Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“||Μ|||ΜΕΜΣ Ύ ΡΜ ΠΟ" ΕΡ" "
Σ -' ΜΜΜ
Ϊ! ΜΜΜ
Ι3ΑΠΡ|Λ|ΟΥ ¦
Μό. θα “ “
καθημερινή
Εωμερ€ὁο.
Δρ. Φύλλου
Ι 7Δ7.
ΞαντοεεΓ
ααα! “ · 
Ελιγμὁς της απο. έ " Ι | Η' | Η | 
αναὁἰπλωση του Κοντονῇ. Ι ' _ 4
καταλῦαιςηΡΙΡΑκα1 ι1ΜΜ|ΜΜηψ"
κλίμα σααἱνεσης στη ι ν Δω
8αΡετ1ωεαε 'ΙΝΤ,||Π:¦Γ|·|ίιΗ“|"|Π'
,ῖ._ Σ α '
ιι ὲ;$ἑ Χ ί
Μ ΝΔ",
ων' η* “
· _ .μ
.αΜ” “
ηἩἑ`ξη¦
ι ! δ=›!`4 Δ'
ΜΗΝΕΣ" εε .ι " κι
ηΜ·-ω
ωωηη χ
η·Μ·Μ "
ΜΜΜ” Μ
.κ ' ΜΜΜ:
Ξεκιναει το ΚὐΠελλο και [μετα το Πρωταθλημα] θα καταλήξει και ατὁτν Περαια!  '  
· Ετσι η κα1για τον ὁΕὐιεΡο η ιτελικὁ ε ΠΑΟΚ η ἴαὁα και για-τἔλῖὁΐΑΕΚ “
μ ' μ μ _μ μ
ή ΑτὁῇτᾶΐΤὅ ΠὅἱμενΞ ο ΣἰλΒα, διαστροφή σήμερα στό Ρέντη,ατο... φουλ'οι μηΧανἑς ΖΠκ"Θω ΡΙΟ ΔΣ της ΕΠΟ.”
· ΔΣὁΣς¦ ΤΣΒΣκΣλης ηρθαν μαζι
ΚαταΠἐλιης” ο ιἑως ΠραΡὸρος ιης
· “Ο Γιαννης ΠαΠαὁὁΠοαλος ήταν αιη
. Ζακανθο για 25 μ ρ ς“
Λ: "·Γ^Β^°'"π · “Αν ΠροοιατΠ]αουν εμένα κα1την
< Ο' ΜἴΜΐ|"'ΜωΜΨΜ _ οικογένεια μοιι¦ θα Βγω να μιλήσω”
|ὐ"ΜἩΠ"ΠΜΪωΓ""Μωϊ α Ι · “Δαθηκαν Μο 12.Οθθ7Ι3ΟΟθ
8.ωπκΜκι
 αΓ αωμαυἱα για να τους Ψιιφιαοαν”
κι _ Ι . Ι Ι , · Ποιος έκανα Βόλτα με αυτοκινητο και
' “ ΠΜ"ζ""ΣώΜΜ|Μ"Μ"Μ' μοίραζε μΠαλδς και αθλητικό υλικό;
 . ' ' ·
Σηωριή για |
τον Μάρκο!