Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
¦.Ἡἑ'ἑ'ἔω “ Η" "Μ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ ω 32 ·¦
.δ Α  ως_.. 
απ Νικαια
Γραφει ο ΤΑΣ0ΣΤΣΑΤΑΛΗΣ ω 2
Λθ/Μ|Ϊ'ΚἩ
Αν:: ._ ' _ 1" Π'  Μή ἑ-·ἐ··θ  “Π  -`   *
ι Χ . _  . α
ο :ἐα4-_; ;·ι Η: ,-Α_* 4;_ “ι_ έ;>Η
Ϊ:ΙορΜ 13 Δω·λω ΞΟΊ0 | ΜΝ Ι '53 9353) / € '30
Ο ΚΟΝΤ0ΝΗΣ βαζει την «αμαρτωλὴ>› Ομοσπονδία σε καθεστὡ8 αιιταριισα8
από αιν ΗΡΑ · 'Αμεσα οι ααρααομΠὲ5 των επτα όιωκσμενων για την
«εγκλημαακα οργανωση» · Παρεμβασει5 και στην ΚΕΔ, θα κανει
το «κλιμακιο» που έρχεται στην Αθὴνα από βδομαδα
"ΜΜΜ ΑΜΕΜΑ Μ ·ΦΑΣ· ΠΑ ΤΑ
ΠΕΡΝΑ "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΜΞΑΑἩΕΜΣ ΚΑΙ
ωωωΜ“: ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΥ
__ ο ειναι Μπακ Μια"
«ΑλλαλαμακαἑΦμαια» στο Παρκ0 Γουδή ¦ Ο Γκιρτ6κα5 «θυσίασὲ»
Ρ ι Ρ:Προ_ι1ντζια; Παπανικολαου. Υφανιἡ. και Παπακωνστανανου
ν Όσο. ·ἔμ ΑΜ. Π . ' - υ · Α
 > '  ·γῆἐνα κρατησει εστω και προσωρινα την καρεκλα του
= - ι ”9% :7  ' Η· " ι μ
«Εγγύηση για "ιν Δεκ, 'Γ   Μισιικαιιαι8ιιαι σήμερα
Μεπιααανι6ιις και αννεΜιιαιιΜς»  ια ΜΜΜ" Ἡ" ιιιν «ΒααιΠιααα»
Ο ωαωφια5 με τον πωπω σω6ωῳα Σιαωπ ΜΜΜαμαιΜ μλα ασκ “ΟΡΑ› “ “ ΠΡΟΒΑ ΤΕΝΕΡΑΛΕ 90008 ΠΑΟΚ το ΣΗΜΕΗΜ Φ|ΛΜΟ (ῖ8:ω) ΠΟ ΟΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ κΗΦιΠΔ