό το στοιΧείο Που
έΧει συγκεντρώσει η «Ν», με βάση τις
εγγροφές-διογροφές στο εΠιμελητΠριο, γιο το ο° τρίμηνο του 2016 σε σΧέση με το οντίστσιΧο Περσινό, άλλά κοι
τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, είνοι
σοφές Πως η οικονομικη δυσΠρογίο
των τελευτοίων ετών έΧει κόψει κυριολεκτικά το φτερά του εμΠορίσυ. Φέτος τον Μάρτιο, στην ΑθΠνο, το «λουκέτο» ητον στο 25,9% του συνόλου των
κοτοστημάτων, στη Θεσσολονίκη στο
26,7%, στον Πειροιά στο 33,7%, ενώ
σΠ1ν Πάτρο η εηςόνο Πορου σίάζετοι ορκετά κολύτερη, στο ΖΖ,4%. >13 - 15
"'ιικλειστόκΜτσστσ@μεγόΜΜκένΜ
30% |
.χ / βν
ΜΔ Σεητ'ίΣ ΜΤΒ Σεηι'ί3 ΜΜΜ
- ΔΘίίνο - Πείροίο - θεοοολονίκη
Σεηι '14 Νόβι '15 ΣεΠτ'15 Πηνίο
[δηλωσεις]
42 ερωτησεις
- οΠοντησεις
γιο Ε1 , Ε2, Ε3
Το μυστικά γιο τη συμΠλΠρωση των φορολογικών εντύΠων
Ε1, ΕΣ κοι ΕΞ οΠσκολύΠτοντοι
στον φορολογικό οδηγό της
ΠΔΕ, Που Πορουσιάζει η «Ν», μέσο οΠό τη διοδικοσίο ερωτησεων|οΠοντησεων. >9 - 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα